Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. heinäkuuta 2014

Komissaari Vassiliou: kulttuuriperinnölle luvassa enemmän EU-tukea

Kulttuuriperintöalan organisaatioiden olisi tartuttava Euroopan unionin rahoitusohjelmien ja toimintalinjojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, jotta alan haasteisiin pystytään vastaamaan paremmin. Tämä käy ilmi tuoreesta Euroopan komission kertomuksesta ”Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa”. Kyseisessä toimintapoliittisessa asiakirjassa todetaan alan olevan tienhaarassa, kun julkisia menoja leikataan, osallistuminen perinteiseen kulttuuritoimintaan on laskussa ja potentiaalinen kohdeyleisö monimuotoistuu kaupungistumisen, globalisaation ja teknologian kehityksen myötä. Kertomuksessa tuodaan kuitenkin esille myös jäsenvaltioiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia tiivistää maiden välistä yhteistyötä ja varmistaa kulttuuriperinnön parempi hyödyntäminen kestävän kasvun ja työllisyyden edistäjänä.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan Euroopan on maksimoitava kulttuuriperinnön sisäinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen arvo. Tämän olisi oltava lähtökohtana kulttuuriperintöön pohjautuvassa innovoinnissa, jossa tartutaan myös digitoinnin tarjoamiin mahdollisuuksiin ja joka antaa kulttuuriperintöalan eurooppalaiselle asiantuntemukselle maailmanlaajuista näkyvyyttä. ”Kulttuuriperintökohteita ja museoita koko EU:ssa on kannustettava toimimaan entistä yleisölähtöisemmin ja käyttämään hyväksi uutta teknologiaa, jolla ne voivat houkutella kävijöitä, etenkin nuorisoa. Toisin sanoen meidän on tehtävä historiasta elävää. Olen tyytyväinen, että kulttuuriperinnölle on luvassa vahvempaa tukea unionilta seuraavien seitsemän vuoden aikana”, Vassiliou totesi.

Kertomuksen mukaan EU:n tasolla on tiivistettävä yhteistyötä ja jaettava sellaisia ideoita ja parhaita käytäntöjä, joita voidaan hyödyntää eri maiden kulttuuriperintöä koskevissa toimintalinjoissa ja alan hallinnoinnissa. Lisäksi kertomuksessa pidetään myönteisenä EU:n ympäristövaikutusten arviointia koskevassa direktiivissä vahvistettua toimintatapaa, jonka mukaan erilaisissa hankkeissa on otettava huomioon vaikutukset kulttuuriperintöön. Hyvänä asiana pidetään myös yleistä ryhmäpoikkeusasetusta, jolla sallitaan valtiontuen myöntäminen tälle alalle. Samanlaista kulttuuriperintöä tukevaa lähestymistapaa toivotaan kertomuksessa yleisemmin myös muuhun päätöksentekoon niin EU:ssa kuin kansallisella ja alueellisella tasolla.

Kulttuuriperintö on jo aiemmin saanut merkittävästi EU:n rahoitusta, muun muassa 3,2 miljardia euroa Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 2007–2013. Tukea on myönnetty esimerkiksi Parthenonin ja Pompeijin mittaviin konservointitöihin. Lisäksi EU:n ohjelmista on rahoitettu maaseutualueiden kulttuuriperintöä 1,2 miljardilla eurolla ja perintöön liittyvää tutkimusta noin 100 miljoonalla eurolla. Vuosina 2014–2020 EU:n odotetaan investoivan kulttuuriperintöön vielä enemmän muun muassa Euroopan rakenne- ja investointirahastoista (yhteensä 351 miljardia euroa aluepolitiikkaan), Horisontti 2020 ‑ohjelmasta (80 miljardia euroa tutkimustoimintaan) ja Luova Eurooppa ‑ohjelmasta (1,5 miljardia euroa kulttuurialan ja luovan alan teollisuudelle).

Rahoitus- ja toimintamahdollisuuksia tarjoavat myös monet kulttuuriperintöön liittyvät alat, kuten paikallis- ja aluekehitys, koulutus, pk-yritysten tukeminen ja matkailu. Matkailu tuottaa EU:ssa 415 miljardia euroa vuodessa ja tarjoaa 15 miljoonaa työpaikkaa, joista monet liittyvät kulttuuriperintöön suoraan tai välillisesti. Matkailua koskevaan eurobarometri-kyselyyn (toukokuu 2011) vastanneista EU:n matkailijoista noin 27 % totesi, että kulttuuriperintö vaikuttaa merkittävästi matkakohteen valintaan.

Tausta

EU:n kulttuuriministerit pyysivät toukokuussa komissiota jatkamaan kulttuuriperinnön taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten analysointia EU:ssa ja edistämään strategisen lähestymistavan kehittämistä

Komission tänään antama tiedonanto on vastaus tähän pyyntöön. Sen tarkoituksena on auttaa jäsenvaltioita ja sidosryhmiä hyödyntämään mahdollisimman hyvin EU:n välineistä saatavissa olevaa merkittävää tukea kulttuuriperinnölle, siirtyä yhtenäisempään lähestymistapaan kansallisella ja EU:n tasolla sekä tehdä Euroopasta kulttuuriperintöön pohjautuvien innovaatioiden kehittämislaboratorio.

Kulttuuriperinnön tukeminen EU:ssa perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan unioni huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan mukaan unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä kulttuuriperintöä.

Komissio on laatinut myös tiedonantoon liittyvän kartoituksen, jossa on tarkempia tietoja kulttuuriperintöalaa koskevasta EU:n politiikasta ja rahoituksesta.

Lisätietoja:

Tiedonanto – Tavoitteena kulttuuriperintöä koskeva yhdennetty lähestymistapa Euroopassa

Kartoitus – kulttuuriperintö EU:n politiikassa

Komissaari Vassilioun verkkosivusto

Luova Eurooppa -ohjelman verkkosivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar