Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 januari 2014

Structurele hervorming van de Europese banksector

Vandaag heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om te verhinderen dat de grootste en meest complexe banken verder risicovolle handelsactiviteiten voor eigen rekening blijven verrichten. Door de nieuwe regels verkrijgen de toezichthouders ook de bevoegdheid om deze banken ertoe te verplichten bepaalde mogelijk risicovolle handelsactiviteiten te scheiden van hun depositoactiviteiten indien verdere activiteit in die zin de financiële stabiliteit bedreigt. Naast dit voorstel heeft de Commissie begeleidende maatregelen genomen om bepaalde transacties in de sector van het schaduwbankieren transparanter te maken. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de grote algemene hervormingen die reeds doorgevoerd zijn om de Europese financiële sector te versterken.

Bij het voorbereiden van haar voorstellen heeft de Commissie rekening gehouden met het nuttige verslag van de deskundigengroep op hoog niveau, onder het voorzitterschap van Erkki Liikanen, gouverneur van de Bank van Finland (IP/12/1048), alsmede met bestaande nationale regels van een aantal lidstaten, mondiale denkoefeningen terzake (beginselen van de Raad voor financiële stabiliteit (FSB)) en ontwikkelingen in andere rechtsgebieden.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, hierover: "De voorstellen van vandaag zijn de laatste radertjes in de machine die tot een volledige hervorming van de regelgeving van het Europese bankenstelsel moet leiden. Deze wetgeving is bedoeld voor de kleine groep van heel grote banken die anders nog te groot om failliet te gaan ("too big to fail"), te duur om te redden en te complex in afwikkeling zouden kunnen zijn. De voorgestelde maatregelen zullen de financiële stabiliteit verder versterken en zullen ervoor zorgen dat de belastingbetaler uiteindelijk niet het gelag moet betalen voor de vergissingen van de banken. De voorstellen van vandaag bieden een gemeenschappelijk kader op EU-niveau – dat ervoor moet zorgen dat afwijkende nationale oplossingen geen breuklijnen in de bankenunie doen ontstaan of de werking van de interne markt ondermijnen. De voorstellen zijn zorgvuldig afgemeten om te komen tot een delicate afweging tussen financiële stabiliteit en het scheppen van de juiste voorwaarden voor de kredietverstrekking aan de reële economie, hetgeen van groot belang is voor het concurrentievermogen en de groei."

Sinds het begin van de financiële crisis hebben de Europese Unie en de lidstaten zich toegelegd op een fundamentele herziening van het toezicht- en regelgevingskader voor banken. De EU heeft hervormingen doorgevoerd om de gevolgen van potentiële bankfaillissementen af te zwakken en om een veiliger, gezonder, transparanter en meer plichtsbewust financieel systeem tot stand te brengen dat ten dienste staat van de economie en van de hele samenleving. Om de banken weerbaarder te maken en de effecten van potentiële bankfaillissementen te verzachten, zijn nieuwe regels inzake kapitaalvereisten voor banken (MEMO/13/690) en inzake herstel en afwikkeling van banken (MEMO/13/1140) aangenomen. De bankenunie is gelanceerd. Toch blijven een aantal EU-banken misschien nog steeds te groot om failliet te gaan, te groot om te redden en te complex in afwikkeling. Daarom zijn verdere maatregelen noodzakelijk, met name een structurele scheiding van enerzijds de aan de handelsactiviteiten van banken verbonden risico's en anderzijds de bankfunctie van het aantrekken van deposito's. De voorstellen van vandaag willen de weerbaarheid van de Europese banksector verhogen en er ook voor zorgen dat banken de economische activiteit en de groei blijven financieren.

Het voorstel inzake de structurele hervorming van EU-banken zal alleen van toepassing zijn op de grootste en meest complexe EU-banken met een aanzienlijke handelsactiviteit. De doelstellingen zijn:

1. een verbod op handel voor eigen rekening in financiële instrumenten en grondstoffen, d.w.z. handel met als enige doel winst te maken voor de bank. Deze activiteit houdt tal van risico's in, maar levert geen tastbare voordelen op voor de klanten of de ruimere economie.

2. de toezichthouders de bevoegdheid verlenen en in sommige gevallen de verplichting opleggen om andere zeer risicobeladen activiteiten (zoals marketmaking, transacties in complexe derivaten en securitisatie) over te dragen aan afzonderlijke wettelijke handelsentiteiten binnen de groep (door verzelfstandiging). Het doel hiervan is te voorkomen dat banken het verbod op bepaalde handelsactiviteiten omzeilen door zich in te laten met verborgen handelsactiviteiten voor eigen rekening die te omvangrijk worden of een te hoge hefboom vertonen en die de hele bank en het ruimere financiële systeem in gevaar kunnen brengen. Banken zullen de mogelijkheid hebben deze activiteiten al dan niet te scheiden indien zij ten genoegen van hun toezichthouder kunnen aantonen dat de teweeggebrachte risico's met andere middelen worden beperkt.

3. de regels bepalen voor de economische, wettelijke, bestuursmatige en operationele links tussen de afgescheiden handelsactiviteit en de rest van de bankgroep.

Om te vermijden dat banken deze regels trachten te omzeilen door een deel van hun activiteiten naar de minder gereglementeerde sector van het schaduwbankieren te verplaatsen, moeten de maatregelen voor structurele scheiding samengaan met regels om het schaduwbankieren transparanter te maken. Het begeleidende transparantievoorstel zal dan ook een reeks maatregelen omvatten om toezichthouders en beleggers een duidelijker beeld te verstrekken van effectenfinancieringstransacties. Deze transacties zijn tijdens de financiële crisis een bron van besmetting, hefboomfinanciering en procyclisch gedrag geweest. Beter toezicht op deze transacties is noodzakelijk om het systeemrisico te voorkomen dat inherent is aan het gebruik ervan.

Achtergrond

In de context van nationale initiatieven en het aanzwellende wereldwijde debat over de voordelen van een structurele hervorming van banken kondigde commissaris Barnier in november 2011 de oprichting van een deskundigengroep op hoog niveau aan. De groep werd ermee belast de behoefte aan een structurele hervorming van het Europese bankwezen te evalueren. Voorzitter was Erkki Liikanen, gouverneur van de Bank van Finland. De groep heeft in oktober 2012 zijn verslag uitgebracht, met aanbevelingen betreffende de structurele scheiding van bepaalde zeer risicovolle handelsactiviteiten voor banken waarvan de handelsactiviteiten bepaalde drempels overschrijden (IP/12/1048).

Wat schaduwbankieren betreft, heeft de Raad voor financiële stabiliteit (FSB) in 2013 een reeks aanbevelingen voorgesteld om de sector te reguleren. Deze aanbevelingen werden in september 2013 bekrachtigd op de G20-top in Sint-Petersburg.

Zie ook MEMO/14/63 en MEMO/14/64

Voor meer informatie

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Contactpersonen:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar