Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3 February 2014

Komisjon esitleb ELi esimest korruptsioonivastase võitluse aruannet

Korruptsioon on jätkuvalt kõiki ELi liikmesriike mõjutavaks probleemiks, mis läheb meie majandusele maksma ligikaudu 120 miljardit eurot aastas. Liikmesriigid on viimastel aastatel astunud selles vallas mitmeid samme, kuid nende tulemused on olnud ebaühtlased ning korruptsiooni ärahoidmiseks ja selle eest karistamiseks tuleks rohkem ära teha. Need on mõned järeldused, mis selgusid täna Euroopa Komisjoni poolt avaldatud esimesest ELi korruptsioonivastase võitluse aruandest.

Korruptsioonivastase võitluse aruandes selgitatakse iga liikmesriigi olukorda: milliseid korruptsioonivastase võitluse meetmeid on juba võetud, millised neist toimivad hästi, mida oleks võimalik parandada ning kuidas seda teha. Liikmesriike käsitlevad peatükid on inglise ja teiste liikmesriikide keeltes kättesaadavad aadressil: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Aruandest selgub, et nii korruptsiooni olemus kui ka selle tase ja korruptsioonivastaste meetmete tõhusus on liikmesriigiti erinev. Aruande tulemused näitavad, et korruptsioonile tuleb kõigis liikmesriikides rohkem tähelepanu pöörata.

Seda illustreerivad ka täna avaldatud, eurooplaste suhtumist korruptsiooni käsitleva Eurobaromeetri uuringu tulemused. Uuringust nähtub, et kolm neljandikku (76 %) eurooplastest arvab, et korruptsioon on laialt levinud, ning rohkem kui pool (56 %) leiab, et korruptsiooni tase on viimase kolme aasta jooksul nende kodumaal tõusnud. Iga kaheteistkümnes eurooplane (8 %) ütleb, et on viimase aasta jooksul korruptsiooniga kokku puutunud või olnud korruptiivse tegevuse tunnistajaks. Eurobaromeetri uuringu tulemused on kättesaadavad siin.

„Korruptsioon õõnestab kodanike usaldust demokraatlike institutsioonide ja õigusriigi vastu, kahjustab Euroopa majandust ning jätab riigid ilma hädavajalikest maksutuludest. Liikmesriigid on viimastel aastatel olnud korruptsioonivastases võitluses aktiivsed, kuid tänane aruanne näitab, et palju on veel teha. Aruandes antakse soovitusi edasisteks meetmeteks ning ootan huviga, millal saan neid koostöös liikmesriikidega ellu viima hakata,” ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Korruptsioon mõjutab kõiki liikmesriike mitmel eri viisil

Järgnevalt mõned peamised korruptsiooniga seonduvad suundumused ELis:

1. Kontrollimehhanismid

Ennetavate meetmete kasutamine (nt eetikaeeskirjad, teadlikkuse parandamise meetmed ja kerge juurdepääs üldist huvi pakkuvale teabele). Korruptsiooni ärahoidmises valitsevad liikmesriikide vahel suured erinevused. Mõnede riikide puhul on tõhus ennetamine aidanud kaasa vähese korruptsiooniga riigi maine tekkele, teised riigid on aga rakendanud ennetavaid meetmeid ebaühtlaselt ning ilma veenvate tulemusteta.

Välis- ja sisekontrolli mehhanismid. Paljudes liikmesriikides on ametiasutuste menetlusi käsitlev sisekontroll (eriti kohalikul tasandil) nõrk ja kooskõlastamata.

Huvide konfliktid. ELis huvide konfliktide suhtes kohaldatavad eeskirjad on liikmesriigiti erinevad ning huvide konflikti deklaratsioonide kontrollimise mehhanismid on sageli ebapiisavad. Eeskirjade rikkumise suhtes kohaldatakse karistusi harva ning need on sageli nõrga toimega.

2. Süüdistuste esitamine ja karistamine

Korruptsiooni kriminaliseeriv kriminaalõigus on suures osas paigas ning see järgib Euroopa Nõukogu, ÜRO ja ELi õigusaktide norme. Liikmesriigid on raamotsuse 2003/568/JSK (korruptsioonivastase võitluse kohta erasektoris) siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel olnud ebaühtlased.

Õiguskaitse ja prokuratuuri tõhusus korruptsiooni uurimisel on ELi piires väga erinev. Mõnedes liikmesriikides on saavutatud väljapaistvaid tulemusi. Teistes liikmesriikides aga on süüdistuste esitamine harva edukas ning uurimine aeganõudev.

Enamikus liikmesriikides puudub ühtne korruptsioonikuritegude statistika, mistõttu on võrdlemine ja hinnangute andmine keeruline. Teatavates liikmesriikides takistab korruptsioonijuhtumite uurimist menetluskord, sealhulgas poliitikute puutumatuse tühistamist käsitlevad eeskirjad.

3. Poliitiline mõõde

Poliitiline vastutus. Poliitika usaldusväärsus on paljude ELi liikmesriikide jaoks endiselt suur probleem. Näiteks erakondadel või kesk- ja kohalikul tasandil valitud kogudel puuduvad enamasti käitumisjuhendid või on need piiratud mõjuga.

Erakondade rahastamine. Kuigi mitmed liikmesriigid on vastu võtnud rangemad erakondade rahastamist käsitlevad eeskirjad, ei ole märkimisväärsed puudused kuhugi kadunud. ELis kehtestataks erakondade ebaseadusliku rahastamise suhtes harva hoiatavaid sanktsioone.

4. Ohtlikud valdkonnad

Liikmesriikides on korruptsioonioht üldiselt suurem piirkondlikul ja kohalikul tasandil, kus sise- ja väliskontroll on tavaliselt nõrgem kui kesktasandil.

Linnaplaneerimine, ehitus ning tervishoid on mitmes liikmesriigis korruptsiooni suhtes tundlikud valdkonnad.

Teatavaid puudujääke esineb riigiettevõtete järelevalves, mis suurendab nende tundlikkust korruptsiooni suhtes.

Pisikorruptsioon on jätkuvalt laialt levinud üksnes mõnes liikmesriigis.

Riigihanked: korruptsiooni suhtes tundlik valdkond

Aruandes on esitatud eraldi peatükk riigihangete kohta. Tegemist on ELi majanduse jaoks väga olulise valdkonnaga, kuna avaliku sektori asutused kulutavad igal aastal umbes viiendiku ELi SKPst kaupade, tööde ja teenuste hankimiseks. See on ühtlasi ka korruptsiooni suhtes tundlik valdkond.

Aruandes kutsutakse üles karmistama riigihangete valdkonna usaldusväärsuse standardeid ning soovitatakse parandada mitmes liikmesriigis puudulikke kontrolli- ja riskijuhtimise mehhanisme. Asjaomaseid riike käsitlevates peatükkides esitatakse üksikasjalikum teave ning konkreetsed punktid, mis vajavad suuremat tähelepanu.

Taust

ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne hõlmab kõiki 28 ELi liikmesriiki. Aruande ülesehitus on järgmine:

üldpeatükk, milles võetakse kokku peamised tähelepanekud ja kirjeldatakse korruptsiooniga seotud suundumusi ELis ning analüüsitakse, kuidas liikmesriigid võitlevad riigihangetes esineva korruptsiooniga.

28 riike käsitlevat peatükki, milles antakse ülevaade üldisest olukorrast seoses korruptsiooniga, tuuakse välja probleemid, mis vajavad lisatähelepanu, ning tutvustatakse häid tavasid, mis võivad teistele eeskuju pakkuda.

Aruandes on esitatud ka kahe Eurobaromeetri uuringu tulemused. Kõnealused uuringud käsitlevad korruptsiooni tajumist ELi kodanike ning ettevõtjate seas.

Kasulikud lingid

ELi korruptsioonivastase võitluse aruanne koos riike käsitlevate peatükkide, Eurobaromeetri uuringute, teabelehtede ning küsimuste ja vastustega. http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar