Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. jaanuar 2014

Euroopa Parlamendi valimised: kandideerimine teises Euroopa Liidu riigis muutub kodanikele lihtsamaks

Uute ELi normide kohaselt, mis peaksid tänaseks olema üle võetud kõigis liidu riikides, on teises liikmesriigis elavatel ELi kodanikel lihtsam kandideerida 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel. 2012. aasta lõpus vastuvõetud direktiiviga (MEMO/12/1020) ajakohastatakse varem kehtinud norme (direktiiv 2013/1/EL) ja lihtsustatakse Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimise korda nende ELi kodanike jaoks, kes elavad teises liikmeriigis. Liikmesriikidele antud tähtaeg uute normide ülevõtmiseks lõppes eile, 28. jaanuaril 2014. Euroopa Komisjonile edastatud viimaste andmete kohaselt on aga ainult 14 liikmesriiki (Eesti, Horvaatia, Iirimaa, Küpros, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Portugal, Rootsi, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Ungari, Ühendkuningriik) tähtaja jooksul ametlikult teatanud, et nende seadused on ELi normidega kooskõlas. Uus direktiiv on üks Euroopa Komisjoni meetmetest, mille eesmärk on edendada osalemist 22.–25. mail 2014. aastal toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel (vt ka IP/13/215).

Euroopa tuleb üles ehitada koos eurooplastega. On äärmiselt oluline, et kodanikud Euroopa Liidu arengus sõna sekka ütleksid. Igal ELi kodanikul on õigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel liikmesriigis, kus nad elavad, olenemata sellest, kas neil on selle kodakondsus. See õigus peab kõikjal liidus tagatud olema,” märkis Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Ma olen pettunud, et ainult pooled ELi liikmesriikidest on need normid õigeks ajaks üle võtnud. Ma kutsun neid liikmesriike, kes seda veel teinud ei ole, üles kiiresti tegutsema, et ELi kodanikud saaksid oma õigusi tulevastel valimistel teostada. Euroopa Parlamendi valimistele eelneval perioodil jälgib komisjon olukorda tähelepanelikult, sest iga hääl on tähtis.”

2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta juhtis komisjon tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlamendi valimistel osalemise määr langeb pidevalt ja et nendest osavõtt tuleb muuta ELi kodanike jaoks lihtsamaks (IP/10/1390, MEMO/10/525). Üks võimalus selle eesmärgi saavutamiseks on lihtsustada elukohariigis kandideerimise korda ELi kodanike jaoks, kes elavad teises liikmesriigis.

Uute ELi normide kohaselt ei pea kandidaadid enam taotlema sellelt liikmesriigilt, mille kodakondsus neil on, tõendit, et neilt ei ole kandideerimisõigust ära võetud. Selle asemel peavad kandidaadid ainult esitama liikmesriigis, kus nad elavad ja soovivad kandideerida, kirjaliku kinnituse oma kandideerimisõiguse kohta ning tõenduskohustus jääb asutusele, kes vastutab selles liikmesriigis valimiste korraldamise eest.

Lisaks on komisjon võtnud meetmeid selleks, et teises liikmesriigis elavad ELi kodanikud saaksid osaleda seal Euroopa Parlamendi valimistel samadel tingimustel selle liikmesriigi enda kodanikega (IP/13/874), nagu näeb ette ELi õigus (2010. aasta ELi kodakondsust käsitleva aruande meede nr 18).

Taust

Tänu ELi kodakondsusele − mis ei asenda riigi kodakondsust, vaid täiendab seda − on 28 ELi liikmesriigi kõigil kodanikel täiendavad õigused ELi kodanikena. Nende hulka kuulub õigus nii hääletada kui ka kandideerida Euroopa Parlamendi ja kohalikel valimistel oma elukohaliikmesriigis. Rohkem kui 14 miljonit ELi kodanikku elab praegu muus kui oma päritoluliikmesriigis, nende hulgas üle 8 miljoni valimisõiguslikus eas kodaniku.

Arutelu uute normide üle, mille eesmärk oli lihtsustada ELi kodanike jaoks Euroopa valimistel hääletamise ja kandideerimise õiguse teostamist, seiskus nõukogus 2008. aastal, kuid Euroopa Komisjon taaskäivitas läbirääkimised 2011. aasta oktoobris. Seda tehes keskendus komisjon 2006. aasta algse ettepaneku põhiaspektile, mis oli teise liikmesriigi kodanikust ELi kodanike kandideerimise korra lihtsustamine. Läbirääkimiste tulemusel võeti uued normid vastu 20. detsembril 2012. aastal (MEMO/12/1020) ja liikmesriikidele anti nende ülevõtmiseks aega kaks aastat, alates direktiivi avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2006. aastal tegi komisjon ettepaneku muuta 1993. aastast pärinevaid sätteid, mille alusel ELi kodanikud said kasutada oma õigust hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel elukohajärgses liikmesriigis.

Komisjoni ettepank oleks lihtsustanud teises liikmesriigis kandideerimiseks ette nähtud menetlust ja kohandanud korda, mis takistab topelthääletamist Euroopa Parlamendi valimistel. Läbirääkimised ettepaneku üle katkesid aga 2008. aastal, sest liikmesriigid ei suutnud jõuda ühehäälsele kokkuleppele, kuidas korraldada topelthääletamise takistamine.

Lisateave

Euroopa Komisjon – ELi kodakondsus

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_et.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Asepresident Twitteris:@VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kodanikele: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-­posti teel


Side Bar