Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 29.1.2014

EU:n pankkialan rakenneuudistus

Euroopan komissio on ehdottanut tänään uusia sääntöjä, joiden tavoitteena on estää kaikkein suurimpia ja monitahoisimpia pankkeja harjoittamasta riskialtista kaupankäyntiä omaan lukuunsa. Uusissa säännöissä annetaan valvontaviranomaisille valtuudet vaatia tällaisia pankkeja erottamaan tietyt potentiaalisesti riskialttiit kaupankäyntitoimet talletusten vastaanottamisesta, jos kyseiset toimet uhkaavat rahoitusvakautta. Tämän ehdotuksen ohella komissio on ehdottanut toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä tiettyjen liiketoimien läpinäkyvyyttä varjopankkitoiminnassa. Toimenpiteillä täydennetään jo toteutettuja kattavia uudistuksia, joilla vahvistetaan EU:n finanssialaa.

Ehdotuksia laatiessaan komissio on ottanut huomioon Suomen pankin pääjohtajan Erkki Liikasen johdolla toimineen korkean tason työryhmän raportin (IP/12/1048), eräissä jäsenvaltioissa jo käytössä olevat säännöt sekä kansainväliset näkemykset tästä asiasta (finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän FSB:n periaatteet) ja kehityksen muualla maailmassa.

Sisämarkkinoista vastaavan komissaarin Michel Barnierin mukaan tänään annetut ehdotukset ovat viimeinen osa Euroopan pankkijärjestelmän sääntelyuudistusta. Tässä lainsäädännössä käsitellään niitä harvoja suuria pankkeja, jotka voivat olla yhä liian suuria kaatumaan, joiden pelastaminen voi käydä yhä liian kalliiksi ja joiden purkaminen on yhä liian mutkikasta”, komissaari toteaa ja jatkaa: Ehdotetuilla toimenpiteillä lujitetaan rahoitusvakautta ja varmistetaan, etteivät veronmaksajat joudu maksamaan pankkien virheistä. Tänään annetut ehdotukset luovat EU:n tasolla yhteisen kehyksen, jota tarvitaan varmistamaan, etteivät toisistaan poikkeavat kansalliset ratkaisut aiheuta pankkiunionissa murtumalinjoja tai heikennä sisämarkkinoiden toimintaa. Ehdotukset on mitoitettu huolellisesti, jotta ne toisaalta lujittaisivat rahoitusvakautta ja toisaalta loisivat oikeanlaiset olosuhteet reaalitalouden luotonsaannille, joka on erityisen tärkeää kasvun ja kilpailukyvyn kannalta.”

Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat finanssikriisin puhjettua tarkistaneet perusteellisesti pankkien sääntelyä ja valvontaa. EU on toteuttanut uudistuksia, joilla on pyritty vähentämään mahdollisten pankkikonkurssien vaikutuksia ja luomaan turvallisempi, vakaampi, läpinäkyvämpi ja vastuullisempi rahoitusjärjestelmä, joka toimii talouden ja koko yhteiskunnan hyväksi. Antamalla uudet säännöt pankkien vakavaraisuusvaatimuksista (MEMO/13/690) ja niiden kriisinratkaisusta ja elvytyksestä (MEMO/13/1140) on pyritty parantamaan pankkien häiriönsietokykyä ja vähentämään mahdollisten pankkikonkurssien vaikutuksia. Pankkiunioni on käynnistetty. Siitä huolimatta eräät EU-pankit voivat yhä olla liian suuria kaatumaan, niiden pelastaminen voi olla yhä liian kallista ja niiden purkaminen voi olla yhä liian mutkikasta. Sen vuoksi tarvitaan lisätoimia, joilla pankkien kaupankäyntitoiminnan riskit ja talletusten vastaanottaminen erotetaan rakenteellisesti toisistaan. Tänään annettujen ehdotusten tavoitteena on vahvistaa EU:n pankkialan häiriönsietokykyä ja varmistaa samalla, että pankit voivat jatkaa taloudellisen toiminnan ja kasvun rahoittamista.

EU-pankkien rakenneuudistuksesta annettu ehdotus koskee ainoastaan kaikkein suurimpia ja monitahoisimpia pankkeja, joilla on merkittävää kaupankäyntitoimintaa. Rakenneuudistukseen sisältyvät seuraavat toimet:

1. Uudistuksessa kielletään rahoitusinstrumenteilla ja hyödykkeillä omaan lukuun käytävä kauppa eli kaupankäynti, jonka ainoana tarkoituksena on tuottaa pankille voittoa. Tällaiseen toimintaan liittyy monia riskejä, eikä se tuota konkreettisia etuja pankin asiakkaille tai taloudelle yleensäkään.

2. Valvontaviranomaiset valtuutetaan ja joissain tapauksissa velvoitetaan vaatimaan, että muu suuririskinen kaupankäynti (kuten markkinatakaukset, monimutkaiset johdannaiset ja arvopaperistamistoiminnot) eriytetään konsernissa kaupankäyntiyhteisöiksi, jotka ovat erillisiä oikeussubjekteja (tätä kutstutaan ”tytäryhtiöittämiseksi”). Näin pyritään välttämään se vaara, että pankit kiertävät tietyille kaupankäyntitoimille asetettua kieltoa käymällä omaan lukuunsa piilokauppaa, joka on liian merkittävää tai vahvasti velkarahoitteista, jolloin se voi uhata koko pankin toimintaa ja rahoitusjärjestelmää yleensäkin. Pankeille annetaan kuitenkin mahdollisuus olla erottamatta toimintoja toisistaan, jos ne saavat valvontaviranomaisen vakuuttuneeksi siitä, että toiminnoista aiheutuvia riskejä lievennetään muilla keinoin.

3. Uudistuksessa annetaan säännöt erillisen kaupankäyntiyhteisön taloudellisista, oikeudellisista, hallinnollisista ja toiminnallisista kytköksistä pankkikonsernin muihin osiin.

Jotta pankit eivät yrittäisi kiertää näitä sääntöjä siirtämällä osan toiminnastaan vähemmän säännellylle varjopankkialalle, rakenteelliseen erottamiseen liittyviä toimenpiteitä on täydennettävä säännöksillä, joilla lisätään varjopankkitoiminnan läpinäkyvyyttä. Sen vuoksi uudistukseen liittyvä läpinäkyvyyteen tähtäävä ehdotus sisältää useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on auttaa sääntelyviranomaisia ja sijoittajia ymmärtämään paremmin arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia. Tällaiset liiketoimet ovat finanssikriisin aikana levittäneet ongelmia sekä lisänneet velkaantuneisuutta ja myötäsyklisyyttä. Niitä on seurattava tarkemmin, jottei niiden käyttö aiheuttaisi järjestelmäriskiä.

Tausta

Komissaari Barnier ilmoitti marraskuussa 2011 kansallisten aloitteiden ja pankkialan rakenneuudistuksen eduista käydyn keskustelun pohjalta, että EU:n pankkialan rakenneuudistuksen tarvetta käsiteltäisiin korkean tason työryhmässä, joka toimisi Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen johdolla. Työryhmä antoi lokakuussa 2012 raporttinsa, jossa se suositti tiettyjen suuririskisten kaupankäyntitoimien pakollista eriyttämistä pankeissa, joiden kaupankäynti ylittää tietyt kynnysarvot (IP/12/1048).

Lisäksi finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä ehdotti vuonna 2013 useita suosituksia varjopankkitoiminnan sääntelystä. Suositukset hyväksyttiin Pietarissa syyskuussa 2013 pidetyssä G20-ryhmän huippukokouksessa.

Ks. myös MEMO/14/63 ja MEMO/14/64

Lisätietoa

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Suuri yleisö: Europe Direct puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar