Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. heinäkuuta 2014

Kansalaiset mukaan suunnittelemaan kaupunkeja koskevaa EU:n toimintaohjelmaa

Johannes Hahn, alue- ja kaupunkipolitiikasta vastaava EU:n komission jäsen, pyytää EU:n kansalaisia esittämään näkemyksiä kaupunkeja koskevasta EU:n toimintaohjelmasta – missä muodossa se olisi laadittava ja miten se olisi pantava täytäntöön. Komissio on juuri julkaissut toimintaohjelmaa koskevan tiedonannon. Sen lisäksi järjestetään julkinen kuuleminen, ja tavoitteena on, että eri sidosryhmät ja kaupungeissa asuvat osallistuvat siihen laajasti.

Tiedonanto on seurausta lukuisista pyynnöistä, että kaupungit saisivat osallistua entistä enemmän EU:n politiikan suunnitteluun. Lisäksi tavoitteena on, että EU:n toimielimet ratkoisivat yhtenäisemmin kaupunkien haasteita.

Komission tiedonannossa EU:n politiikkojen kaupunkiulottuvuus tarkastellaan eri puolilla EU:ta sijaitsevien kaupunkien tilannetta ja jäsenvaltioiden kaupunkipolitiikkoja samoin kuin kaupungistumisen maailmanlaajuista ulottuvuutta. Lisäksi siinä korostetaan, että kaupunkeja koskevan toimintaohjelman olisi heijastettava EU:n yleisiä tavoitteita ja myös täydennettävä jäsenvaltioiden kansallisia politiikkoja. Hahnin mukaan Euroopan haasteisiin – kuten saasteet, köyhyys, työttömyys ja energia – ei pystytä vastaamaan eikä sen tavoitteita saavuttamaan, ellei näitä ongelmia ratkaista kaupungeissa. ”Kaupunkeja koskevan toimintaohjelman on noudatettava toissijaisuusperiaatetta, mutta siellä, missä EU:n politiikkatoimia voidaan parantaa vahvistamalla kaupunkiulottuvuutta, näin olisi tehtävä. Euroopan kaupungeille olisi myös annettava suurempi rooli EU:n kumppaneina. Tänään alkanut kuuleminen on tärkeä askel tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, hän totesi.

”Koska yli kaksi kolmannesta EU:n väestöstä asuu kaupungeissa, on oikein, että kaupunkien ja kaupunkialueiden kehittämisellä on jo nyt tärkeä asema EU:n koheesiopolitiikan uudistuksessa. Kaupunkeja koskeva toimintaohjelma menee vielä tätä pidemmälle. Nyt haluamme kuulla sidosryhmien ja kaupunkilaisten näkemyksiä. Parantamalla kaupunkien näkyvyyttä unionin päätöksenteossa EU voi vastata paremmin sekä kaupungeissa että muualla asuvien mutta kaupunkien palveluista riippuvaisten kansalaisten muuttuviin tarpeisiin”, komissaari Hahn lisäsi.

Tällä hetkellä 72 % EU:n väestöstä asuu kaupungeissa ja esikaupunkialueilla, mutta on todennäköistä, että tämä osuus kasvaa yli 80 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Tiedonannossa todetaan, että yli kaksi kolmasosaa kaikista EU:n politiikoista vaikuttaa suoraan tai välillisesti kaupunkeihin. Näitä politiikanaloja ovat esimerkiksi liikenne, energia ja ympäristö. Toimintaohjelman tavoitteena olisi yhdennetympi lähestymistapa poliittiseen päätöksentekoon, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisuus ja välttää ristiriitaisuuksia.

Julkinen kuuleminen on avoinna 26. syyskuuta 2014 asti. Sen puitteissa esitetään mm. seuraavat kysymykset: Miksi tarvitaan kaupunkeja koskevaa toimintaohjelmaa? Miten tiukasti se olisi rajattava? Missä EU:n toimilla voidaan eniten luoda lisäarvoa? Olisiko kaupunkien voitava osallistua päätöksentekoon? Jos olisi, miten?

Tausta

Kaupunkeja koskevaa EU:n toimintaohjelmaa ovat pyytäneet muun muassa Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea sekä kaupunkiyhdistykset itse. Komissio järjesti tämän vuoden helmikuussa CITIES-foorumin tämän idean edistämiseksi.

Kreikan puheenjohtajakaudella EU:n koheesiopolitiikasta vastaavat ministerit kehottivat tämän vuoden huhtikuussa viemään toimintaohjelmaa koskevaa esitystä eteenpäin. Myös paikallis- ja aluetason sekä kansallisen ja EU-tason toimijoilta pyydettiin tähän panosta.

Lisätietoja:

Memo: Kysymyksiä ja vastauksia kaupunkeja koskevasta toimintaohjelmasta ja EU:n politiikkojen kaupunkiulottuvuudesta

”Huomispäivän kaupungit: Investoidaan Eurooppaan” -foorumi

EU:n kaupunkipoliittinen portaali

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Yhteyshenkilöt:

Shirin Wheeler (+32-2) 296 65 65, matkapuhelin: (+32-460) 76 65 65

Annemarie Huber (+32-2) 299 33 10, matkapuhelin: (+32-460) 79 33 10


Side Bar