Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. julija 2014

Evropska komisija predlaga večje in dosegljive prihranke energije do leta 2030

Nove priložnosti za evropska podjetja, potrošniku dostopna cena energije, večja zanesljivost oskrbe z energijo zaradi znatno manjšega uvoza zemeljskega plina in pozitiven vpliv na okolje so nekatere od pričakovanih koristi cilja za energijsko učinkovitost za leto 2030, ki ga je Evropska komisija predstavila danes v sporočilu. Predlagani 30-odstotni cilj temelji na že ustvarjenih dosežkih: nove stavbe v primerjavi s stavbami iz osemdesetih let prejšnjega stoletja porabijo za polovico manj energije, industrija pa je za približno 19 % manj energijsko intenzivna kot leta 2001.

Predlagani cilj presega cilj za prihranke energije, tj. 25 %, ki bi bil potreben, da se do leta 2030 doseže zmanjšanje emisij CO2 za 40 %. Hkrati je namen okvirja za energijsko učinkovitost, predstavljenega danes, doseči ustrezno ravnovesje med koristmi in stroški.

Günther H. Oettinger, podpredsednik Evropske komisije, odgovoren za energijo, je dejal: „Naš predlog je osnova za večjo zanesljivost oskrbe, inovacije in trajnostni razvoj v EU, na način, ki nam je finančno dostopen. Predlog je ambiciozen vendar tudi realističen. Strategija za energijsko učinkovitost bo zaključila podnebni in energetski okvir za leto 2030, ki je bil predstavljen januarja 2014. Naš namen je na trg poslati pravilne cenovne signale in spodbuditi nadaljnje naložbe v tehnologije za varčevanje z energijo v korist podjetij, potrošnikov in okolja.“

Sporočilo o energijski učinkovitosti in njenem prispevku k energetski varnosti ter okviru za leto 2030, ki je bilo predstavljeno danes, vsebuje tudi pregled napredka pri izpolnjevanju cilja Evropske unije, da do leta 2020 izboljša energijsko učinkovitost za 20 %. Trenutna napoved kaže, da bo EU do leta 2020 prihranila 18 do 19 % energije, vendar lahko dosežemo dogovorjeni 20-odstotni cilj, če vse države EU v celoti izvajajo že sprejeto zakonodajo. Komisija ne namerava predlagati novih ukrepov, vendar poziva države članice, da okrepijo prizadevanja za skupno izpolnitev cilja za leto 2020.

Koristi obstoječih politik na področju energijske učinkovitosti

Med dokazanimi prednostmi za podjetja in potrošnike so na primer:

energijska intenzivnost industrije v EU se je med letoma 2001 in 2011 zmanjšala za skoraj 19 %;

bolj učinkovite naprave, kot so hladilniki in pralni stroji, bodo po pričakovanjih potrošnikom do leta 2020 omogočile prihraniti 100 milijard EUR za energijo na leto, kar je približno 465 EUR na gospodinjstvo;

nove stavbe v primerjavi s tistimi iz osemdesetih let prejšnjega stoletja danes porabijo za polovico manj energije.

Dolgoročne koristi

Sporočilo tudi obravnava pozitivne učinke energijske učinkovitosti na življenja Evropejcev v naslednjih šestnajstih letih:

za vsak dodaten odstotek prihranjene energije bo uvoz plina v EU po pričakovanjih padel za 2,6 %, kar zmanjšuje našo odvisnost od zunanjih dobaviteljev;

energijsko bolj učinkovite stavbe bodo poleg nižjih stroškov energije ljudem, ki v njih bivajo in delajo, nudile dodatne koristi. Na primer boljša okna lahko zagotovijo višjo kakovost zraka in zaščito pred zunanjim hrupom;

politike na področju energijske učinkovitosti bodo ustvarile nove priložnosti za evropska podjetja, kot so gradbena podjetja in proizvajalci opreme. Skladno s tem bodo ustvarjena nova delovna mesta na lokalni ravni.

Naslednji koraki

Kot navaja sporočilo, bo Evropska komisija leta 2017 pregledala napredek pri energijski učinkovitosti. Preučila bo morebitno uvedbo dodatnih kazalnikov, ki bi prikazovali in spremljali napredek pri doseganju cilja za energijsko učinkovitost. Ti kazalniki bi lahko bili energijska intenzivnost, ki bolje upošteva osnovne spremembe in projekcije glede BDP in rasti prebivalstva.

Ozadje

Direktiva o energijski učinkovitosti (2012/27/EU) uvaja zavezujoče ukrepe, da se zagotovi izpolnitev cilja povečanja energijske učinkovitosti za 20 % do leta 2020. Ta cilj je del širših ciljev EU za energijo in podnebje za leto 2020, vključno z 20-odstotnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in 20-odstotnim deležem obnovljivih virov v mešanici energijskih virov.

Do zdaj so Ciper, Italija, Danska, Malta in Švedska izjavili, da so v celoti prenesli navedeno direktivo v svojo nacionalno zakonodajo. Rok za prenos je bil 5. junij.

Več informacij

MEMO/14/494

Sporočilo o energijski učinkovitosti na spletni strani generalnega direktorata Komisije za energetiko

Kontakti:

Sabine Berger (+32 22992792)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar