Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 januari 2014

Strukturell reform av EU:s banksektor

I dag föreslår EU-kommissionen nya regler för att hindra de största och mest komplexa bankerna från att ägna sig åt denhandel för egen räkning. De nya reglerna ska också ge tillsynsmyndigheterna befogenhet att kräva att dessa banker avskiljer potentiellt riskfylld handel från deras inlåningsverksamhet om det äventyrar den finansiella stabiliteten. Vid sidan om detta förslag har kommissionen antagit kompletterande åtgärder som syftar till att öka öppenheten när det gäller vissa transaktioner som genomförs i oreglerade ”skuggbanker”. Dessa åtgärder kompletterar de övergripande reformer som redan genomförts för att stärka EU:s finanssektor.

Vid utarbetandet av dessa förslag har kommissionen tagit hänsyn till rapporten från högnivågruppen under ledning av chefen för Finlands Bank, Erkki Liikanen, (IP/12/1048) samt befintliga nationella bestämmelser i vissa medlemsstater, ett globalt tänkande i frågan om principer för sund ersättningspraxis (Financial Stability Board principles) samt utvecklingen inom andra behörighetsområden.

Kommissionären för kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster Michel Barnier säger följande: Det aktuella förslaget utgör de slutliga kuggarna i hjulet som ska slutföra översynen av lagstiftningen som reglerar EU:s banksystem. Denna lagstiftning behandlar det fåtal mycket stora banker som annars fortfarande kan vara för stora för att gå omkull, för kostsamma att rädda och för komplexa att avveckla. De föreslagna åtgärderna kommer att stärka den finansiella stabiliteten och se till att skattebetalarna inte behöver betala för bankernas misstag. Det kommer att ge den gemensamma ram på EU-nivå som är nödvändig för att garantera att olika nationella lösningar inte skapar "skarvar" i bankunionen eller undergräver den inre marknadens funktion. Förslagen är väl avvägda för se till att den känsliga balansen mellan finansiell stabilitet och rätta förutsättningar för utlåning till den reala ekonomin garanteras, vilket är av särskild betydelse för konkurrenskraft och tillväxt.

Sedan början av finanskrisen har EU och dess medlemsstater inlett en genomgripande översyn av regleringen och tillsynen av banksektorn. EU har infört reformer för att minska effekterna av eventuella bankkrascher för att skapa ett säkrare, sundare, mer överblickbart och ansvarsfullt finansiellt system som arbetar för ekonomin och för samhället som helhet. För att öka stabiliteten i banker och för att minska effekterna av eventuella bankkrascher har nya regler om kapitalkrav för banker (MEMO/13/690) och bankers rekonstruktion och avveckling (MEMO/13/1140) antagits. Bankunionen har inletts. Vissa banker i EU kan fortfarande vara för stora för att gå omkull, för kostsamma att rädda och för komplexa att avveckla. Ytterligare åtgärder krävs därför, särskilt en strukturell uppdelning av de risker som är förknippade med bankernas handelsverksamhet från deras funktion som inlåningsinstitut. Dagens förslag syftar till att stärka stabiliteten inom EU:s banksektor och samtidigt se till att bankerna fortsätter att finansiera ekonomisk verksamhet och tillväxt.

Förslaget om en strukturell reform av EU:s banker ska gälla endast för de största och mest komplexa EU-bankerna med betydande handel. Den strukturella reformen omfattar följande:

1. Förbjuda handel i finansiella instrument och råvaror, dvs. handel för egen räkning om det endast sker i vinstsyfte för banken. Denna verksamhet innebär många risker men inga påtagliga fördelar för bankens kunder eller ekonomin i stort.

2. Ge tillsynsmyndigheterna befogenhet och i vissa fall skyldighet att kräva överföring av annan riskfylld handel (t.ex. marknadsgarantfunktion,komplexa derivat och värdepapperisering) till separata juridiska personer inom koncernen (”dotterbolagisering”). Detta syftar till att undvika risken att bankerna skulle kringgå förbudet mot viss handel genom att ägna sig åt dold handel som blir alltför betydande eller högt belånad och potentiellt skada hela bankens stabilitet och i förlängningen äventyrar hela det finansiella systemet. Bankerna kommer att ges möjlighet att inte separera verksamheten om de på ett tillfredsställande sätt kan visa den behöriga tillsynsmyndigheten att riskerna reduceras på andra sätt.

3. Tillhandahålla bestämmelser om ekonomiska, rättsliga, ledningsmässiga och operativa kopplingar mellan den separata handelsenheten och resten av bankgruppen.

För att hindra banker från att försöka kringgå dessa bestämmelser genom att flytta delar av sin verksamhet till den mindre reglerade skuggbanksektorn måste strukturella separationsåtgärder åtföljas av bestämmelser som förbättrar insynen i skuggbanksystemet. Förslaget om insyn kommer därför att omfatta en uppsättning åtgärder som syftar till att stärka regleringsmyndigheternas och investerarnas kunskaper om transaktioner för värdepappersfinansiering. Dessa transaktioner har varit en källa för spridning, hävstångseffekter och procyklikalitet under finanskrisen. Genom bättre övervakning av dessa transaktioner kan man förhindra systematiska risker i samband med att de används.

Bakgrund

Inom ramen för nationella initiativ och en ökande global debatt om fördelarna med strukturella reformer för bankerna annonserade kommissionsledamot Michel Barnier i november 2011 inrättandet av en expertgrupp på hög nivå med uppdraget att bedöma behovet av en strukturell reform av EU:s banksektor under ordförandeskap av Erkki Liikanen, chef för Finlands Bank. Gruppen lade fram sin rapport i oktober 2012, där man rekommenderar obligatorisk åtskillnad av olycksdrabbad handel för banker vars handel översteg vissa nivåer (IP/12/1048).

När det gäller skuggbanksystemet föreslog rådet för finansiell stabilitet under 2013 en rad rekommendationer för att reglera sektorn. Dessa rekommendationer godkändes vid G20-toppmötet i S:t Petersburg i september 2013.

Se även MEMO/14/63 och MEMO/14/64

Läs mer

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar