Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. januára 2014

Voľby do Európskeho parlamentu: Občania by mali mať možnosť ľahšie kandidovať v inej krajine EÚ

Podľa pravidiel EÚ, ktoré by mali byť odo dneška zavedené vo všetkých členských štátoch, budú občania EÚ žijúci v inom členskom štáte ľahšie kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Nový právny predpis, ktorý bol odsúhlasený koncom roku 2012 (MEMO/12/1020) a ktorý je aktualizáciou doposiaľ platných pravidiel (smernica 2013/1/EÚ), zjednodušuje postup pre občanov EÚ so štátnou príslušnosťou v inom členskom štáte, ktorí chcú kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Členské štáty mali do včerajška (28. januára 2014) implementovať aktualizované pravidlá. Podľa najnovších informácií, ktoré má Európska komisia k dispozícii, však v danej lehote implementovalo pravidlá len 14 členských štátov (Chorvátsko, Cyprus, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo. Nový právny predpis je súčasťou radu opatrení, ktoré Európska komisia prijala na podporu účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22. - 25. mája 2014 (pozri aj IP/13/215).

„Európu musíme budovať za účasti Európanov. Je vecou zásadného významu, aby občania mohli vyjadriť svoj názor na to, akým spôsobom sa Európska únia rozvíja a napreduje. Každý občan EÚ má právo voliť alebo kandidovať v európskych voľbách, či už žije vo svojej vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte EÚ. Toto právo musí byť účinné v celej Únii," uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová. „Je pre mňa sklamaním, že iba polovica členských štátov EÚ dodržala termín na aktualizáciu týchto pravidiel. Vyzývam všetkých, ktorí tieto pravidlá doposiaľ nezaviedli, aby tak urýchlene urobili v záujme toho, aby si občania EÚ mohli uplatniť svoje práva v nadchádzajúcich voľbách. V období príprav na voľby do Európskeho parlamentu bude Európska komisia pozorne sledovať situáciu. Vo voľbách záleží na každom jednom hlase.“

Komisia vo svojej Správe o občianstve EÚ za rok 2010 nastolila otázku neustále klesajúcej účasti v európskych voľbách a zdôraznila potrebu zjednodušiť podmienky účasti občanov EÚ vo voľbách (IP/10/1390, MEMO/10/525). Zjednodušenie postupov pre občanov EÚ, ktorí kandidujú v členskom štáte svojho bydliska, ale nie sú štátnymi príslušníkmi uvedeného členského štátu, je jedným zo spôsobov riešenia tohto problému.

Podľa nových pravidiel platných v EÚ by sa kandidáti už nemuseli vracať do svojho domovského členského štátu, aby získali potvrdenie o tom, že neboli zbavení práva kandidovať vo voľbách. Namiesto toho by pri podávaní žiadosti o kandidatúru v členskom štáte svojho bydliska mali predložiť iba príslušné vyhlásenie. Dôkazné bremeno by niesol volebný orgán v členskom štáte bydliska.

Komisia zároveň prijala opatrenie na zabezpečenie toho, aby sa občania EÚ s bydliskom v inom členskom štáte EÚ, ako je ich vlastný, mohli zúčastniť na európskych voľbách za rovnakých podmienok ako občania tohto členského štátu (IP/13/874), a to v súlade s právnymi predpismi EÚ (opatrenie 18 uvedené v Správe o občianstve EÚ za rok 2010).

Súvislosti

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré dopĺňa, avšak nenahrádza štátne občianstvo – všetci štátni príslušníci 28 členských štátov EÚ disponujú ako občania EÚ aj radom ďalších práv. Patrí medzi ne právo voliť a kandidovať v miestnych voľbách aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v krajine EÚ, v ktorej žijú. V súčasnosti žije v inom členskom štáte, ako je ich vlastný, viac ako 14 miliónov občanov EÚ, z toho viac ako 8 miliónov občanov vo veku, ktorý ich oprávňuje na účasť vo voľbách.

Potom, čo boli diskusie o navrhovaných pravidlách na uľahčenie uplatňovania práva občanov EÚ voliť a kandidovať v európskych voľbách zablokované v Rade v roku 2008, Európska komisia v októbri 2011 znovu začala rokovania v tejto záležitosti. Upriamila sa pritom na hlavný aspekt pôvodného návrhu EÚ z roku 2006: zjednodušenie postupov, ktoré umožnia občanom EÚ kandidovať v členskom štáte svojho bydliska, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi. V dôsledku toho boli 20. decembra 2012 prijaté nové pravidlá (MEMO/12/1020) so stanovenou lehotou na ich implementáciu do vnútroštátneho práva do dvoch rokov po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ.

Európska komisia v roku 2006 navrhla zmenu pravidiel z roku 1993, na základe ktorej sa stanovujú opatrenia, ktoré umožňujú občanom EÚ, aby využili svoje právo voliť alebo kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte EÚ, v ktorom žijú.

Návrh Komisie by zjednodušil postup pre občanov kandidujúcich v inom členskom štáte, ako je ich vlastný, a zreformoval by mechanizmus na zabránenie duplicitnému hlasovaniu v európskych voľbách. Pretože členské štáty neboli schopné dosiahnuť jednomyseľnú dohodu o opatreniach na zabránenie duplicitnému hlasovaniu, rokovania o návrhu sa v roku 2008 pozastavili.

Ďalšie informácie

Európska komisia – Občianstvo EÚ

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri:@VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo emailom


Side Bar