Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. juuli 2014

COSME: Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond kirjutavad alla kokkuleppele, mis suurendab VKEde rahastamisvõimalusi

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Investeerimisfondi (EIF) vahel täna allakirjutatud kokkuleppe kohaselt saavad Euroopa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) varsti juurdepääsu kuni 25 miljardile eurole lisarahastamisele. Kokkuleppe allakirjutamise tseremoonia korraldab äsja ametisse nimetatud tööstuse ja ettevõtluse volinik Ferdinando Nelli Feroci.

Tänu sellele, et COSME eelarves on VKEde rahastamiseks eraldatud 1,3 miljardit eurot, on finantsvahendajatelt järgmise seitsme aasta jooksul võimalik mobiliseerida finantsvõimenduse kaudu kuni 25 miljardit eurot. Kokkulepe aitab pakkuda ELi ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programmist COSME 2014. aasta lõpuks rahastust omakapitali ja laenuvahendite kaudu. Pärast kokkuleppele allakirjutamist avaldab EIF osalemiskutse, millele võivad vastata nõuetele vastavad finantseerimisasutused (pangad, garantiiasutused, fondid jms). EIF kontrollib taotlejaid põhjalikult ja valib välja finantsvahendajad, kes võivad hakata Euroopa VKEdele kõigis sektorites rahastamist pakkuma.

Tööstuse ja ettevõtluse volinik Ferdinando Nelli Feroci märkis: „Tänu COSME programmile saavad Euroopa VKEd varsti juurdepääsu kuni 25 miljardile eurole lisarahastamisele nii laenutagatiste kui ka omakapitali näol. See on oluline osa ELi sammudest, millega VKE-del aidatakse üle saada teada-tuntud raskustest laenu saamisel. See, et kokkuleppele täna alla kirjutatakse, näitab, et Euroopa Komisjon võtab tõsiselt oma ülesannet aidata ELi VKEsid, kuna VKEd, kes loovad 85% kõigist uutest töökohtadest, on Euroopa majanduse selgroog."

EIFi tegevjuht Pier Luigi Gilibert lisas: „COSME programmi kaudu saab EIF järgmise 7 aasta jooksul toetada veelgi rohkem Euroopa VKEsid. Tiivustatuna COSME programmile eelnenud konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi edust, mille abil loodi võimalused VKEde rahastamiseks umbes 20 miljardi euro ulatuses ja toetati rohkem kui miljonit töökohta, on meie eesmärk parandada VKEde laenusaamise võimalusi ning aidata kaasa majanduskasvu ja tööhõive suurenemisele Euroopas.

21 miljardi euro ulatuses garantiisid VKEdele

COSME programmi raames rahastatakse pankade jaoks garantiisid, mis võimaldab pankadel VKEdele rohkem laenu ja kapitalirenti anda. Selle mõju on tuntav, kuna COSME programmi finantsvõimenduse tõttu võib iga laenugarantiisse investeeritud euro tekitada VKEdele 30 euro jagu rahastamist. Need garantiid aitavad paljusid VKEsid, kes muidu võib-olla piisava tagatise puudumise tõttu laenu ei saaks.

Eeldatakse, et COSME garantiiga tagatud laenu saab kuni 330 000 VKEd, nii et saadud laenude kogusumma ulatub kuni 21 miljardi euroni. COSME-le eelnenud konkurentsivõime ja uuendustegevuse programmi kogemusele tuginedes eeldatakse, et 90%-l laenusaajatest on 10 või vähem töötajat ja et garanteeritud laenu keskmine summa on umbes 65 000 eurot. Sellesse rühma kuuluvadki VKE-d, kellel on praegu kõige raskem laenu saada.

4 miljardit eurot omakapitali toetuseks, et VKEd saaksid kasvada ja laieneda

Osa COSME programmi eelarvest investeeritakse vahenditesse, millest rahastatakse laienemis- ja kasvuetapis VKEde, eelkõige piiriüleselt tegutsevate VKEde riskikapitali. Fondivalitsejad tegutsevad ärilistel kaalutlustel, selleks et tagada, et investeeringud suunatakse suurima kasvupotentsiaaliga VKEdele. Eeldatakse, et umbes 500 ettevõtet saavad omakapitali, kusjuures investeeringute kogumaht ulatub kuni 4 miljardi euroni ja selle abil kaasatakse täiendavaid vahendeid, mille kaasinvesteerivad avaliku ja erasektori investorid.

Rahastamisvõimalused ELis

Rahastamisvõimaluste portaalist leiab lihtsal ja ajakohastatud kujul kogu teabe selle kohta, kuidas ettevõtjad ja VKEd saavad järgmise seitsme aasta jooksul mitmesuguste programmide kaudu taotleda ELi rahastamist kokku rohkem kui 100 miljardi euro ulatuses. Portaal pakub üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas VKEd saaksid ELi toel rahastamist taotleda ligikaudu 1000 pangast ja muust finantsinstitutsioonist. Portaal on kõigis ELi keeltes ning see on mõeldud kõigile ELi liikmesriikidele ja kandidaatriikidele.

Taustteave

COSME on ELi ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) programm, mida rakendatakse aastatel 2014–2020 ja mille kavandatud eelarve on 2,3 miljardit eurot; finantsvõimendus võib tekitada veel kuni 25 miljardit eurot, millest toetatakse VKEsid sellistes valdkondades nagu VKEde paremad rahastamisvõimalused, turulepääs ja ettevõtlikkuskultuuri propageerimine. COSME programmi kaudu jätkatakse tegevust, mida alustati konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammiga. Raamprogrammi abil tehti ajavahemikus 2007–2013 üle 328 000 VKE-le kättesaadavaks üle 16 miljardi euro ulatuses laene ja 2,8 miljardi euro ulatuses riskikapitali.

Lisateave

COSME programm

IP/14/753

Rahastamisvõimalused ELis

Euroopa Investeerimisfondist

Euroopa Investeerimisfondi (EIF) põhieesmärk on toetada Euroopa mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEsid), aidates neil laenu saada. EIF kavandab ja töötab välja riski- ja kasvukapitali, garantiisid ja mikrofinantseerimise instrumente, mis on mõeldud spetsiaalselt sellele turusegmendile. Seda tehes toetab EIF Euroopa Liidu eesmärkide saavutamist innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas. 2013. aasta lõpus oli EIF suunanud börsivälistesse ettevõtetesse investeerivatesse fondidesse kokku üle 7,9 miljardi euro. Olles investeerinud rohkem kui 435 fondi, on EIF tänu oma investeeringute mahule ja ulatusele Euroopa riskikapitaliturul juhtiv tegija, eriti kõrgtehnoloogia ja kasvuetapi segmendis. EIFi garantiide laenuportfelli kuulus 2013. aasta lõpus üle 300 tehingu mahuga üle 5,6 miljardi euro, mis tähendab, et EIF on üks suuremaid VKEdele garantiide andja ja juhtiv mikrofinantseerimise garanteerija Euroopas.

Lisateave: www.eif.org

Kontaktisikud:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Euroopa Investeerimisfond: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar