Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2014

Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη και εκείνα που προβλέπονται στο μέλλον θα επιτρέψουν στην τράπεζα να αποκαταστήσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκάλεσε η χορηγηθείσα κρατική χρηματοδότηση.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια δήλωσε σχετικά: «Με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η ΕΤΕ θα εστιάσει τις δραστηριότητές της στις ισχυρές τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Τουρκία, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη βάση.»

Από το 2008, η Ελλάδα και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) παρείχαν επανειλημμένα στην ΕΤΕ κεφαλαιακή στήριξη και ενίσχυση της ρευστότητας. Τον Ιούλιο 2012, η Επιτροπή είχε προσωρινά εγκρίνει τα μέτρα δημόσιας στήριξης και είχε ξεκινήσει διεξοδική έρευνα για την εκτίμηση της συμβατότητας των μέτρων με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων (βλέπε IP/12/860). Τον Ιούνιο 2014, η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ.

Η ΕΤΕ έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζει σημαντικά μέτρα εξορθολογισμού, όπως εθελούσια έξοδο εργαζομένων, περικοπές αμοιβών και κλείσιμο υποκαταστημάτων, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες μείωσης δαπανών στην Ελλάδα και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης αποτελεί συνέχεια αυτής της προσπάθειας. Προβλέπει περαιτέρω αναδιάρθρωση των διεθνών δραστηριοτήτων και των μη βασικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, καθώς και ενίσχυση των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, κυρίως με τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών, την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη συνετή διαχείριση του κινδύνου. Η ΕΤΕ θα μειώσει τη συμμετοχή της στην τουρκική θυγατρική της, την Finansbank, γεγονός που θα ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της, διατηρώντας ωστόσο την πλειοψηφική συμμετοχή. Η Finansbank παρουσιάζει σταθερά κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Η τήρηση αυτών των δεσμεύσεων θα παρακολουθείται από ανεξάρτητο εντολοδόχο.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το σχέδιο υπό το πρίσμα των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης (βλ. IP/09/1180, IP/10/1636 και IP/11/1488). Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες δυσκολίες της ΕΤΕ δεν οφείλονται στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου, αλλά κυρίως στην κρίση του δημόσιου χρέους και στην επακόλουθη εξαιρετικά παρατεταμένη και βαθιά ύφεση που ξεκίνησε το 2008. Υπό το πρίσμα αυτών των εξαιρετικών περιστάσεων, η ενίσχυση έχει λιγότερο στρεβλωτικό χαρακτήρα και παράλληλα ο ηθικός κίνδυνος είναι μικρότερος απ΄ό,τι στην περίπτωση ενίσχυσης προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είχαν συσσωρεύσει υπερβολικούς κινδύνους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια σχετικά περιορισμένη μείωση του μεγέθους της ΕΤΕ επαρκεί για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και, ειδικότερα, δε ζήτησε να μειωθεί το μέγεθος των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

Οι μέτοχοι και οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων μειωμένης εξασφάλισης συνέβαλαν ουσιαστικά στη μείωση του ποσού της κεφαλαιακής ενίσχυσης που έπρεπε να χορηγήσει το κράτος, αντίστοιχα με τη συμμετοχή τους στις διαδοχικές αυξήσεις του κεφαλαίου και στις διαδικασίες διαχείρισης του παθητικού. Επιπλέον, η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση δεν κάλυψε τις απώλειες των παραδοσιακών μετόχων, των οποίων η συμμετοχή έχει σχεδόν πλήρως αποδυναμωθεί.

Συνεπώς, η Επιτροπή συνεπέρανε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι σύμφωνο με τους κανόνες της περί αναδιάρθρωσης των τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ιστορικό

Στις 29 Απριλίου 2014 και στις 9 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή είχε ήδη εγκρίνει τα σχέδια αναδιάρθρωσης της Eurobank και της Alpha Bank, αντίστοιχα (βλέπε IP/14/495 και IP/14/790). Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς (βλέπε IP/14/870).

Η ΕΤΕ παρέχει γενικές τραπεζικές υπηρεσίες κυρίως στην Τουρκία και στην κεντρική, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, με επίκεντρο την Ελλάδα, στην οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα από πλευράς καταθέσεων. Το 2009 και το 2011, το ελληνικό Δημόσιο αγόρασε προνομιούχες μετοχές της ΕΤΕ ύψους 1,35 δισ. ευρώ και το ΕΤΧΣ χορήγησε στην τράπεζα 9,8 δισ. ευρώ το 2012. Τον Ιούνιο του 2013, η ΕΤΕ άντλησε ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 1,1 δισ. ευρώ τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την μερική αποπληρωμή του ΕΤΧΣ. Τον Μάιο του 2014, η ΕΤΕ άντλησε άλλα 2,5 δισ. ευρώ από τις αγορές.

Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις αναδιάρθρωσης των τραπεζών κατά τη διάρκεια της κρίσης έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ενισχυόμενων τραπεζών. Κατά συνέπεια, οι κρατικές ενισχύσεις που απλώς διατηρούν τεχνητά στη ζωή μη βιώσιμες τράπεζες, χωρίς αυτές να υποστούν αναδιάρθρωση, δεν επιτρέπονται. Επιπλέον, οι κανόνες διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, χωρίς να σπαταλώνται χρήματα των φορολογουμένων, και ότι μετριάζονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που επιφέρουν οι επιδοτήσεις, οι οποίες δίνουν στις ενισχυόμενες τράπεζες πλεονέκτημα έναντι ανταγωνιστών τους που δεν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση.

Η μη εμπιστευτική έκδοση αυτής της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.34824 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο του ανταγωνισμού αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων περί κρατικών ενισχύσεων στο διαδίκτυο και την Επίσημη Εφημερίδα περιέχονται στο State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις).

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Yizhou Ren (+32 2 299 48 89)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar