Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 29 stycznia 2014 r.

Eurowybory: Kandydowanie w innym państwie członkowskim powinno być łatwiejsze

Obywatele UE, którzy mieszkają w innym państwie członkowskim, będą mogli łatwiej kandydować w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak stanowią unijne przepisy, które od dzisiaj powinny obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich. Nowe prawo, uzgodnione pod koniec 2012 r. (MEMO/12/1020), zmienia poprzednie przepisy (dyrektywa 2013/1/EU), upraszczając procedurę kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE niebędących obywatelami danego państwa. Wczoraj (28 stycznia 2014 r.) upłynął termin, w jakim państwa członkowskie miały wprowadzić nowe zasady w życie. Jednak według ostatnich informacji otrzymanych przez Komisję Europejską jedynie 14 państw członkowskich (Chorwacja, Cypr, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Wielka Brytania) formalnie zgłosiło swoje nowe przepisy w terminie. Nowe prawo jest jednym z szeregu środków podjętych przez Komisję Europejską w celu wspierania udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniach 22–25 maja 2014 r. (zob. też IP/13/215).

„Nie można budować Europy bez udziału Europejczyków. Obywatele muszą mieć wpływ na rozwój i przyszłość Unii Europejskiej. Każdy obywatel UE ma czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego – niezależnie od tego, czy mieszka on w swoim kraju pochodzenia, czy w innym państwie członkowskim UE. Prawo to musi obowiązywać w całej Unii” – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Jestem rozczarowana faktem, że tylko połowa państw członkowskich zmieniła odpowiednie przepisy w terminie. Wzywam kraje, które do tej pory nie wdrożyły nowych zasad, aby niezwłocznie to uczyniły – tak aby obywatele UE mogli skorzystać ze swoich praw w nadchodzących wyborach. W okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego Komisja będzie uważnie monitorować sytuację. W wyborach liczy się każdy oddany głos”.

W sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2010 r. Komisja poruszyła kwestię stale spadającej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz podkreśliła potrzebę ułatwienia udziału obywateli UE w wyborach (IP/10/1390, MEMO/10/525). Uproszczenie procedur kandydowania w wyborach w państwie członkowskim będącym miejscem zamieszkania przez obywateli UE będących obywatelami innego państwa członkowskiego jest jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu.

Zgodnie z nowymi unijnymi przepisami kandydaci nie będą już zobowiązani do powrotu do swojego rodzimego państwa członkowskiego, aby uzyskać zaświadczenie stwierdzające, że nie zostali oni pozbawieni biernego prawa wyborczego. Zamiast tego, składając wniosek o kandydowanie w wyborach w państwie członkowskim będącym miejscem zamieszkania, będą oni musieli jedynie złożyć oświadczenie o tej treści – ciężar dowodu będzie spoczywał na organie wyborczym państwa członkowskiego będącego miejscem zamieszkania.

Komisja podjęła też działania, aby zagwarantować, że obywatele UE, którzy mieszkają w państwie członkowskim innym niż ich własne, mogą brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na takich samych warunkach, jak obywatele danego państwa (IP/13/874) zgodnie z prawem UE (działanie 18 w sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE z 2010 r.).

Kontekst

Dzięki obywatelstwu Unii Europejskiej – które uzupełnia obywatelstwo krajowe, nie zastępując go jednocześnie – wszyscy obywatele 28 państw członkowskich UE zyskują szereg dodatkowych praw jako obywatele UE. Prawa te obejmują czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w kraju UE będącym miejscem zamieszkania. Ponad 14 mln obywateli UE mieszka obecnie w państwie członkowskim innym niż ich własne, a 8 mln z nich jest w wieku uprawniającym do głosowania.

Rozmowy na temat zaproponowanych zasad, które miały ułatwić obywatelem UE korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego w eurowyborach, utknęły w martwym punkcie w Radzie w 2008 r. Jednak w październiku 2011 r. Komisja Europejska wznowiła negocjacje, skupiając się na najważniejszym elemencie pierwotnego wniosku z 2006 r.: uproszczeniu procedur w zakresie biernego prawa wyborczego dla obywateli UE będących obywatelami innego państwa członkowskiego. Ostatecznie przepisy przyjęto w dniu 20 grudnia 2012 r. (MEMO/12/1020), a termin ich transpozycji do prawa krajowego upływał w dwa lata po publikacji dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W 2006 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę przepisów z 1993 r., w których określono zasady umożliwiające obywatelom UE korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim będącym miejscem ich zamieszkania.

Wniosek Komisji obejmował uproszczenie procedury dla kandydatów startujących w wyborach w innym państwie członkowskim niż ich własne oraz reformę mechanizmu zapobiegającego przypadkom podwójnego głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ponieważ państwa członkowskie nie były w stanie osiągnąć jednomyślności co do ustaleń dotyczących podwójnego głosowania, negocjacje w sprawie wniosku zostały w 2008 r. zawieszone.

Dodatkowe informacje

Komisja Europejska – Obywatelstwo UE

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_pl.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca na Twitterze:@VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Obywatele mogą zadawać pytania za pośrednictwem serwisu Europe Direct telefonicznie 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­-mailem


Side Bar