Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 3 February 2014

Komissio julkaisee EU:n ensimmäisen korruptiontorjuntakertomuksen

Korruptio on Euroopalle edelleen haaste. Se vaikuttaa kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin ja aiheuttaa Euroopan taloudelle vuosittain noin 120 miljardin euron kustannukset. Jäsenvaltiot ovat viime vuosina tehneet monia aloitteita korruption ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi, mutta tulokset ovat epätasaisia ja lisätoimia tarvitaan. Nämä päätelmät on poimittu Euroopan komission tänään julkaisemasta EU:n korruptiontorjuntakertomuksesta, joka on ensimmäinen laatuaan.

EU:n korruptiontorjuntakertomuksessa selostetaan kunkin jäsenvaltion tilannetta ja kerrotaan, mitä korruptiontorjuntatoimenpiteitä on toteutettu, mitkä niistä toimivat hyvin, mitä voitaisiin parantaa ja miten. Maakohtaiset luvut ovat luettavissa kunkin maan omilla kielillä ja englanniksi täällä: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Kertomuksesta käy ilmi, että korruptio on sekä luonteeltaan että laajuudeltaan erilaista eri jäsenvaltioissa ja että korruptiontorjuntatoimenpiteiden tuloksellisuudessa on eroja. Siitä käy ilmi myös, että korruptioon on syytä kiinnittää enemmän huomiota kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä näkyy tänään julkaistussa eurobarometrissa, jossa tiedusteltiin eurooppalaisten asenteita korruptiota kohtaan. Kyselystä käy ilmi, että kolme neljästä (76 %) eurooppalaisesta on sitä mieltä, että korruptio on laajalle levinnyttä, ja yli puolet (56 %) kokee, että korruptio on heidän kotimaassaan lisääntynyt viimeisten kolmen vuoden aikana. Joka kahdestoista eurooppalainen (8 %) sanoo kokeneensa tai todistaneensa korruptiotapauksen viimeisten 12 kuukauden aikana. Eurobarometrin tulokset ovat täällä.

”Korruptio heikentää ihmisten luottamusta demokraattisiin instituutioihin ja oikeusvaltioon, vahingoittaa Euroopan taloutta ja vie valtioilta niiden kipeästi tarvitsemia verotuloja. Jäsenvaltiot ovat viime vuosina tehneet paljon korruption torjumiseksi, mutta tänään julkaistu kertomus osoittaa, että se ei ole läheskään tarpeeksi. Kertomuksessa ehdotetaan, mitä voitaisiin tehdä, ja odotan pääseväni työskentelemään jäsenvaltioiden kanssa jatkotoimenpiteiden toteuttamiseksi”, totesi sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström.

Korruptio vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin – monin eri tavoin

Seuraavassa esitetään joitakin keskeisiä korruptioon liittyviä trendejä:

1. Valvontamekanismit

Ehkäisevien toimenpiteiden käyttö (esim. eettiset säännöt, valistustoimet, yleistä etua koskevan tiedon helppo saatavuus). Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja korruption ehkäisemisen suhteen. Joissakin jäsenvaltioissa korruption tuloksellinen ehkäiseminen on osaltaan luonut niiden vahvan maineen vähäisen korruption maina, toisissa taas ehkäiseviä toimenpiteitä on toteutettu epätasaisesti ja vähäisin tuloksin.

Ulkoisen ja sisäisen valvonnan mekanismit. Monissa jäsenvaltioissa viranomaisten menettelyjen sisäinen valvonta (erityisesti paikallistasolla) on heikkoa ja koordinoimatonta.

Eturistiriidat. Eturistiriitoja koskevat säännöt ovat eri jäsenvaltioissa erilaisia, ja mekanismit, joilla ilmoituksia eturistiriidoista tarkistetaan, ovat usein riittämättömiä. Seuraamuksia sääntöjen rikkomisesta määrätään harvoin ja ne ovat usein tehottomia.

2. Syytteeseenpano ja rankaiseminen

Euroopan neuvoston, YK:n ja EU:n lainsäädännön vaatimusten mukaiset rikosoikeuden säännökset, joissa korruptio määritellään rikokseksi, ovat pitkälti jo olemassa. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin saattaneet puitepäätöksen 2003/568/YOS lahjonnan torjumisesta yksityisellä sektorilla osaksi kansallista lainsäädäntöään epätasaisesti.

Lainvalvonnan ja syyttäjälaitoksen tehokkuus korruption tutkinnassa vaihtelee EU:ssa. Joissakin jäsenvaltioissa voidaan nähdä erinomaisia tuloksia. Toisissa taas syytetoimet johtavat tuomioon vain harvoin ja tutkinta kestää kauan.

Useimmissa jäsenvaltioissa ei ole kattavia korruptiorikostilastoja, mikä vaikeuttaa vertailua ja arviointia. Menettelysäännökset, kuten poliitikkojen syytesuojan kumoamista koskevat säännökset, estävät korruptiotapausten tutkintaa eräissä jäsenvaltioissa.

3. Poliittinen ulottuvuus

Poliittinen vastuuvelvollisuus. Lahjomattomuus politiikassa on monissa EU:n jäsenvaltioissa edelleen kyseenalainen. Puolueilla ja vaaleilla valituilla keskus- tai paikallistason edustuslaitoksilla ei useinkaan ole toimintasääntöjä tai säännöillä ei ole vaikutusta.

Puoluerahoitus. Vaikka monet jäsenvaltiot ovat vahvistaneet puoluerahoitusta koskevia sääntöjä, huomattavia puutteita on vielä jäljellä. Laittomasta puoluerahoituksesta määrätään EU:ssa harvoin varoittavia seuraamuksia.

4. Riskialueet

Korruptioriskit ovat jäsenvaltioissa yleensä suurempia alue- ja paikallistasolla, jossa sisäinen ja ulkoinen valvonta on yleensä heikompaa kuin keskustasolla.

Kaupunkien kaavoitus ja rakentaminen sekä terveydenhuolto ovat sektoreita, jotka ovat joissakin jäsenvaltioissa alttiita korruptiolle.

Valtionyhtiöiden valvonnassa on joitakin puutteita, mikä lisää niiden korruptioalttiutta.

Pienimuotoinen korruptio (ns. rahastus) on edelleen laaja ongelma vain muutamissa jäsenvaltioissa.

Julkiset hankinnat: korruptioaltis osa-alue

Kertomukseen sisältyy julkisia hankintoja koskeva luku. Julkiset hankinnat ovat tärkeitä EU:n taloudelle, sillä julkiset laitokset käyttävät vuosittain noin viidenneksen EU:n BKT:sta tavaroiden, palveluiden ja rakennusurakoiden hankkimiseen Julkiset hankinnat ovat alttiita korruptiolle.

Kertomuksessa kehotetaan vahvistamaan lahjomattomuusvaatimuksia julkisissa hankinnoissa ja ehdotetaan valvontamekanismien parantamista eräissä jäsenvaltioissa. Maakohtaisissa luvuissa on tästä tarkempaa tietoa, ja niissä esitetään, mihin seikkoihin pitäisi kiinnittää enemmän huomioita.

Tausta

EU:n korruptiontorjuntakertomus kattaa kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota. Se koostuu seuraavista:

yleinen luku, jossa esitetään yhteenveto keskeisistä havainnoista, kuvataan korruptioon liittyviä trendejä EU:ssa ja analysoidaan, miten jäsenvaltiot käsittelevät korruptiota julkisissa hankinnoissa.

28 maakohtaista lukua, joissa luodaan katsaus korruptiotilanteeseen ja määritetään kysymykset, jotka ansaitsevat lisähuomiota, sekä otetaan esiin hyviä käytänteitä, jotka voivat olla esimerkkinä muille.

tulokset kahdesta eurobarometrista, joissa tiedusteltiin EU:n kansalaisten ja yritysten näkemyksiä korruptiosta.

Hyödyllisiä linkkejä

EU:n korruptiontorjuntakertomus maalukuineen, eurobarometrit, tietosivut sekä kysymyksiä ja vastauksia: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar