Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. juli 2014

Kommissær Johannes Hahn opfordrer europæerne til at bidrage til udformningen af en fremtidig EU-dagsorden for byerne

Johannes Hahn, EU-kommissær for regionalpolitik, beder EU-borgerne dele deres synspunkter vedrørende en EU-dagsorden for byerne - hvilken form, den bør antage, og hvordan den skal omsættes til handling. Kommissæren opfordrer i en offentlig høring og sideløbende i en formel meddelelse, som netop er offentliggjort af Europa-Kommissionen, til et bredt engagement hos interessenter og byboere. Initiativet kommer efter gentagne krav om en øget inddragelse af byerne i udformningen af EU's politikker og en bedre sammenhæng i den måde, hvorpå EU-institutionerne tackler bymæssige udfordringer.

I Kommissionens meddelelse "Den bymæssige dimension af EU's politikker" beskrives byernes situation i EU, bypolitikken i medlemsstaterne og urbaniseringens globale dimension. Det understreges, at en EU-dagsorden for byerne bør afspejle EU's overordnede målsætninger og desuden skal supplere medlemsstaternes nationale politikker. Kommissær Johannes Hahn, som er ansvarlig for regional- og bypolitikken i EU, kommenterede: "Fra forurening til fattigdom og ledighed til energi - vi er ikke i stand til at imødegå udfordringerne i Europa eller nå vore mål, medmindre vi løser disse problemer i Europas byer. En EU-dagsorden for byerne skal respektere nærhedsprincippet –, men hvis vi kan forbedre EU's politikker ved at styrke deres bymæssige dimension, bør vi gøre dette, ligesom vi bør give Europas byer en større rolle som partnerne for EU. Den aktuelle høring er et vigtigt skridt i denne retning."

Han tilføjede: "Mere end to tredjedele af befolkningen lever i Europas byer, så det er kun rimeligt, at byer og byudvikling med vores reform af EU's samhørighedspolitik allerede er blevet opprioriteret på den politiske dagsorden. En EU-dagsorden for byerne går videre - nu ønsker vi at høre synspunkterne hos vigtige interessenter og dem, som bor i byerne. Vi tror, at man ved i EU at give større og mindre byer en stærkere profil i politikformuleringen vil kunne reagere mere effektivt i forhold til ændrede behov, både hos dem, som lever i byområder, men også hos de mange, som bor uden for byerne, men er afhængige af deres tjenester".

I dag lever 72 % af EU's samlede befolkning i større byer, mindre byer og forstæder, og denne andel vil efter al sandsynlighed overstige 80 % i år 2050. Ifølge meddelelsen er større og mindre byer direkte eller indirekte berørt af mere end to tredjedele af alle EU's politikker, f.eks. inden for transport, energi og miljø. En dagsorden for byerne vil sigte mod en mere integreret tilgang til politikformulering for at sikre sammenhæng og undgå modstrid.

Den offentlige høring er åben indtil den 26. september 2014. I forbindelse med denne stilles en række centrale spørgsmål: Hvorfor skal vi have en EU-dagsorden for byerne? Hvor snævert skal dens fokus være? Hvor kan handling på EU-plan tilføre størst værdi? Bør byer inddrages i politikformulering? Og i givet fald hvordan?

Baggrund

Blandt de mange, som har efterlyst en EU-dagsorden for byerne, er Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og bysammenslutningerne selv. For at følge op på idéen afholdt Europa-Kommissionen et byforum i februar i år.

Under det græske formandskab i april i år krævede medlemsstaternes ministre med ansvar for samhørighedspolitik, at en sådan dagsorden blev videreført med input fra såvel lokalt, regionalt og nationalt plan som fra EU.

Yderligere oplysninger:

Note: Q&A on an Urban Agenda and the urban dimension of EU policies

Forum: "Cities of Tomorrow: Investing in Europe"

EU's portal om bypolitik

Twitter @EU_Regional @JHahnEU #eucities

Pressehenvendelser:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, Mobil: +32 460 766565

Shirin Wheeler +32 2 299 33 10, Mobil: +32 460 793310


Side Bar