Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. juuli 2014

Volinik Hahn kutsub eurooplasi üles ELi linnade tegevuskava kujundamisest osa võtma

Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn palub ELi kodanikel jagada oma seisukohti seoses ELi linnade tegevuskavaga – millisel kujul see peaks olema ja kuidas seda ellu viia. Lisaks komisjoni äsja avaldatud ametlikule teatisele soovib volinik, et sidusrühmad ja linnaelanikud osaleksid laialdaselt avalikus arutelus. Üha rohkem on avaldatud soovi linnade ulatuslikumaks kaasamiseks ELi poliitika kujundamisse ja suurema ühtsuse saavutamiseks meetodites, mida Euroopa institutsioonid kasutavad linnaprobleemidega tegelemiseks.

Komisjoni teatises „ELi poliitika linnamõõde” kirjeldatakse nii olukorda ELi linnades ja liikmesriikide linnapoliitikat kui ka linnastumise ülemaailmset mõõdet. Selles rõhutatakse, et ELi linnade tegevuskavas peaksid kajastuma ELi üldised eesmärgid ja see peaks täiendama liikmesriikide poliitikat. ELi regionaal- ja linnapoliitika eest vastutav volinik Johannes Hahn märkis: „Olgu tegemist saaste või vaesuse, tööpuuduse või energiapoliitikaga, me ei saa Euroopa probleemidega tegeleda või oma eesmärke saavutada, kui me ei lahenda neid probleeme Euroopa linnades. ELi linnade tegevuskavas tuleb austada subsidiaarsuse põhimõtet, kuid kui suudame parandada ELi poliitikat linnamõõtme tugevdamise abil, peaksime seda tegema ja andma Euroopa linnadele kui ELi partneritele suurema rolli. Tänane arutelu on oluline samm selle saavutamise poole.”

Ta lisas: „Üle kahe kolmandiku Euroopa elanikest elab linnades ning seega oleme ELi ühtekuuluvuspoliitikat reformides toiminud õigesti, seades linnad ja linnaarenduse poliitilises tegevuskavas tähtsamale kohale. ELi linnade tegevuskavaga astutakse sammuke kaugemale – nüüd tahame kuulda peamiste sidusrühmade ja linnaelanike seisukohti. Usume, et suurendades linnade rolli poliitika kujundamises, tuleb EL paremini toime nii linnapiirkondade elanike kui ka paljude linnast väljas elavate, kuid linna teenustest sõltuvate inimeste muutuvate vajadustega.”

Kui praegu elab linnades ja eeslinnades 72 % ELi elanikkonnast, siis 2050. aastaks on see näitaja tõenäoliselt rohkem kui 80 %. Teatises märgitakse, et üle kahe kolmandiku kõigist ELi poliitikameetmetest mõjutab linnu otseselt või kaudselt, näiteks transpordi, energeetika ja keskkonnaga seotud valdkondades. Linnade tegevuskava eesmärk oleks integreeritum lähenemisviis poliitika kujundamisele, et tagada järjepidevus ja vältida vastuolusid.

Avalik arutelu kestab 26. septembrini 2014. Arutelu peamised küsimused on järgmised: Milleks on ELi linnade tegevuskava vajalik? Kui piiratud peaks selle ulatus olema? Kus võiksid ELi meetmed kõige rohkem lisaväärtust luua? Kas linnad tuleks kaasata poliitika kujundamisse? Kui kaasata, siis kuidas?

Taustteave

ELi linnade tegevuskava paljude pooldajate seas on Euroopa Parlament, Regioonide Komitee, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning linnade ühendused ise. Komisjon korraldas käesoleva aasta veebruaris linnade foorumi, et seda ideed edasi arendada.

ELi ühtekuuluvuspoliitika eest vastutavad ministrid soovitasid Kreeka eesistumisperioodil selle aasta aprillis täiendada tegevuskava kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja ELi tasandil.

Lisateave:

Teabekiri: Küsimused ja vastused linnade tegevuskava ja ELi poliitika linnamõõtme kohta

Foorum „Homsed linnad: investeerimine Euroopasse”

ELi linnapoliitika portaal

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Kontaktisikud:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, mobiiltelefon: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, mobiiltelefon: +32 460 793310


Side Bar