Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 23. júla 2014

Podľa aktuálnej správy Komisie sa politika súdržnosti EÚ na obdobie rokov 2014 – 2020 zameria na energetickú efektívnosť, zamestnanosť a malé a stredné podniky

Zo šiestej správy Európskej komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá bola dnes uverejnená, vyplýva, že politika súdržnosti EÚ tvorbou pracovných miest a znižovaním rozdielov v celej Európe prispieva k plneniu cieľov stratégie Európa 2020. Vo výhľade na roky 2014 – 2020 sa v správe uvádza, akým spôsobom sa investície zamerajú na kľúčové oblasti, ako je energetická efektívnosť, zamestnanosť, sociálne začlenenie a malé a stredné podniky tak, aby z nich občania mali čo najväčší úžitok.

V správe sa analyzuje stav súdržnosti Únie a poukazuje sa v nej na výzvy, ktorým čelia vnútroštátne, regionálne a miestne orgány pri prekonávaní dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy. Konkrétne dospieva k záveru, že politika súdržnosti utlmila dramatický pokles verejných investícií tým, že do mnohých členských štátov priviedla veľmi potrebné zdroje investícií a vytvorila životne dôležitú finančnú stabilitu, ktorá je predpokladom na prilákanie súkromných investícií.

Investície uskutočnené v rámci politiky súdržnosti EÚ v rokoch 2007 – 2013 priniesli hmatateľné úspechy. Doposiaľ dostupné údaje (za obdobie do konca roka 2012) naznačujú, že bolo vytvorených približne 600 000 nových pracovných miest, podporených 80 000 nových podnikov, 5 miliónov občanov získalo prístup k širokopásmovému pripojeniu a zlepšilo sa zásobovanie pitnou vodou pre 3,3 milióna ľudí. Okrem toho 5,7 milióna uchádzačov o prácu dostalo pomoc pri hľadaní pracovného miesta a ďalších 8,6 milióna podporu pri získavaní kvalifikácie.

Očakáva sa, že investície uskutočnené v rámci tohto obdobia financovania, teda v rokoch 2014 – 2020, budú mať ešte väčší dosah a oveľa viac sa sústredia na kľúčové sektory, ako sú nízkouhlíkové hospodárstvo, konkurencieschopnosť MSP, inovácie, ako aj zamestnanosť a sociálne začlenenie. V rámci investícií v oblasti politiky súdržnosti EÚ sa uvoľní viac ako 38 miliárd EUR na podporu prechodu na ekologickejšie hospodárstvo, a to prostredníctvom investícií do energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. V porovnaní so sumou 16,6 miliardy EUR investovanou do nízkouhlíkového hospodárstva v rokoch 2007 – 2013 ide o podstatné zvýšenie. Podľa plánov výdavkov a partnerských dohôd členských štátov sa až 33 miliárd EUR (nárast o takmer 10 miliárd EUR) preinvestuje na podporu európskych MSP na ich ceste k vyššej konkurencieschopnosti. Investície vo výške viac ako 80 miliárd EUR budú prúdiť do ľudského kapitálu prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn vo svojom príspevku k správe uviedol: Na základe dnešnej správy jasne vidno, že politika súdržnosti sa stala moderným a flexibilným nástrojom na riešenie rozličných problémov, ktorým Európania čelia. Európa v nej má investičný nástroj, pomocou ktorého dokáže reagovať na krízu, ale ktorý má aj strategický význam v oblasti tvorby rastu a mimoriadne potrebných pracovných miest. Keďže mnohým členským štátom sa darí odstraňovať nedostatky v oblasti infraštruktúry, obdobia obrovských dotácií na výstavbu cestných komunikácií a mostov budú čoskoro minulosťou. K vytvoreniu kvalitných trvalých pracovných miest a zvýšeniu konkurencieschopnosti našich regiónov povedú investície zamerané na inovácie a ekologický rast. Kríza však poznačila mnohé regióny a mestá. Stále pretrvávajú rozdiely a čaká nás ešte veľa práce. V záujme dosiahnutia čo najlepších výsledkov, a to najmä v regiónoch a mestách, kde sú potreby najnaliehavejšie, sa tieto prostriedky musia vynaložiť rozumne.

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti uviedol: "Šiesta správa o súdržnosti ponúka komplexný pohľad na pridanú hodnotu politiky súdržnosti EÚ, ktorá je neodmysliteľným zdrojom investícií do hospodárskeho rastu a sociálneho pokroku vo všetkých našich 28 členských štátoch. Takmer štvrtinu finančných prostriedkov na politiku súdržnosti poskytuje Európsky sociálny fond, ktorý je hlavným nástrojom EÚ pri investíciách do zlepšovania zručností ľudí a vytvárania príležitostí. ESF podporuje investície v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia a vzdelávania, ale aj dobrej správy vecí verejných a reformy verejnej správy. Správa o súdržnosti prichádza v dôležitom období, keď sa prijímajú partnerské dohody s jednotlivými členskými štátmi na programové obdobie 2014 – 2020 a vedú sa rokovania o operačných programoch. Poskytuje dobrý obraz o súčasnej situácii a o tom, čo všetko ešte treba urobiť na to, aby sa rozpočet na roky 2014 – 2020 premietol do projektov na mieste.

V správe sa zdôrazňuje aj potreba dobrej správy vecí verejných, keď sa uvádza, že bez nej nemožno dosiahnuť vysoké miery rastu a hospodárske zbližovanie regiónov. Aj keď sa správa vecí verejných v celej Európe zlepšila, prostredníctvom investícií sa budú naďalej budovať administratívne kapacity v niektorých členských štátoch, bude sa pokračovať v odbornej príprave a podpore pracovníkov na zabezpečenie čo najzodpovednejšieho a najefektívnejšieho využívania peňazí daňových poplatníkov EÚ.

Hoci sa mestá považujú za motory inovácie a rastu, počas krízy trpeli stratou pracovných miest viac než iné regióny. Obyvatelia miest sú v mnohých členských štátoch viac ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Aj z tohto dôvodu sa v nových pravidlách politiky súdržnosti predpokladá, že najmenej 20 % prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu by sa malo investovať do posilnenia sociálneho začlenenia a do boja proti chudobe.

Komisia takisto spúšťa novú otvorenú platformu údajov o kohéznej politike s cieľom podporiť silnejšie zameranie na výsledky, zvýšiť transparentnosť a dať nové impulzy diskusii o výsledkoch dosiahnutých pomocou financovania v rámci politiky súdržnosti. Pomocou celého radu interaktívnych máp a grafov sa používatelia môžu bližšie zoznámiť s jednotlivými údajmi uvedenými v správe a predkladať svoje pripomienky.

Súvislosti

V piatej správe o súdržnosti uverejnenej v roku 2010 bola zdôraznená nevyhnutnosť toho, aby sa investície prostredníctvom prísnejších vstupných podmienok a lepšie overiteľných výsledkov viac zosúladili so stratégiou Európa 2020. Na týchto odporúčaniach stavia reformovaná politika so svojím vysoko strategickým prístupom. Vďaka novým pravidlám a podmienkam financovania sa zabezpečí vytvorenie správneho regulačného a makroekonomického rámca na to, aby táto politika mala ešte výraznejší účinok.

Aktuálna správa ukazuje, že hoci nedávna hospodárska kríza prispela k prehĺbeniu regionálnych rozdielov v oblasti rastu, vnútroštátne údaje a prognózy naznačujú zvrat v tomto trende, a to vďaka cielenejším investíciám v rámci politiky súdržnosti.

Ďalšie informácie:

Šieste fórum o súdržnosti: 8. – 9. septembra 2014.

Politika súdržnosti EÚ – Šiesta správa o súdržnosti

Kontaktné osoby:

Shirin Wheeler +32 2 296 6565, mobil: +32 460 766 565

Annemarie Huber +32 2 299 3310, mobil: +32 460 793 310


Side Bar