Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 29 d.

Struktūrinė ES bankų sektoriaus reforma

Šiandien Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kurių tikslas – užkirsti kelią didžiausiems ir sudėtingiausios struktūros bankams užsiimti rizikinga prekybos savo sąskaita veikla. Naujosios taisyklės taip pat suteikia priežiūros institucijoms teisę reikalauti, kad tokie bankai atskirtų tam tikrą potencialiai rizikingą prekybos veiklą nuo indėlių priėmimo veiklos, jei dėl to kyla pavojus finansiniam stabilumui. Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija ėmėsi papildomų priemonių, kuriomis siekiama padidinti tam tikrų sandorių šešėlinės bankininkystės sektoriuje skaidrumą. Šios priemonės papildo visapusiškas reformas, kurių jau imtasi ES finansų sektoriui sustiprinti.

Rengdama pasiūlymus, Komisija atsižvelgė į naudingą aukšto lygio grupės, kuriai pirmininkavo Suomijos banko valdytojas Erkki Liikanenas, ataskaitą (IP/12/1048), taip pat į kai kuriose valstybėse narėse galiojančias nacionalines taisykles, bendruosius svarstymus šiuo klausimu (Finansinio stabilumo tarybos principus) ir šios srities pokyčius kitose jurisdikcijose.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Šiandienos pasiūlymai užbaigia Europos bankų sistemos reglamentavimo pertvarką. Šie teisės aktai skirti keletui labai didelių bankų, kurie priešingu atveju vis dar gali būti per dideli, kad žlugtų, kuriuos gelbėti per brangu, o pertvarkyti – per daug sudėtinga. Siūlomomis priemonėmis dar labiau sustiprinsime finansinį stabilumą ir užtikrinsime, kad mokesčių mokėtojams netektų mokėti už bankų klaidas. Šiandienos pasiūlymais sukuriama bendra ES sistema, būtina užtikrinti, kad dėl skirtingų nacionalinių sprendimų bankų sąjungoje neatsirastų takoskyrų ar nebūtų kenkiama bendrosios rinkos veikimui. Pasiūlymai kruopščiai suderinti, kad būtų išlaikyta trapi pusiausvyra tarp finansinio stabilumo ir tinkamų skolinimo realiajai ekonomikai sąlygų – tai labai svarbu konkurencingumui ir ekonomikos augimui.“

Nuo finansų krizės pradžios Europos Sąjunga ir jos valstybės narės vykdė esminę bankų veiklos reglamentavimo ir priežiūros pertvarką. ES ėmėsi reformų, kad sumažintų galimo bankų žlugimo poveikį ir sukurtų saugesnę, tvirtesnę, skaidresnę ir atsakingesnę finansų sistemą, kuri būtų naudinga ekonomikai ir plačiajai visuomenei. Siekiant padidinti bankų atsparumą ir sumažinti galimo bankų žlugimo poveikį priimtos naujos taisyklės dėl bankų kapitalo reikalavimų (MEMO/13/690) ir dėl bankų gaivinimo ir pertvarkymo (MEMO/13/1140). Kuriama bankų sąjunga. Nepaisant to, kai kurie ES bankai vis dar yra per dideli, kad jiems būtų leista žlugti ir kad juos būtų galima išgelbėti, ir per sudėtingi, kad juos būtų galima pertvarkyti. Todėl būtina imtis papildomų priemonių, visų pirma struktūriškai atskirti riziką, susijusią su bankų prekybos veikla, nuo jų indėlių priėmimo funkcijos. Šiandienos pasiūlymais siekiama sustiprinti ES bankų sektoriaus atsparumą ir kartu užtikrinti, kad bankai ir toliau finansuotų ekonominę veiklą ir augimą.

ES bankų sektoriaus struktūrinės reformos pasiūlymas bus taikomas tik didžiausiems ir sudėtingiausios struktūros ES bankams, užsiimantiems plataus masto prekybos veikla. Juo siūloma:

1. Uždrausti prekybą finansinėmis priemonėmis ir biržos prekėmis savo sąskaita, t. y. prekybą siekiant vienintelio tikslo – pelno pačiam bankui. Ši veikla kelia didelę riziką, tačiau neatneša apčiuopiamos naudos banko klientams ar visai ekonomikai.

2. Suteikti priežiūros institucijoms teisę, o tam tikrais atvejais įpareigoti jas reikalauti, kad kita labai rizikinga prekybos veikla (tokia kaip rinkos formavimo, sudėtingų išvestinių finansinių priemonių ir pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių) būtų perduota atskiriems grupės juridiniams subjektams, užsiimantiems prekyba (įsteigiant patronuojamąją įmonę). Taip siekiama išvengti rizikos, kad bankai galės apeiti tam tikros prekybos veiklos draudimą ir užsiimti paslėpta prekybos savo sąskaita veikla, kuri gali būti per daug reikšminga ar kurią vykdant naudojama daug skolintų lėšų ir todėl ji gali kelti pavojų visam bankui ir visai finansų sistemai. Bankai turės galimybę neatskirti veiklos, jei galės įrodyti savo priežiūros institucijoms, kad keliama rizika yra sumažinama kitomis priemonėmis.

3. Nustatyti ekonominių, teisinių, valdymo ir veiklos ryšių tarp atskirto prekybos subjekto ir likusios bankų grupės dalies taisykles.

Kad bankai nebandytų perkelti dalies savo veiklos į ne taip griežtai reglamentuojamą šešėlinės bankininkystės sektorių ir taip apeiti šių taisyklių, struktūrines veiklos atskyrimo priemones reikia papildyti nuostatomis, kuriomis siekiama didinti šešėlinės bankininkystės skaidrumą. Todėl kartu teikiamas pasiūlymas didinti skaidrumą. Juo nustatomos priemonės, kurių tikslas – užtikrinti, kad reguliavimo institucijos ir investuotojai geriau suprastų vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius. Finansų krizės metu šie sandoriai buvo užkrato, finansinio sverto ir procikliškumo šaltinis. Siekiant išvengti su šių sandorių naudojimu susijusios sisteminės rizikos, būtina juos geriau stebėti.

Pagrindiniai faktai

Atsižvelgdamas į nacionalines iniciatyvas ir vis platesnes visuotines diskusijas apie struktūrinės bankų reformos naudą, Komisijos narys Michelis Barnier 2011 m. lapkričio mėn. paskelbė, kad sukuriama Suomijos banko valdytojo Erkki Liikaneno pirmininkaujama aukšto lygio ekspertų grupė. Jai suteikti įgaliojimai įvertinti struktūrinės ES bankų sektoriaus reformos poreikį. 2012 m. spalio mėn. grupė pateikė savo ataskaitą ir rekomendavo bankams, kurių prekybos veikla viršija tam tikras ribas, nustatyti privalomą reikalavimą atskirti tam tikrą labai rizikingą prekybos veiklą (IP/12/1048).

2013 m. Finansinio stabilumo taryba pateikė rekomendacijų, kaip reglamentuoti šešėlinės bankininkystės veiklą. Šios rekomendacijos patvirtintos 2013 m. rugsėjo mėn. Sankt Peterburge vykusiame Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikime.

Taip pat žr. MEMO/14/63 ir MEMO/14/64

Daugiau informacijos

[įrašyti saitą]

and MEMO/14/64

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar