Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3 February 2014

Komisija predstavila prvo poročilo o boju proti korupciji v Evropski uniji

Korupcija je za Evropo še vedno izziv. Vpliva na vse države članice EU, evropskemu gospodarstvu pa vsako leto povzroči za približno 120 milijard evrov škode. Države članice so v zadnjih letih na tem področju sprejele veliko pobud, vendar so rezultati različni in treba je storiti več za preprečevanje in kaznovanje korupcije. To so nekatere ugotovitve prvega Poročila o boju proti korupciji v EU, ki ga je danes objavila Evropska komisija.

V njem so pojasnjene razmere v posameznih državah članicah: kakšni protikorupcijski ukrepi so uvedeni, kateri od njih so učinkoviti ter kaj bi bilo mogoče izboljšati in kako. Poglavja o posameznih državah v angleščini in nacionalnih jezikih so na voljo na: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Iz poročila je razvidno, da se vrsta in stopnja korupcije ter učinkovitost ukrepov, sprejetih za boj proti njej, po posameznih državah razlikujejo ter da je treba v vseh državah članicah korupciji nameniti več pozornosti.

To kažejo rezultati danes objavljene raziskave Eurobarometra o odnosu Evropejcev do korupcije. Raziskava kaže, da tri četrtine (76 %) Evropejcev meni, da je korupcija splošno razširjena, več kot polovica (56 %) pa jih je prepričanih, da se je v zadnjih treh letih stopnja korupcije v njihovi državi povečala. Vsak dvanajsti Evropejec (8 %) pravi, da je v zadnjih 12 mesecih izkusil korupcijo ali pa ji je bil priča. Rezultati raziskave Eurbarometra so na voljo tukaj.

„Korupcija uničuje zaupanje državljanov v demokratične ustanove in pravno državo, škodi evropskemu gospodarstvu in državam odžira prepotrebne davčne prihodke. Države članice so v zadnjih letih veliko storile za boj proti korupciji, a današnje poročilo kaže, da to še zdaleč ni dovolj. Vsebuje tudi predloge za možno ukrepanje in veselim se sodelovanja z državami članicami na tem področju,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Korupcija vpliva na vse države članice – na veliko različnih načinov

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri glavni trendi na področju korupcije v EU:

1. Nadzorni mehanizmi

Uporaba preventivnih politik (npr. etična pravila, ukrepi za krepitev ozaveščenosti, enostaven dostop do informacij javnega značaja). Preprečevanje korupcije se med državami članicami zelo razlikuje. Nekatere so z učinkovitim preprečevanjem dosegle zanesljiv sloves držav z malo korupcije, druge pa so preventivne strategije izvajale nedosledno in s skromnimi rezultati.

Zunanji in notranji nadzorni mehanizmi. V številnih državah članicah je notranji nadzor postopkov v javnih organih (zlasti na lokalni ravni) slab in neusklajen.

Nasprotja interesov. Predpisi o nasprotju interesov so v EU različni, mehanizmi za preverjanje prijav nasprotij interesov pa so pogosto nezadostni. Kazni za kršenje predpisov se redko uporabljajo in so pogosto nizke.

2. Pregon in kaznovanje

Kazensko pravo, po katerem je korupcija kaznivo dejanje, je večinoma vzpostavljeno v skladu s standardi Sveta Evrope, Združenih narodov in zakonodaje EU. Ne glede na to je bil Okvirni sklep 2003/568/PNZ o boju proti korupciji v zasebnem sektorju različno prenesen v nacionalne zakonodaje.

Učinkovitost odkrivanja in preiskovanja ter pregona kaznivih dejanj korupcije je v državah EU zelo različna. V nekaterih državah članicah dosegajo odlične rezultate, v drugih so uspešni primeri pregona redki ali pa so preiskave dolgotrajne.

Večina držav članic nima izčrpnih statističnih podatkov o kaznivih dejanjih s področja korupcije, zato sta primerjanje in ocenjevanje zapletena. V nekaterih državah članicah preiskovanje korupcijskih primerov ovirajo postopkovna pravila, med drugim tudi pravila o odvzemu imunitete politikom.

3. Politična razsežnost

Politična odgovornost. Politična integriteta je v mnogih državah članicah EU še vedno aktualno vprašanje. Tako na primer politične stranke ali izvoljeni organi na državni ali lokalni ravni pogosto nimajo pravil ravnanja ali pa so ta neučinkovita.

Financiranje političnih strank. Kljub temu, da je veliko držav članic sprejelo strožje predpise o financiranju strank, je še vedno precej pomanjkljivosti. Kazni za nezakonito financiranje strank, ki bi imele odvračalen učinek, se v EU redko naložijo.

4. Področja tveganja

Korupcijska tveganja v državah članicah so na splošno višja na regionalni in lokalni ravni, kjer sta medsebojno preverjanje in notranji nadzor običajno slabša kot na državni ravni.

V številnih državah članicah so prostorski razvoj, gradbeništvo in zdravstvo sektorji, ki so precej izpostavljeni korupciji.

Nekaj pomanjkljivosti je tudi pri nadzoru nad podjetji v državni lasti, kar povečuje njihovo izpostavljenost korupciji.

Manjša korupcija ostaja splošno razširjen problem samo v nekaj državah članicah.

Javna naročila: področje, ki je izpostavljeno korupciji

Poročilo vsebuje posebno poglavje o javnih naročilih, ki so za gospodarstvo EU zelo pomembno področje, saj javni subjekti prek njih vsako leto porabijo približno petino BDP Evropske unije za nakup blaga, gradbenih del in storitev. Hkrati je tudi področje, ki je izpostavljeno korupciji.

Poročilo poziva k uvedbi strožjih standardov integritete na področju javnih naročil ter predlaga izboljšave nadzornih mehanizmov v več državah članicah. Podrobne informacije in posamezne točke, ki bi jim bilo treba nameniti dodatno pozornost, so v poglavjih o posameznih državah.

Ozadje

Poročilo o boju proti korupciji v EU zajema vseh 28 držav članic EU. Sestavljajo ga:

splošno poglavje, v katerem so povzete glavne ugotovitve, opisani trendi na področju korupcije v EU in analizirani načini, s katerimi se države članice spopadajo s korupcijo pri javnih naročilih;

28 poglavij o državah, v katerih so na kratko opisane razmere na področju korupcije, opredeljena vprašanja, ki jim je treba nameniti dodatno pozornost, in predstavljene dobre prakse, ki bi lahko koristile tudi drugim;

poročilo vsebuje tudi rezultate dveh raziskav Eurobarometra, in sicer o zaznavanju korupcije med evropskimi državljani in med podjetji.

Koristne povezave

Poročilo o boju proti korupciji v EU, vključno s poglavji o posameznih državah, raziskavama Eurobarometra, informativnimi listi ter vprašanji in odgovori: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Spletišče komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Malmströmovo na Twitterju

Spletišče GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar