Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 juli 2014

Energieffektivitet, sysselsättning samt små och medelstora företag i fokus för EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020

Europeiska kommissionens sjätte rapport om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen som offentliggjordes idag visar att EU:s sammanhållningspolitik ger resultat i fråga om målen i Europa 2020-strategin, eftersom den skapar arbetstillfällen och minskar skillnaderna inom Europa. Enligt rapporten kommer investeringarna under perioden 2014–2020 att inriktas på viktiga områden som energieffektivitet, social integration samt små och medelstora företag för att allmänheten ska kunna dra nytta av dem på bästa sätt.

Rapporten analyserar sammanhållningen inom EU och lyfter fram de utmaningar som de nationella, regionala och lokala myndigheterna står inför för att komma till rätta med den finansiella och ekonomiska krisens konsekvenser. Särskilt framhålls att sammanhållningspolitiken har lyckats hejda den dramatiska minskningen av de offentliga investeringarna och skjutit till välbehövliga resurser i många EU-länder, vilket skapat den ekonomiska stabilitet som är nödvändig för att locka privata investerare.

De investeringar som gjordes inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik 2007–2013 har gett hållbara resultat. Enligt siffrorna fram till slutet av 2012 har ca 600 000 nya jobb skapats, 80 000 nya företag har fått stöd, 5 miljoner medborgare har fått tillgång till bredband och 3,3 miljoner människor har fått bättre tillgång till dricksvatten. Dessutom har 5,7 miljoner arbetssökande fått hjälp med att ta sig in på arbetsmarknaden och 8,6 miljoner har fått stöd för att skaffa sig kvalifikationer.

Under den aktuella finansiella perioden 2014–2020 ska investeringarna gå steget längre och inriktas mer på viktiga områden som en koldioxidsnål ekonomi, konkurrenskraften hos små och medelstora företag, innovation och sysselsättning samt social integration. Mer än 38 miljarder euro av investeringarna i EU:s sammanhållningspolitik kommer att gå till energieffektivitet och förnybar energi för att underlätta övergången till en mer miljövänlig ekonomi. Detta kan jämföras med de 16,6 miljarder som satsades på en koldioxidsnål ekonomi 2007–2013. Enligt utgiftsplanerna och medlemsländernas partnerskapsavtal kommer man att satsa upp till 33 miljarder euro (en ökning med nästan 10 miljarder euro) på att stärka konkurrenskraften hos Europas små och medelstora företag. Mer än 80 miljarder euro ska dessutom investeras i mänskligt kapital genom Europeiska socialfonden och ungdomssysselsättningsinitiativet.

Dagens rapport visar tydligt att sammanhållningspolitiken har blivit ett modernt och flexibelt verktyg för att ta uti med de olika utmaningar som Europa står inför, säger EU:s regionalkommissionär Johannes Hahn. Det är Europas viktigaste investeringsinstrument som kan användas både som reaktion på kriser och på ett strategiskt sätt för att skapa tillväxt och välbehövliga arbetstillfällen. I takt med att många EU-länder börjar få bukt på bristerna i sina infrastrukturer, blir de enorma subventionerna för väg- och brobygge något som hör till det förflutna. Investeringar i innovation och grön tillväxt kommer att bidra till hållbar sysselsättning och stärka konkurrenskraften i våra regioner. Krisen har dock lämnat sina spår i många regioner och städer. Det finns fortfarande skillnader och mycket återstår att göra. För att vi ska kunna uppnå bästa möjliga resultat, särskilt i regioner och städer där behovet är som störst, är det därför viktigt att dessa medel används klokt.

– Den sjätte sammanhållningsrapporten ger en grundlig inblick i mervärdet av EU:s sammanhållningspolitik, som är en viktig källa till investeringar i ekonomisk tillväxt och social utveckling i alla 28 EU-länder, säger EU:s socialkommissionär László Andor. Europeiska socialfonden utgör nästan en fjärdedel av sammanhållningspolitiken och är EU:s viktigaste instrument för investering i människors kompetens och möjligheter. Socialfonden stöder inte bara investeringar i sysselsättning, social inkludering och utbildning utan även i goda styrelseformer och reformering av den offentliga förvaltningen. Sammanhållningsrapporten kommer vid en viktig tidpunkt då partnerskapsavtal med de enskilda medlemsstaterna för programperioden 2014–2020 håller på att antas och operativa program förhandlas fram. Den ger en god bild av var vi står och vad som återstår att göra för att omsätta budgeten för 2014-2020 i verkliga projekt.

I rapporten betonas även behovet av en effektiv förvaltning som en förutsättning för att kunna uppnå hög tillväxt och regional ekonomisk konvergens. Även om förvaltningen i Europa har blivit bättre, krävs det i vissa medlemsstater ytterligare investeringar i den administrativa kapaciteten i syfte att utbilda och stödja personalen. På så sätt kan man säkerställa att skattebetalarnas pengar används på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

I rapporten pekas städerna ut som drivkraften bakom innovation och tillväxt, men samtidigt var det här som arbetslösheten ökade mest under krisen. I många medlemsstater löper stadsbor större risk för fattigdom och social utestängning. Inte minst av denna anledning föreskriver de nya reglerna för sammahållningspolitiken att minst 20 % av den Europeiska socialfonden bör användas för att stärka social integration och bekämpa fattigdom.

Kommissionen har även lanserat en ny öppen dataplattform för sammanhållningspolitiken för att stödja fokuseringen på resultat, öka insynen och främja debatten om sammanhållningspolitikens resultat. På plattformen kan man ta del av rapporten genom olika interaktiva diagram och skriva kommentarer.

Bakgrund

I den femte sammanhållningsrapporten från 2010 betonade man att investeringarna måste anpassas till målen i Europa 2020-strategin genom strängare villkor och mer spårbara resultat. Den reformerade politiken och dess mycket strategiska inriktning bygger på dessa rekommendationer. Nya regler och villkor för finansiering ska se till att de rätta reglerna och makroekonomiska ramarna införs så att politiken kan genomföras ännu effektivare.

Dagens rapport visar att de regionala skillnaderna ökat på grund av den ekonomiska krisen, men nationella siffror och beräkningar pekar på att denna trend håller på att vända tack vare riktade investeringar inom ramen för sammanhållningspolitiken.

Mer information:

Sjätte sammanhållningsforumet: 8–9 september 2014.

EU:s sammanhållningsrapport – sjätte sammanhållningsrapporten

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, Mobiltelefon: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, Mobiltelefon: +32 460 793310


Side Bar