Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 януари 2014 г.

Избори за Европейски парламент: кандидатирането на граждани в друга страна от ЕС трябва да бъде по-лесно

Съгласно правилата на ЕС, които трябва да са в сила във всички държави членки от днес, за гражданите на ЕС, живеещи в друга страна от Съюза, ще бъде по-лесно да се кандидатират на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Целта на актуализираните правила (Директива 2013/1/ЕС), приети в края на 2012 г. (MEMO/12/1020), е да се опрости процедурата за кандидатиране на граждани от други страни от ЕС на изборите за Европейски парламент. Държавите членки трябваше да въведат новите правила в своето законодателство до вчера (28 януари 2014 г.). Въпреки това според последните данни, получени от Европейската комисия, само 14 държави членки (Хърватия, Кипър, Германия, Естония, Финландия, Унгария, Ирландия, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Словения, Швеция и Обединеното кралство) са уведомили официално за това в посочения срок. Новият закон е част от серия мерки, предприети от Европейската комисия, за насърчаване на участието в изборите за Европейски парламент, които ще се проведат между 22 и 25 май 2014 г. (вж. също IP/13/215).

Европа трябва да бъде изградена с участието на европейците. Важно е да се даде възможност на гражданите да изразяват вижданията си за развитието и напредъка на Европейския съюз. Всеки гражданин на ЕС има право да избира и да бъде избиран на европейските избори, независимо от това дали живее в собствената си страна или в друга страна от Съюза. Това право трябва да се спазва в целия Съюз,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Разочарована съм, че само половината държави от ЕС са спазили срока за актуализиране на тези правила. Призовавам тези, които още не са въвели правилата, да го направят незабавно, за да могат гражданите на ЕС да упражнят правата си на предстоящите избори. Европейската комисия ще наблюдава развитието на ситуацията отблизо. На избори всеки глас е от значение.“

В своя доклад за гражданството на ЕС от 2010 г. Комисията засегна въпроса за постоянно намаляващата избирателна активност на изборите за Европейски парламент и необходимостта от улесняване на участието на гражданите на ЕС в тези избори (IP/10/1390, MEMO/10/525). Един от начините за постигане на тази цел е опростяване на процедурата за кандидатиране на изборите за граждани на ЕС, живеещи в друга страна от Съюза.

По новите правила на ЕС на кандидатите за депутати вече няма да се налага да се връщат в родната си държава, за да получат сертификат, удостоверяващ, че не са изгубили правото си да участват в изборите като кандидати. Вместо това, когато се кандидатират в държавата, в която пребивават, те ще трябва да представят декларация в този смисъл, а доказателствената тежест ще пада върху изборния орган на държавата на пребиваване.

Комисията също така предприе действия, за да гарантира, че гражданите на ЕС, пребиваващи в страна от Съюза, различна от тяхната родна страна, могат да участват в европейските избори при същите условия като нейните граждани (IP/13/874) в съответствие с правото на ЕС (действие 18 от доклада за гражданството на ЕС от 2010 г.).

Контекст

Благодарение на гражданството на ЕС, което допълва националното гражданство, без да го заменя, всички граждани на 28-те държави от Съюза разполагат с допълнителен набор от права като граждани на ЕС. Сред тях са правото да избират и да бъдат избирани на изборите за Европейски парламент в страната от ЕС, в която живеят. Над 14 милиона граждани на ЕС в момента живеят в друга държава от Съюза, включително над 8 милиона души на възраст, позволяваща им да гласуват.

Обсъждането на предложението за улесняване на упражняването на правото на гражданите на ЕС да избират и да бъдат избирани на европейските избори бе блокирано в Съвета през 2008 г. Европейската комисия поднови преговорите през октомври 2011 г., като се съсредоточи върху улесняването на процедурите за кандидатиране на граждани в друга страна от ЕС. Вследствие от това правилата бяха приети на 20 декември 2012 г. (MEMO/12/1020), като държавите от ЕС трябваше да ги включат в националното право до две години от публикуването им в Официален вестник на ЕС.

През 2006 г. Европейската комисия предложи промяна на правилата от 1993 г., позволяващи на гражданите на ЕС да се възползват от правото си да избират и бъдат избирани на изборите за Европейски парламент в страната от Съюза, в която живеят.

С това предложение щеше да се улесни процедурата за гражданите, кандидатиращи се за депутати в държава, различна от тяхната, и да се предотврати двойното гласуване на европейските избори. Тъй като държавите членки не успяха да постигнат единодушно съгласие по правилата за двойното гласуване, преговорите по предложението бяха прекратени през 2008 г.

За повече информация

Европейска комисия — гражданство на ЕС

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_bg.htm

Уебсайт на Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Вивиан Рединг в Twitter: @VivianeRedingEU

ГД „Правосъдие“ в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронната поща


Side Bar