Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 29 d.

Piliečiams turėtų būti lengviau tapti kandidatais į Europos Parlamentą kitoje ES šalyje

Pagal ES taisykles, kurios visose valstybėse narėse turėtų įsigalioti nuo šiandien, kitoje valstybėje narėje gyvenantiems ES piliečiams bus lengviau tapti kandidatais 2014 m. Europos Parlamento rinkimuose. Naujuoju teisės aktu, dėl kurio susitarta 2012 m. pabaigoje (MEMO/12/1020) ir kuriuo atnaujintos ankstesnės taisyklės (Direktyva 2013/1/ES), supaprastinama procedūra, taikoma gyvenamosios valstybės narės pilietybės neturintiems ES piliečiams, siekiantiems tapti kandidatais į Europos Parlamentą. Atnaujintas taisykles valstybės narės turėjo įgyvendinti iki vakardienos (2014 m. sausio 28 d.). Tačiau, remiantis naujausia Europos Komisijos gauta informacija, laiku apie savo teisės aktus oficialiai pranešė tik 14 valstybių narių (Airija, Estija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija). Naujasis teisės aktas yra viena iš priemonių, kurių Europos Komisija ėmėsi siekdama paskatinti dalyvauti 2014 m gegužės 22–25 d. vyksiančiuose Europos Parlamento rinkimuose (t. p. žr. IP/13/215).

Europa turi būti kuriama dalyvaujant europiečiams. Itin svarbu, kad Europos Sąjungai vystantis ir žengiant pirmyn piliečiai išsakytų savo nuomonę. Kiekvienas ES pilietis turi teisę balsuoti arba kandidatuoti Europos Parlamento rinkimuose, nesvarbu, ar gyvena savo šalyje, ar kitoje ES valstybėje narėje. Ši teisė turi būti užtikrinta visoje Sąjungoje, – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Esu nusivylusi, kad iki nustatytos datos šias taisykles atnaujino tik pusė ES valstybių narių. Raginu taisyklių dar neįgyvendinusias valstybes skubiai tai padaryti, kad ES piliečiai būsimuose rinkimuose galėtų naudotis savo teisėmis. Rengiantis Europos Parlamento rinkimams, Europos Komisija atidžiai stebės padėtį. Rinkimuose svarbus kiekvienas balsas.

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Parlamento rinkimuose dalyvauja vis mažiau piliečių, ir pabrėžė, jog būtina sudaryti palankesnes sąlygas ES piliečiams dalyvauti rinkimuose (IP/10/1390), MEMO/10/525). Vienas iš būdų spręsti šią problemą – supaprastinti procedūras, taikomas gyvenamojoje valstybėje narėje tapti kandidatais siekiantiems ES piliečiams, kurie neturi tos valstybės narės pilietybės.

Pagal naująsias ES taisykles kandidatams nebereikėtų grįžti į savo valstybę narę, kad gautų pažymą, patvirtinančią, jog jiems neatimta teisė būti kandidatais. Iškeldami savo kandidatūrą gyvenamojoje valstybėje narėje jie privalėtų pateikti tik tai patvirtinančią deklaraciją, o įrodinėjimo pareiga tektų gyvenamosios valstybės narės rinkimų komisijai.

Komisija taip pat ėmėsi veiksmų užtikrinti, kad, laikantis ES teisės aktų, ne savo valstybėje narėje gyvenantys ES piliečiai galėtų dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose tomis pačiomis sąlygomis kaip tos valstybės narės piliečiai (IP/13/874) (2010 m. ES pilietybės ataskaitoje nurodytas 18 veiksmas).

Pagrindiniai faktai

Dėl ES pilietybės, kuri papildo, o ne pakeičia nacionalinę pilietybę, visi 28 ES valstybių narių piliečiai įgyja papildomų ES piliečių teisių. Be kita ko, jie turi teisę balsuoti ir būti kandidatais vietos ir Europos Parlamento rinkimuose ES šalyje, kurioje gyvena. Šiuo metu ne savo valstybėje narėje gyvena per 14 mln. ES piliečių, iš jų – daugiau kaip 8 mln. rinkimų teisės amžiaus.

Po to, kai 2008 m. Taryboje buvo sustabdytos diskusijos dėl siūlomų taisyklių, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos ES piliečiams naudotis teise balsuoti ir būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose, Europos Komisija 2011 m. spalio mėn. vėl pradėjo derybas. Derybose ji daugiausia dėmesio skyrė pagrindiniam pirminio 2006 m. ES pasiūlymo aspektui – tapti kandidatais siekiantiems ir gyvenamosios valstybės narės pilietybės neturintiems ES piliečiams taikomų procedūrų supaprastinimui. Naujosios taisyklės patvirtintos 2012 m. gruodžio 20 d. (MEMO/12/1020), o perkelti jas į nacionalinę teisę reikėjo per dvejus metus po jų paskelbimo ES oficialiajame leidinyje.

2006 m. Europos Komisija siūlė pakeisti 1993 m. taisykles, pagal kurias nustatoma atitinkama tvarka, kad ES piliečiai galėtų naudotis savo teise balsuoti arba būti kandidatais Europos Parlamento rinkimuose ES valstybėje narėje, kurioje gyvena.

Komisijos pasiūlymu būtų supaprastinta ne savo valstybėje narėje kandidatūrą keliantiems piliečiams taikoma procedūra ir pertvarkytos priemonės, kad Europos Parlamento rinkimuose būtų išvengta dvigubo balsavimo. Kadangi valstybėms narėms nepavyko vieningai susitarti dėl dvigubo balsavimo nuostatų, 2008 m. derybos dėl pasiūlymo buvo sustabdytos.

Daugiau informacijos

Europos Komisija. ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lt.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos „Twitter“ @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato „Twitter“ @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Visuomenei – Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. ­paštas


Side Bar