Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 3 February .2014

Kommissionen løfter sløret for første EU-rapport om bekæmpelse af korruption

Korruption er fortsat en udfordring for Europa. Den rammer alle EU-landene og koster EU’s økonomi 120 mia. EUR pr. år. EU-landene har taget mange initiativer i de seneste år, men resultaterne er svingende, og der bør gøres mere for at forebygge og straffe korruption. Det er nogle af konklusionerne fra den første EU-rapport nogensinde om bekæmpelse af korruption, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag.

EU's rapport om bekæmpelse af korruption gør rede for situationen i de enkelte lande: hvad er der gjort for at bekæmpe korruption, hvilke politikker fungerer, hvad kan gøres bedre og hvordan. Kapitlerne om de enkelte lande på engelsk og de(t) nationale sprog kan findes her: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Rapporten viser, at korruptionens art og omfang og effektiviteten af de foranstaltninger, der træffes for at bekæmpe den, varierer fra det ene land til det andet. Det viser også, at alle lande bør gøre mere for at bekæmpe korruption.

Dette illustreres af resultaterne af en Eurobarometer-undersøgelse om europæernes holdning til korruption, der offentliggøres i dag. Undersøgelsen viser, at tre fjerdedele (76 %) af europæerne mener, at der er udbredt korruption, og et flertal (56 %) mener, at omfanget af korruption i deres land er steget i løbet af de seneste tre år. En ud af tolv europæere (8 %) siger, at de har oplevet eller været vidne til et tilfælde af korruption i det forløbne år. Eurobarometer-resultaterne kan ses her.

"Korruption undergraver borgernes tillid til demokratiske institutioner og retsstaten, det skader den europæiske økonomi og betyder, at landene mister hårdt tiltrængte skatteindtægter. EU-landene har gjort meget i de seneste år for at bekæmpe korruption, men dagens rapport viser, at det er langt fra nok. Rapporten foreslår, hvad der kan gøres, og jeg ser frem til at samarbejde med medlemsstaterne om at gå videre med sagen," udtalte EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström.

Korruption påvirker alle EU-lande – på mange forskellige måder

Her er nogle af de væsentligste tendenser for korruption i EU:

1. Kontrolmekanismer

Brug af forebyggelse (f.eks. etiske regler, oplysningsforanstaltninger, let adgang til oplysninger af interesse for offentligheden). Der er store forskelle på, hvordan EU-landene forebygger korruption. For nogle har effektiv forebyggelse bidraget til et solidt omdømme med kun lidt korruption, mens andre har gennemført den forebyggende politik mere uensartet og med begrænsede resultater.

Eksterne og interne kontrolmekanismer. I mange EU-lande er den interne kontrol af procedurerne inden for de offentlige myndigheder (navnlig på lokalt plan) svag og ukoordineret.

Interessekonflikter. Reglerne for interessekonflikter er forskellige rundt omkring i EU, og mekanismerne til kontrol af erklæringer om interessekonflikter er utilstrækkelige. Sanktioner for overtrædelser af regler anvendes sjældent, og de er ofte svage.

2. Retsforfølgelse og straf

Strafferetten i forbindelse med korruption er i vid udstrækning på plads og i overensstemmelse med standarderne fra Europarådet, FN's og EU's lovgivning. Men EU's rammeafgørelse 2003/568/RIA om bekæmpelse af korruption i den private sektor er blevet gennemført i EU-landenes nationale lovgivning på ujævn vis.

I EU er der store forskelle på, hvor effektive retshåndhævelsen og retsforfølgelsen er ved efterforskning af korruption. Nogle EU-lande kan fremvise strålende resultater. I andre er der langt mellem de positive eksempler på domfældelse eller undersøgelser.

Det er kun de færreste lande, der fører omfattende statistikker over korruption, hvilket gør det vanskeligere at foretage sammenligninger og vurderinger. Procedureregler, herunder regler om ophævelse af politisk immunitet, lægger hindringer i vejen for korruptionssager i visse EU-lande.

3. Den politiske dimension

Politisk ansvarlighed. Integritet i politik er fortsat et problem for mange EU-lande. Der mangler f.eks. stadig adfærdskodekser inden for politiske partier eller valgte forsamlinger på centralt eller lokalt plan, og eksisterende kodekser er ofte tandløse.

Finansiering af politiske partier. Selv om mange EU-lande har indført skærpede regler om partifinansiering, er der stadig væsentlige mangler. Afskrækkende sanktioner mod ulovlig partifinansiering ses sjældent i EU.

4. Risikoområder

Inden for de enkelte EU-lande ligger risikoen for korruption generelt højere på regionalt og lokalt plan, hvor magtfordelingen og den interne kontrol har det med at være svagere end på centralt plan.

Bygge- og anlægsvirksomhed samt sundhedsvæsenet er særligt udsatte for korruption i en række lande.

Der er mangler ved tilsynet med statsejede virksomheder, og det gør dem mere udsatte for korruption.

Kun i få lande er småkorruption fortsat et udbredt problem.

Offentlige indkøb: et område, der er udsat for korruption

Rapporten indeholder et særligt kapitel om offentlige indkøb. Dette er en meget vigtig del af EU's økonomi, da det offentlige hvert år bruger et beløb svarende til ca. en femtedel af EU's BNP til køb af varer, arbejdsopgaver og tjenesteydelser. Det er også et område, hvor der er risiko for korruption.

Rapporten opfordrer til højere standarder for integritet inden for offentlige indkøb og foreslår bedre kontrolmekanismer i en række lande. Der kan findes detaljerede oplysninger og specifikke forslag om yderligere indsatsområder i de relevante kapitler om de enkelte lande.

Baggrund

EU's rapport om bekæmpelse af korruption dækker alle 28 EU-lande. Den består af:

Et overordnet kapitel, der skitserer de væsentligste konstateringer og beskriver, hvordan korruptionen har udviklet sig i EU og giver en analyse af, hvordan medlemsstaterne tackler korruption i forbindelse med offentlige indkøb.

De 28 kapitler om de enkelte lande giver et øjebliksbillede af korruptionen og peger på spørgsmål, der fortjener mere opmærksomhed, og sætter fokus på god praksis, som andre måske kan lade sig inspirere af.

Rapporten omfatter også to Eurobarometerundersøgelser om, hvordan henholdsvis borgere og virksomheder i EU opfatter korruption.

Nyttige links

EU's rapport om bekæmpelse af korruption med kapitler om de enkelte lande, Eurobarometerundersøgelser, faktablade samt spørgsmål og svar: http://ec.europa.eu/anti-corruption-report

Cecilia Malmström's website

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

GD Indre Anliggenders website

Følg GD Indre Anliggender på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar