Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 juli 2014

Cosme: Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden skriver på en överenskommelse för mer finansiering till små och medelstora företag

Små och medelstora företag i Europa kommer snart att ha upp till 25 miljarder euro extra finansiering tack vare en överenskommelse mellan Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsfonden som har skrivits på idag. Den nytillsatta EU-kommissionären med ansvar för näringsliv och företagande, Ferninando Nelli Feroci, kommer att vara värd för det högtidiga undertecknandet.

Tack vare de 1,3 miljarder euro från Cosme-budgeten som ska finansiera små och medelstora företag kommer det att bli möjligt att mobilisera upp till 25 miljarder euro genom hävstångseffekter från finansiella intermediärer under de följande sju åren. Överenskommelsen öppnar upp dörrar för EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) att förse små och medelstora företag med skuld- och aktiefinansiering vid slutet av 2014. Nu efter att överenskommelsen har skrivits på kommer Europeiska investeringsfonden att gå ut med en inbjudan till intresseanmälan och alla godtagbara finansinstitut (banker, garantiinstitutioner, fonder, osv.) kan ansöka. Efter en utförlig granskning kommer fonden att välja de finansiella intermediärerna som kan tillhandahålla de nya medlen till europeiska små och medelstora företag i alla branscher.

– Tack vare Cosme kommer europeiska små och medelstora företag snart att ha tillgång till ytterligare 25 miljarder euro i lånegaranti och eget kapital. Detta är en viktig del i EU:s insats för att bekämpa de välkända problemen som små och medelstora företag har för att få tillgång till kredit. Med överenskommelsen från idag visar kommissionen att den är fast besluten att stötta EU:s små och medelstora företag, eftersom de är den europeiska ekonomins ryggrad och står för 85 % av alla nya jobb, säger kommissionär Nelli Feroci.

– Tack vare Cosme kan Europeiska investeringsfonden stödja fler små och medelstora företag i hela Europa de närmaste sju åren. Vi bygger vidare på framgången som Cosmes föregångare, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, har haft och. Programmet har gjort det möjligt för små och medelstora företag att få ungefär 20 miljarder euro och har stött skapandet av 1 miljon fler jobb. Vårt mål är att förbättra de små och medelstora företagens möjligheter till finansiering och bidra till tillväxt och sysselsättning i Europa, säger Pier Luigi Gilibert, chef för Europeiska investeringsfonden.

21 miljarder euro i lånegaranti för små och medelstora företag

Genom Cosme kommer bankerna lättare att kunna få finansieringsgarantier och därmed göra det möjligt för företagen att lättare ansöka om lån och finansiell leasing. På grund av Cosmes hävstångseffekter är den ekonomiska inverkan väsentlig då 1 euro investerad i lånegaranti gör det möjligt för små och medelstora företag att få upp till 30 euro i finansiering. Lånegarantin kommer att hjälpa många små och medelstora företag som annars inte skulle kunna få medel på grund av att de saknar tillräckligt med säkerhet.

Det förväntas att upp till 330 000 små och medelstora företag kommer att få lån som stöds av Cosmes lånegaranti och som har ett sammanlagt lånevärde på upp till 21 miljarder euro. Utifrån tidigare erfarenhet från Cosmes föregångare, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, förväntas det att 90 % av stödmottagarna kommer att ha tio eller färre anställda med ett genomsnittligt lånegarantilån på ungefär 65 000 euro. Det är just denna kategori av företag som har svårast att få lån.

4 miljarder eget kapital för att stöda tillväxten och expanderingen av små och medelstora företag

En del av Cosmes budget kommer att investeras i fonder som tillhandahåller riskkapital för expandering av små och medelstora företag, främst de som är verksamma över sina egna gränser. Fondförvaltarna är verksamma på affärsmässiga grunder för att säkerställa att investeringarna riktas främst på de små och medelstora företag som har störst tillväxtpotential. Det förväntas att ungefär 500 företag tilldelas eget kapital med en sammanlagd investering på upp till 4 miljarder euro och därigenom kunna locka mer finansiering från andra offentliga och privata källor i form av saminvesteringar.

Tillgång till EU-finansiering

På portalen Tillgång till finansiering får företagare och små och medelstora företag enkel, fullständig och aktuell information om hur de kan få tillgång till upp till totalt 100 miljarder euro i EU-finansiering genom olika EU-program de följande sju åren. Portalen innehåller detaljerad information om hur företagen kan ansöka om EU-finansiering via en av ungefär 1 000 banker och andra finansinstitut. Portalen finns på de olika EU-språken och är tillgänglig för alla EU-länder och kandidatländer.

Bakgrund

Cosme är programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag som löper från 2014 till 2020 med en planerad budget på 2,3 miljarder euro och en hävstångseffekt på upp till 25 miljarder euro. Programmet stöder små och medelstora företag på sådana områden som bättre tillgång till finansiering, tillgång till marknader och marknadsföring av företagandekulturen. Cosme bygger vidare på den framgång ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation har haft. Det har hjälpt mobilisera mer än 16 miljarder euro i lån och 2,8 miljarder euro i riskkapital till över 328 000 små och medelstora företag i Europa mellan 2007 och 2013.

Mer information

COSME program

IP/14/753

Tillgång till finansieringsportale

Om Europeiska investeringsfonden

Europeiska investeringsfonden har som sin huvuduppgift att stöda Europas mikroföretag, småföretag och medelstora företag genom att hjälpa dem få tillgång till finansiering. Fonden konstruerar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, lån- och mikrofinansieringsgaranti som specifikt inriktar sig på detta marknadssegment. Genom detta främjar Europeiska investeringsfonden EU-målen om innovation, forskning och utveckling, företagande, tillväxt och sysselsättning. Fondens sammanlagda nettobelopp för åtagandena av privata aktiefonder uppgick till över 7,9 miljarder euro i slutet av 2013. Tack vare sina investeringar i över 435 fonder, deras omfattning och tillämpningsområde är Europeiska investeringsfonden ledande inom det europeiska riskkapitalet, framför allt inom den högteknologiska sektorn och sektorer som är i inledningsskedet. Investeringsfondens låneportfölj uppgick till över 5,6 miljarder euro i slutet av 2013 inom 300 olika verksamheter. Tack vare detta har fonden blivit en viktig lånegarantiaktör på den europeiska marknaden och ledande inom mikrofinansieringen.

Mer information finns här: www.eif.org

Kontaktpersoner:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Europeiska investeringsfonden Susanne Gutjahr (+352 2 485 814 87)


Side Bar