Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. ledna 2014

Volby do Evropského parlamentu: občané budou moci snadněji kandidovat v jiné zemi EU

Podle nových pravidel EU, která by měla být ode dneška zavedena ve všech členských státech, bude pro občany EU žijící v jiném členském státě snazší kandidovat v roce 2014 ve volbách do Evropského parlamentu. Nový právní předpis, který byl schválen na konci roku 2012 (MEMO/12/1020) a který aktualizuje předchozí pravidla (směrnice 2013/1/EU), zjednodušuje kandidaturu do Evropského parlamentu pro občany EU, kteří nejsou státními příslušníky státu svého bydliště. Členské státy měly do včerejšího dne (28. ledna 2014) čas na to aktualizovaná pravidla provést. Avšak podle nejnovějších informací, které Evropská komise obdržela, oznámilo ve stanovené lhůtě své příslušné právní předpisy pouze 14 členských států (Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Lotyšsko, Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko, Spojené království a Švédsko). Nový právní předpis je součástí řady opatření, které Evropská komise přijala na podporu účasti ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 22.–25. května 2014 (viz rovněž IP/13/215).

Evropu je nutné budovat za účasti Evropanů. Je naprosto zásadní, aby občané vyslovili svůj názor na to, jak se Evropská unie rozvíjí a kam směřuje. Každý občan EU má právo volit nebo kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu, ať žije ve své zemi nebo v jiném členském státě EU. Toto právo musí být účinné v celé Evropské unii“, prohlásila místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství. Zklamalo mě však, že pouze polovina členských států EU dodržela lhůtu pro aktualizaci těchto pravidel. Vyzývám státy, které pravidla dosud neprovedly, aby tak urychleně učinily, a občané EU tak mohli v nadcházejících volbách využít svých práv. V období před volbami do Evropského parlamentu bude Evropská komise celou situaci bedlivě sledovat. Ve volbách záleží na každém hlasu.“

Ve své Zprávě o občanství EU za rok 2010 se Evropská komise zabývala otázkou neustále klesající účasti ve volbách do Evropského parlamentu a potřebou občanům EU účast v těchto volbách usnadnit (IP/10/1390, MEMO/10/525). Zjednodušení formalit pro kandidaturu občanů EU, kteří nejsou státními příslušníky členského státu svého bydliště, do Evropského parlamentu je jedním ze způsobů, jak tento problém řešit.

Podle nových pravidel EU by se kandidáti již nemuseli vracet do svého domovského členského státu, aby získali potvrzení, že nejsou zbaveni práva být volen. Namísto toho by při podávání žádosti o kandidaturu v členském státě svého bydliště museli předložit jen čestné prohlášení s tím, že důkazní břemeno by nesl volební orgán členského státu bydliště.

Evropská komise rovněž přijala opatření s cílem zajistit, aby se občané EU s bydlištěm v jiném členském státě než ve svém vlastním mohli účastnit evropských voleb za stejných podmínek jako státní příslušníci daného státu (IP/13/874), a to v souladu s právem EU (opatření 18 Zprávy o občanství EU za rok 2010).

Souvislosti

Díky občanství EU, které nenahrazuje, nýbrž doplňuje občanství státní, získávají státní příslušníci všech 28 členských států řadu dalších práv jakožto občané EU. Mezi tato práva patří i právo volit a kandidovat v místních volbách i ve volbách do Evropského parlamentu v zemi EU, kde žijí. V současnosti žije v jiném členském státě více než 14 milionů občanů EU, přičemž více než 8 milionů z nich dosáhlo volebního věku.

Poté, co byly diskuse o navržených pravidlech pro snadnější využívání práva občanů EU volit a kandidovat v evropských volbách v roce 2008 zablokovány v Radě, Evropská komise v říjnu roku 2011 jednání znovu otevřela. Zaměřila se při tom na hlavní prvek původního návrhu EU z roku 2006: zjednodušení procedur pro občany EU, kteří kandidují v jiném členském státě. Pravidla byla ve výsledku přijata 20. prosince 2012 (MEMO/12/1020) se lhůtou dva roky od jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie k tomu, aby je členské státy mohly provést do vnitrostátního práva.

Evropská komise v roce 2006 navrhovala změnit pravidla z roku 1993, která stanoví praktické postupy, jež mají občanům EU umožnit, aby využívali své právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě EU, ve kterém žijí.

Návrh Evropské komise by býval zjednodušil procedury pro občany EU, kteří kandidují v jiném členském státě, a reformoval mechanismus bránící dvojímu hlasování v evropských volbách. Protože členské státy nebyly schopny dosáhnout jednomyslné shody na mechanismu zabraňujícímu dvojímu hlasování, bylo jednání o návrhu v roce 2008 odloženo.

Další informace

Evropská komise – Občanství EU

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm

Internetové stránky místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

GŘ pro spravedlnost EU na Twitteru: @EU_Justice

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar