Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 29. januar 2014

Reform af strukturen i EU's banksektor

I dag har Europa-Kommissionen fremsat forslag til nye bestemmelser, som skal forhindre de største og mest komplekse banker i at foretage egenhandel, som er en risikabel aktivitet. De nye bestemmelser giver endvidere tilsynsførende myndigheder beføjelse til at kræve, at disse banker adskiller visse eventuelt risikable handelsaktiviteter fra deres indlånsvirksomhed, hvis sådanne aktiviteter udgør en risiko for den finansielle stabilitet. Kommissionen har parallelt med dette forslag vedtaget ledsageforanstaltninger, som tager sigte på at gøre visse transaktioner i skyggebanksektoren mere gennemsigtige. Disse foranstaltninger supplerer de overordnede reformer, som allerede er sat i gang for at styrke den finansielle sektor i EU.

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af sine forslag taget hensyn til den nyttige rapport fra den højtstående gruppe, der havde direktøren for den finske nationalbank, Erkki Liikanen (IP/12/1048) som formand, samt til eksisterende nationale bestemmelser i visse medlemsstater, globale overvejelser om emnet (Rådet for Finansiel Stabilitets principper) og udviklingen i andre jurisdiktioner.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, sagde: "De forslag, som fremsættes i dag, er de sidste led i vore bestræbelser på at afslutte revisionen af bestemmelserne om det europæiske banksystem. Denne lovgivning omfatter det begrænsede antal meget store banker, som ellers fortsat kunne være for store til at krakke, for dyre til at redde og for komplekse til at afvikle. De foreslåede foranstaltninger vil øge den finansielle stabilitet yderligere og sikre, at skatteyderne ikke ender med at skulle betale for bankernes fejl. De forslag, som fremsættes i dag, vil skabe et fælles regelsæt på EU-niveau, som er nødvendigt for at sikre, at forskelligartede nationale løsninger ikke skaber brudlinjer i bankunionen eller underminerer det indre markeds funktion. Forslagene er justeret omhyggeligt for at sikre en hårfin balance mellem finansiel stabililet og de rette betingelser for udlån til realøkonomien, hvilket især er vigtigt for konkurrenceevnen og væksten."

Den Europæiske Union og dens medlemsstater har siden starten af finanskrisen været i gang med en gennemgribende revision af reguleringen og overvågningen af banker. EU har iværksat reformer for at begrænse følgerne af eventuelle bankkrak med det formål at skabe et sikrere, sundere, mere gennemsigtigt og ansvarligt finansielt system, som bidrager til økonomien og samfundet som helhed. For at øge bankernes modstandsdygtighed og begrænse følgerne af eventuelle bankkrak er der vedtaget nye bestemmelser om kapitalkrav til banker (MEMO/13/690) og om genopretning og afvikling af banker (MEMO/13/1140). Bankunionen er indført. Alligevel er visse banker i EU muligvis fortsat for store til at krakke, for store til at redde og for komplekse til at afvikle. Der er derfor behov for yderligere foranstaltninger, især strukturel adskillelse af de risici, der er forbundet med bankers handelsaktiviteter, og bankernes indlånsfunktion. De forslag, som fremsættes i dag, sigter mod at øge EU-banksektorens modstandsdygtighed og samtidig sikre, at bankerne fortsat finansierer økonomisk aktivitet og vækst.

Forslaget om reform af strukturen i EU's banksektor omfatter kun de største og mest komplekse banker i EU med betydelige handelsaktiviteter. Forslaget har til formål at:

1. forbyde egenhandel med finansielle instrumenter og råvarer, dvs. handel for egen regning med det ene formål at skabe fortjeneste til banken. Denne aktivitet indebærer mange risici, men ikke håndgribelige fordele for bankens kunder eller økonomien som helhed

2. give tilsynsførende myndigheder beføjelse til og i visse situationer forpligte dem til at kræve, at andre handelsaktiviteter forbundet med høj risiko (f.eks. "market-making", komplekse derivater og securitiseringsoperationer) overføres til adskilte juridiske handelsenheder i koncernen (omdannelse til dattervirksomheder). Dette tiltag sigter mod at forhindre, at banker omgår forbuddet mod visse handelsaktiviteter ved at gennemføre skjulte egenhandelsaktiviteter, som bliver for omfattende eller højtgearede og bringer hele banken og det finansielle system som helhed i fare. Bankerne vil få mulighed for at undlade at adskille aktiviteter, hvis de over for de tilsynsførende myndigheder kan godtgøre, at de skabte risici begrænses med andre midler

3. tilvejebringe bestemmelser om de økonomiske, juridiske, styrings- og driftsmæssige forbindelser mellem den adskilte handelsenhed og resten af bankkoncernen.

For at forhindre banker i at forsøge at omgå disse bestemmelser ved at flytte dele af deres aktiviteter til den mindre regulerede skyggebanksektor skal strukturelle adskillelsesforanstaltninger ledsages af bestemmelser, som gør skyggebanksektoren mere gennemsigtig. Det ledsagende forslag om gennemsigtighed vil derfor tilvejebringe en række foranstaltninger, som sigter mod at fremme reguleringsmyndighedernes og investorernes forståelse af værdipapirfinansieringstransaktioner. Disse transaktioner har været kilde til afsmitning, gearing og procykliske forhold under finanskrisen. Bedre overvågning af disse transaktioner er en forudsætning for at kunne forebygge de systemiske risici, der følger hermed.

Baggrund:

I forbindelse med nationale initiativer og øgede drøftelser på globalt plan om fordelene ved en reform af strukturen i banksektoren udsendte kommissær Michel Barnier i november 2011 en meddelelse om oprettelse af en højtstående ekspertgruppe ("HLEG"), som fik til opgave at vurdere, om der er behov for en reform af strukturen i EU's banksektor, og som havde direktøren for den finske nationalbank, Erkki Liikanen, som formand. Gruppen afleverede en rapport i oktober 2012, hvori den anbefaler obligatorisk adskillelse af visse handelsaktiviteter forbundet med høj risiko i banker, hvis handelsaktiviteter overskrider visse tærskler (IP/12/1048).

For så vidt angår skyggebanksektoren fremsatte Rådet for Finansiel Stabilitet i 2013 en række anbefalinger om regulering af sektoren. G20-landene tilsluttede sig disse anbefalinger på topmødet i Skt. Petersborg i september 2013.

Jf. også MEMO/14/63 og MEMO/14/64

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/structural-reform/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Europe Direct kan kontaktes på 00 800 6 7 8 9 10 11 eller ved at sende en e­mail


Side Bar