Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, an 24 Iúil 2014

Tá 155 gnólacht beag le maoiniú a fháil sa chéad bhabhta deontas faoi ionstraim an AE do FBManna

Inniu, tá an Coimisiún Eorpach ag fógairt na chéad torthaí ar an ionstraim nua atá aige, ar fiú €3 billiún é, le haghaidh fiontar beag agus meánmhéide (FBManna). Is faoi chuimsiú Fís 2020 a seoladh an ionstraim chun cuidiú le gnólachtaí beaga dea-smaointe a aistriú ón tsaotharlann chuig an margadh. Ar an iomlán, gheobhaidh 155 gnólacht beag ó 21 tír (Ballstáit den AE nó tíortha comhlachais Fís 2020) €50,000 an ceann chun íoc as staidéar féidearthachta i gcomhair a straitéisí nuálaíochta. Thairis sin, is féidir le FBManna tairbhe a bhaint as suas le trí lá de chóitseáil ghnó.

Bhí an-rath ar FBManna na Spáinne sa chéad bhabhta – roghnaíodh 39 togra uatha – agus bhí FBManna na Ríochta Aontaithe agus na hIodáile sna sála acu. Ar an iomlán, rinneadh 2,666 iarratas ar na chéad deontais. Tabharfar fógra oifigiúil do na hiarratasóirí ar éirigh leo i mí Lúnasa. Ina dhiaidh sin, déanfaidh EASME, an ghníomhaireacht feidhmiúcháin do FBManna a bhainistíonn an clár, a n-ainmneacha a phoibliú.

Is é a dúirt Máire Geoghegan-Quinn, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht: "Díol sásaimh is ea an glacadh atá leis an ionstraim nua do FBManna. Is léir go bhfuil éileamh ar an gcineál seo tacaíochta. Tá súil agam go dtiocfaidh forás ar chuid mhaith de na pleananna gnó atá á maoiniú sa chaoi gur fíor-tháirgí agus fíorsheirbhísí a bheidh iontu amach anseo, ionas go gcruthóidh siad fás agus fostaíocht sa gheilleagar. Teastaíonn uainn go rachaidh curaidh na nuálaíochta ó neart go neart!"

Príomh-eilimint den mhaoiniú atá ar fáil do ghnólachtaí beaga faoi Fís 2020 is ea an ionstraim do FBManna. Is fiú tuairim is €3 billiún thar seacht mbliana é, agus cuireann sé deontais ar fáil gan mhoill gan dua chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar nuálaíocht ghnó (Céim 1) agus chun tionscadail taispeántais a chur i gcrích (Céim 2). Thairis sin, is féidir le coincheapa infheistíochta atá aibí a ndóthain tairbhe a bhaint as comhairle maidir le forbairt ghnó agus as seirbhísí tacaíochta eile (Céim 3).

Is é aidhm an Aontais Eorpaigh leis an ionstraim do FBManna maoiniú a thabhairt do na gnólachtaí beaga is nuálaíche a bhfuil acmhainn mhór fáis iontu. Is éasca iarratas a chur isteach ach ní roghnófar ach na tionscadail is fearr ar fad lena maoiniú. Tá na réimsí ábhartha leagtha amach i gclár oibre Fís 2020 maidir le "Nuálaíocht in FBManna".

Is féidir iarratas a chur isteach tráth ar bith, ach déantar iad a mheas ceithre huaire in aghaidh na bliana. Baineann torthaí an lae inniu leis na hiarratais a fuarthas roimh an spriocdháta do dheontais faoi Chéim 1, an 18 Meitheamh 2014. Is iad an 24 Meán Fómhair (Céim 1) agus an 9 Deireadh Fómhair (Céim 2) na chéad spriocdhátaí eile i gcomhair meastóireachta.

Tá sé beartaithe maoiniú a thabhairt do thart ar 645 tionscadal (faoi Chéimeanna 1 agus 2) in 2014, agus méadófar é sin go 670 in 2015.

Tuilleadh eolais

Ionstraim FBM

Twitter @H2020SME

Grafaic faisnéise - Ionstraim FBM Fís 2020 i mbeagán focal

Déan iarratas ar mhaoiniú faoin ionstraim FBM

Cúlra

Tá beagnach €80 billiún de bhuiséad le caitheamh thar seacht mbliana ag Fís 2020. Fágann sin go bhfuil sé ar an gclár taighde agus nuálaíochta is mó dá raibh riamh ag an AE agus cuirfidh sé níos mó maoiniú ná riamh ar fáil do FBManna. Tá súil againn go rachaidh 20 % de ar a laghad (is é sin beagnach €9 billiún ó na colúin 'ceannaireacht i dteicneolaíochtaí tionsclaíocha' agus 'dúshlán sochaíoch' de Fís 2020) go díreach chun tairbhe FBManna i bhfoirm deontas, an iomstraim FBM san áireamh. Ina theannta sin, tá an Coimisiún Eorpach agus Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta ag dul i gcomhar le chéile chun bainc agus idirghabhálaithe airgeadais eile a spreagadh le caipiteal a chur ar fáil do ghnólachtaí nuálaíocha trí InnovFin – scéim le maoiniú ón AE a thabhairt do nuálaithe (féach IP/14/670). Is féidir le gnólachtaí eile maoiniú a fháil faoi COSME (féach IP/14/851).

Teagmháil:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar