Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 22 d.

COSME. Europos Komisija ir Europos investicijų fondas pasirašo susitarimą, kuriuo bus padidintos MVĮ galimybės gauti finansavimą

Šiandien Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pasirašys susitarimą, pagal kurį mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) Europoje netrukus galės pasinaudoti iki 25 mlrd. EUR papildomu finansavimu. Susitarimo pasirašymo ceremonijai vadovaus naujai paskirtas už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Ferdinando Nelli Feroci.

Dėl COSME biudžete MVĮ finansavimui numatytų 1,3 mlrd. EUR per ateinančius septynerius metus per finansinius tarpininkus dėl sverto poveikio bus galima sutelkti iki 25 mlrd. EUR. Šiuo susitarimu sudaromos sąlygos nuo 2014 m. pabaigos teikti kapitalą ir skolos finansavimą MVĮ pagal ES Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME). Po susitarimo pasirašymo EIF paskelbs viešą kvietimą teikti paraiškas, kuris bus atviras reikalavimus atitinkančioms finansų įstaigoms (bankams, garantijų įstaigoms, fondams ir kt.). Atlikęs išsamų patikrinimą EIF atrinks finansinius tarpininkus, kurie galės teikti naują finansavimą visų sektorių Europos MVĮ.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Ferdinando Nelli Feroci sakė: „Pagal programą COSME Europos MVĮ netrukus galės pasinaudoti beveik 25 mlrd. EUR papildomu finansavimu paskolų garantijų ir kapitalo forma. Tai svarbus ES veiksmų, kuriais siekiama padėti MVĮ įveikti gerai žinomus sunkumus gauti paskolas, aspektas. Tai, kad šiandien bus pasirašytas susitarimas, rodo, kad Europos Komisija yra tvirtai pasiryžusi padėti ES MVĮ klestėti, nes jos yra ES ekonomikos pagrindas ir sukuria 85 proc. visų naujų darbo vietų“.

EIF vykdomasis direktorius Pieras Luigi Gilibert'as sakė: Ateinančius septynerius metus EIF pagal programą COSME galės paremti dar daugiau MVĮ visoje Europoje. Remdamiesi COSME pirmtakės Konkurencingumo ir inovacijų programos, pagal kurią MVĮ skirtas maždaug 20 mlrd. EUR finansavimas ir paremta daugiau nei 1 mln. darbo vietų, sėkme, siekiame toliau gerinti MVĮ galimybes gauti finansavimą ir padėti skatinti ekonomikos augimą ir užimtumą Europoje“.

21 mlrd. EUR vertės garantijos MVĮ

Pagal programą COSME bus finansuojamos garantijos bankams, siekiant padėti jiems suteikti daugiau paskolų ir finansinę nuomą MVĮ. Poveikis – labai didelis, nes dėl COSME programos sverto poveikio į paskolos garantiją investuotu 1 EUR užtikrinamas iki 30 EUR dydžio finansavimas MVĮ. Šios garantijos paprastai bus skiriamos dideliam skaičiui MVĮ, kurios priešingu atveju negalėtų gauti finansavimo, nes neturi pakankamo galimo įkeisti turto.

Tikimasi, kad iki 330 000 MVĮ įmonių gaus COSME garantijomis paremtas paskolas ir bendra paskolų vertė pasieks 21 mlrd. EUR. Atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant prieš COSME veikusią Konkurencingumo ir inovacijų programą, manoma, kad 90 proc. paramos gavėjų turės ne daugiau kaip 10 darbuotojų ir vidutinė garantuota paskola bus maždaug 65 000 EUR. Būtent šios kategorijos MVĮ šiuo metu sunkiausia gauti paskolą.

4 mlrd. EUR kapitalo parama, kad MVĮ būtų lengviau augti ir plėstis

Dalis COSME biudžeto bus investuojama į fondus, teikiančius rizikos kapitalą besiplečiančioms MVĮ, ypač veikiančioms tarpvalstybiniu mastu. Fondų valdytojai veiks komerciniu pagrindu, kad užtikrintų, kad investicijos būtų pirmiausia skiriamos didžiausią augimo potencialą turinčioms MVĮ. Tikimasi, kad kapitalą gaus apie 500 įmonių, o bendros investicijos sieks 4 mlrd. EUR. Taip pat bus pritraukta papildomų lėšų iš bendrojo kitų viešųjų ir privačiųjų šaltinių finansavimo.

Galimybės gauti ES finansavimą

Galimybėms gauti finansavimą skirtame portale pateikiama lengvai suprantama, išsami ir naujausia informacija apie tai, kaip verslininkai ir MVĮ per ateinančius septynerius metus pagal įvairias ES programas gali pasinaudoti iš viso daugiau nei 100 mlrd. EUR finansavimu. Portale pateikiama išsami informacija apie tai, kaip MVĮ gali prašyti ES remiamo finansavimo per maždaug 1 000 bankų ir kitas finansų įstaigas. Portalas prieinamas visomis kalbomis ir yra skirtas visoms ES valstybėms narėms bei šalims kandidatėms.

Pagrindiniai faktai

COSME – tai 2014–2020 m. ES Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) programa, kurios numatomas biudžetas – 2,3 mlrd. EUR, o sverto poveikis – iki 25 mlrd. EUR. COSME rems MVĮ šiose srityse: geresnės MVĮ galimybės gauti finansavimą, galimybės patekti į rinką ir verslumo kultūros skatinimas. COSME programa yra pagrįsta sėkminga patirtimi, įgyta įgyvendinant Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą, pagal kurią 2007–2013 m. sutelkta daugiau nei 16 mlrd. EUR paskolų ir 2,8 mlrd. EUR rizikos kapitalo daugiau nei 328 000 MVĮ Europoje.

Daugiau informacijos

Programa COSME

IP/14/753

Galimybėms gauti ES finansavimą skirtas portalas

Apie EIF

Pagrindinis Europos investicijų fondo (EIF) uždavinys – remti labai mažas, mažąsias ir vidutines Europos įmones padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalą, garantijas ir mikrofinansavimo priemones, specialiai skirtas šiam rinkos segmentui. Vykdydamas šį uždavinį EIF skatina siekti ES tikslų remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą. EIF bendri grynieji įsipareigojimai privačiojo kapitalo fondams 2013 m. pabaigoje buvo daugiau nei 7,9 mlrd. EUR. EIF investuoja daugiau nei 435 fonduose ir, atsižvelgiant į jo investicijų mastą ir apimtį, ypač aukštųjų technologijų ir pradinio etapo segmentuose, yra pagrindinis veikėjas Europos rizikos kapitalo srityje. 2013 m. pabaigoje EIF paskolų garantijų portfelis buvo daugiau nei 5,6 mlrd. EUR daugiau nei 300 operacijų, taigi jis yra pagrindinis veikėjas Europoje MVĮ garantijų srityje ir pagrindinis mikrofinansavimo garantijų teikėjas.

Daugiau informacijos www.eif.org

Asmenys ryšiams:

Miguel Sagredo, tel. +32 2 296 85 89

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03

Europos investicijų fondas: Susanne Gutjahr, tel. +352 248581487


Side Bar