Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. jūlijā

COSME: Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju fonds paraksta vienošanos, kas stimulēs MVU iespējas saņemt finansējumu

Sakarā ar vienošanos, kuru šodien parakstīs Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju fonds (EIF), maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) Eiropā drīzumā būs pieejama vērā ņemama summa — gandrīz 25 miljardi eiro papildu finansējuma. Svinīgo vienošanās parakstīšanas ceremoniju noturēs jaunieceltais rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Ferdinando Nelli Feroči.

COSME budžetā MVU finansēšanai ir atvēlēti 1,3 miljardi eiro, ar kuriem, veidojoties finanšu starpnieku radītajam sviras efektam, nākamo septiņu gadu periodā būs iespējams mobilizēt kopsummu 25 miljardu eiro apmērā. Šī noslēgtā vienošanās veido iestrādes ES Uzņēmumu un MVU konkurētspējas programmā (COSME) paredzētajiem kapitāla vai parāda finansēšanas instrumentiem, kas ieviešami līdz 2014. gada beigām. Pēc tam, kad vienošanās būs parakstīta, EIF izsludinās uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, uz kuru varēs atsaukties finanšu iestādes (piemēram, bankas, garantiju iestādes, fondi u. c.). Kad būs pabeigta padziļināta uzticamības pārbaudes procedūra, EIF izraudzīsies finanšu starpniekus, no kuriem minētais jaunais finansējums būs pieejams Eiropas MVU visās nozarēs.

Eiropas rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Ferdinando Nelli Feroči sacīja: "Līdz ar COSME programmu Eiropas MVU drīzumā būs pieejams papildu finansējums līdz pat 25 miljardu eiro apmērā, kas būs pieejams gan kā aizdevumu garantijas, gan kā pamatkapitāls. Šis ir nozīmīgs solis, ko speram, centienos rīkoties, lai pārvarētu tik labi zināmo problēmu — grūtības, ar kurām MVU saskaras, cenšoties piekļūt kredītiem. Vienošanās, kas šodien tiek parakstīta, apliecina, ka Eiropas Komisija ir cieši apņēmusies palīdzēt ES MVU plūkt bagātīgus augļus, jo tie ir ES ekonomikas mugurkauls, kas nodrošina 85 % visu jauno darba vietu."

EIF izpilddirektors Pjers Luidži Džiliberts sacīja: "Ar COSME programmas starpniecību EIF turpmākajos 7 gados varēs sniegt atbalstu pat vēl lielākam skaitu MVU visā Eiropā. Vadoties pēc panākumiem, kas tika gūti, īstenojot COSME programmas priekšteci — Konkurētspējas un inovāciju programmu, ar kuru MVU tika atvēlēts aptuveni EUR 20 miljardu finansējums un palīdzēts izveidot aptuveni 1 miljonu jaunu darbavietu — , mēs ceram vēl lielākā mērā uzlabot MVU piekļuvi finansējumam un sniegt ieguldījumu ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības veicināšanā Eiropā."

Garantijas MVU 21 miljarda eiro apmērā

COSME darbība izpaudīsies kā finansējuma garantijas bankām ar nolūku palīdzēt tām rast vairāk iespēju izsniegt aizdevumus un finanšu nomu MVU. Ietekme, kas veidojas, ir ārkārtīgi liela: no COSME programmas īstenošanas izrietošā sviras efekta dēļ 1 eiro, kas ieguldīts aizdevumu garantijās, atraisa līdz pat 30 eiro finansējuma MVU. Šīs garantijas jo īpaši palīdzēs daudziem MVU, kuriem citādi nav iespējas iegūt finansējumu, jo tiem trūkst pietiekama nodrošinājuma.

Ir prognozēts, ka, pateicoties COSME garantijām, aizdevumus saņems 330 000 MVU, veidojoties kopējai aizdevumu vērtībai 21 miljarda eiro apmērā. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta COSME programmas priekšteces — Konkurences un inovāciju programmas (KIP) — īstenošanā, ir paredzams, ka 90 % saņēmēju būs uzņēmumi, kuros ir 10 darbinieku vai mazāk, un vidējā garantētā aizdevuma summa būs aptuveni 65 000 eiro. Tieši šīs kategorijas MVU pašlaik saskaras ar vislielākajām grūtībām, cenšoties saņemt aizdevumu.

4 miljardi eiro kapitāla, kas palīdzētu MVU augt un attīstīties

Daļu COSME budžeta ieguldīs fondos, arī lai nodrošinātu riska kapitālu MVU paplašināšanās posmā, jo īpaši to uzņēmumu gadījumā, kuru darbībai ir pārrobežu raksturs. Fondu pārvaldnieki darbosies saskaņā ar komerciāliem principiem, lai nodrošinātu, ka ieguldījumi tiktu novirzīti uz MVU ar vislielāko izaugsmes potenciālu. Ir paredzams, ka kapitālu saņems kādi 500 uzņēmumi, kopējam ieguldījumu apmēram sasniedzot 4 miljardus eiro un piesaistot turpmāku finansējumu ar līdzieguldījumiem no citiem publiskā un privātā sektora finansējuma avotiem.

Piekļuve ES finansējumam

ES finansējuma pieejamības portāls sniedz skaidru, pilnīgu un aktualizētu informāciju par to, kā uzņēmēji un VMU ar dažādu programmu starpniecību var piekļūt ES finansējumam vairāk nekā 100 miljardu eiro apmērā turpmāko septiņu gadu laikposmā. Portāls sīki informē, kādā veidā MVU var pieteikties uz ES atbalstītu finansējumu, par starpniekiem izmantojot kādu no apmēram 1000 bankām un citām finanšu iestādēm. Portāls visās ES valodās ir piekļūstams visās ES valstīs un kandidātvalstīs.

Priekšvēsture

COSME ir ES Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) programma darbības laikam no 2014. līdz 2020. gadam ar plānoto budžetu — 2,3 miljardiem eiro, kas ar sviras efekta palīdzību var ģenerēt līdz pat 25 miljardiem eiro. COSME atbalstīs MVU šādās jomās: labāka MVU pieeja finansējumam, tirgus pieejamība un uzņēmējdarbības kultūras veicināšana. COSME programmas pamatā ir lauri, kas plūkti, īstenojot Konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammu (KIP), ar kuras palīdzību Eiropā laikā no 2007. līdz 2013. gadam aizdevumos tika mobilizēti vairāk nekā 16 miljardi eiro un 2,8 miljardi eiro riska kapitāla vairāk nekā 328 000 MVU.

Plašāka informācija

COSME programma

IP/14/753

ES finansējuma pieejamības portāls

Par EIF

Eiropas Investīciju fonda (EIF) galvenais uzdevums ir nodrošināt atbalstu Eiropas mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), uzlabojot to iespējas piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un pilnveido riska vai izaugsmes kapitāla, garantiju vai mikrofinansējuma instrumentus, kuri ir orientēti tieši uz šo tirgus segmentu. Uzņemdamies šīs funkcijas, EIF stimulē ES izvirzīto mērķu sasniegšanu tādās jomās kā inovācija, pētniecība un attīstība, uzņēmējdarbība, izaugsme un nodarbinātība. 2013. gada beigās EIF kopējās neto saistības privātkapitāla fondos sasniedza vairāk nekā 7,9 miljardus eiro. Ar ieguldījumiem, kas novirzīti vairāk nekā 435 fondos, EIF ir vadošās pozīcijas Eiropas riska tirgos, ņemot vērā tā ieguldījumu mērogu un tvērumu, jo īpaši progresīvo tehnoloģiju un agrīnā posma segmentos. 2013. gada beigās EIF garantiju aizdevumu portfelis veidoja vairāk nekā 5,6 miljardus eiro vairāk nekā 300 darbības virzienos, tādējādi izvirzoties vadošajās pozīcijās kā nozīmīgs Eiropas MVU garantiju faktors un vadošais mikrofinansējuma nodrošinātājs.

Sīkāka informācija: www.eif.org

Kontaktpersonas:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Eiropas Investīciju fonds: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar