Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 22. srpnja 2014.

Povjerenik Hahn poziva Europljane na pomoć pri osmišljavanju budućeg plana EU-a za razvoj gradova

Povjerenik EU-a za regionalnu politiku Johannes Hahn poziva građane EU-a da podijele svoja mišljenja o planu EU-a za razvoj gradova (njegovu obliku i načinu provođenja). Povjerenik potiče široku uključenost dionika i gradskog stanovništva u javnoj raspravi uz formalnu Komunikaciju koju je Europska komisija nedavno objavila. To je rezultat sve češćih poziva da se gradovi više uključe u osmišljavanje politika EU-a te da se bolje uskladi način na koji europske institucije odgovaraju na urbane izazove.

U Komunikaciji Komisije „Urbana dimenzija politika EU-a” opisuju se stanje u gradovima EU-a, urbana politika država članica i globalna dimenzija urbanizacije. Ističe se da se u planu EU-a za razvoj gradova trebaju odraziti opći ciljevi EU-a te dopuniti nacionalne politike država članica. Povjerenik Johannes Hahn, odgovoran za regionalnu i urbanu politiku EU-a, izjavio je: „Neovisno o tome je li riječ o onečišćenju, siromaštvu, nezaposlenosti ili energetici, nismo u mogućnosti suočiti se s europskim izazovima ni ostvariti ciljeve ako te probleme ne riješimo u europskim gradovima. Supsidijarnost se u planu EU-a za razvoj gradova mora poštovati, no ako politike EU-a možemo poboljšati jačanjem urbane dimenzije, to trebamo i učiniti, a europskim gradovima trebamo dati veću ulogu partnera za EU. Današnje je savjetovanje važan korak prema ostvarenju tog cilja.”

Povjerenik Hahn dodao je: „Budući da u Europi više od dvije trećine ljudi živi u gradovima, u okviru naše reforme kohezijske politike EU-a pitanje gradova i njihova razvoja s pravom je uvršteno među političke prioritete. Planom EU-a za razvoj gradova otišlo se i korak dalje – sada želimo čuti mišljenje ključnih dionika te i samog stanovništva koje živi u gradovima. Smatramo da će unapređenjem uloge gradova u donošenju naših politika EU moći bolje odgovoriti na promjenjive potrebe ne samo onih koji žive u gradskim područjima, već i mnogih koji žive izvan gradova, a ovise o njihovim uslugama.”

Iako 72 % ukupnog EU-ova stanovništva živi u gradovima i predgrađima, taj će omjer do 2050. vjerojatno biti viši od 80 %. U Komunikaciji se navodi da više od dvije trećine svih politika EU-a izravno ili neizravno utječe na gradove – primjerice, u području prometa, energetike i okoliša. Planom za razvoj gradova ciljalo bi se na integriraniji pristup političkom razvoju kako bi se osigurala dosljednost i izbjegle neusklađenosti.

Javno savjetovanje otvoreno je do 26. rujna 2014., a postavljaju se ključna pitanja poput: Zašto je potreban plan EU-a za razvoj gradova? Koliki bi stupanj usredotočenosti trebalo postići? Gdje bi se djelovanjem EU-a mogla ostvariti najveća dodana vrijednost? Treba li se gradove uključiti u donošenje politika? Ako treba, na koji način?

Kontekst

Europski parlament, Odbor regija, Europski gospodarski i socijalni odbor te i sama gradska udruženja među brojnima su koji su zatražili plan EU-a za razvoj gradova. U veljači ove godine Komisija organizira forum CITIES kao bi se ta ideja provela u djelo.

Pod grčkim predsjedništvom europski ministri odgovorni za kohezijsku politiku ove su godine u travnju zatražili da se takav plan provede uz doprinos na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Više informacija:

Obavijest: Pitanja i odgovori o planu za razvoj gradova i urbanoj dimenziji politika EU-a

Forum „Gradovi sutrašnjice: ulaganje u Europu”

Portal o urbanoj politici EU-a

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities


Side Bar