Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 22. srpnja 2014.

Povjerenica Vassiliou: kulturna će se baština unaprijediti jačom europskom potporom

Prema novom izvješću Europske komisije, organizacije koje se bave kulturnom baštinom trebale bi iskoristiti prilike koje se pružaju u okviru programa i politika Europske unije kojima se pomažu rješavati izazovi s kojima se suočava ovaj sektor. U strateškom dokumentu pod naslovom Prema integriranom pristupu kulturnoj baštini za Europu navodi se da je sektor na „prekretnici” zbog smanjenja javnih proračuna, pada sudjelovanja u tradicionalnim kulturnim aktivnostima i diverzifikacije moguće publike zbog urbanizacije, globalizacije te tehnoloških promjena. Međutim, u njemu se ističu i prilike država članica te dionika za bliskiju prekograničnu suradnju kako bi se osiguralo da se kulturnom baštinom više pridonosi održivom rastu i stvaranju radnih mjesta.

Androulla Vassiliou, povjerenica za obrazovanje, kulturu, višejezičnost i mlade, izjavila je: Europa u najvećoj mogućoj mjeri treba ojačati unutarnju, gospodarsku i društvenu vrijednost kulturne baštine. Trebala bi biti središte inovacija u području baštine, iskorištavati prilike koje se pružaju digitalizacijom i promicati diljem svijeta naše stručno znanje o baštini. U cijelom bismo EU-u na lokalitetima kulturne baštine i u muzejima trebali poticati otvoreniji odnos prema javnosti služeći se pritom novim tehnikama i tehnologijama kako bismo privukli posjetitelje te posebno doprli do mladih ljudi. Ukratko, trebamo oživjeti povijest. Drago mi je da će se baština tijekom idućih sedam godina unaprijediti jačom europskom potporom.

U izvješću se poziva na snažniju suradnju na razini EU-a u dijeljenju ideja i najbolje prakse, što se može odraziti na nacionalne politike u području baštine i upravljanje baštinom na nacionalnoj razini. U njemu se također pozdravlja pristup utvrđen u Direktivi EU-a o procjeni utjecaja na okoliš kojim se zahtijeva da se uzme u obzir utjecaj projekata na kulturnu baštinu, kao i Uredba o općem skupnom izuzeću kojom se omogućuje državna potpora tom sektoru. U izvješću se potiče sličan pristup podupiranju baštine u širem kontekstu kreiranja politika na razini EU-a te nacionalnoj i regionalnoj razini.

Kulturna se baština već unaprijedila od znatnih sredstava EU-a, uključujući 3,2 milijarde eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj dodijeljenih od 2007. do 2013. Među programima kojima je dodijeljena potpora bili su veliki konzervatorski radovi na Partenonu i u Pompejima. Programima EU-a osigurane su dodatne 1,2 milijarde eura za ruralnu baštinu i oko 100 milijuna eura za istraživanja u području baštine. Očekuje se da će se kulturna baština unaprijediti od još većih ulaganja EU-a od 2014. do 2020., na primjer preko europskih strukturnih i investicijskih fondova (s ukupnim proračunom od 351 milijardu eura za regionalnu politiku), Obzor 2020. (80 milijardi eura za istraživanja) i Kreativna Europa (1,5 milijardi eura za kulturne i kreativne industrije).

U mnogim područjima povezanima s kulturnom baštinom poput lokalnog i regionalnog razvoja, obrazovanja, potpore MSP-ovima i turizma također postoje velike političke prilike te mogućnosti financiranja. Štoviše, turizam u EU-u vrijedan je 415 milijardi eura godišnje i njime se stvara 15 milijuna radnih mjesta od kojih su mnoga izravno ili neizravno povezana s baštinom. Oko 27 % putnika u EU-u koji su sudjelovali u istraživanju Eurobarometar o turizmu (u svibnju 2011.) izjavilo je kako im je kulturna baština ključan čimbenik pri odabiru turističkog odredišta.

Kontekst

U svibnju ove godine ministri kulture EU-a pozvali su Komisiju da „nastavi s analizom utjecaja kulturne baštine na gospodarstvo i društvo EU-a te pridonese razvoju strateškog pristupa”.

Komunikacijom koju je danas donijela Komisija odgovara se na taj zahtjev. Cilj je njome pomoći državama članicama i dionicima da u potpunosti iskoriste veliku potporu baštini koja je dostupna u okviru instrumenata EU-a, da napreduju prema više integriranom pristupu na nacionalnoj razini i na razini EU-a te naposljetku da Europu pretvore u laboratorij za inovacije u području baštine.

Potpora kulturnoj baštini na razini EU-a potječe iz članka 3. stavka 3 Ugovora o Europskoj uniji u kojem se navodi da Unija osigurava očuvanje i unapređenje europske kulturne baštine. U članku 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da Unija pridonosi procvatu kultura država članica poštujući pritom njihovu nacionalnu i regionalnu raznolikost te stavljajući istodobno u prvi plan njihovu zajedničku kulturnu baštinu.

Komisija je izradila i detaljno izvješće koje je priloženo Komunikaciji i sadržava više pojedinosti o politici te financiranju EU-a relevantnima za sektor baštine.

Za više informacija:

Komunikacija – Prema integriranom pristupu kulturnoj baštini za Europu

Detaljno izvješće – baština u politikama EU-a

Web-mjesto povjerenice Vassiliou

Web-mjesto Kreativna Europa

Pratite Androullu Vassiliou na Twitteru @VassiliouEU

Kontakti: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar