Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 юли 2014 г.

COSME: Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд подписват споразумение, което ще увеличи възможностите за финансиране на МСП

В резултат на споразумение, което ще бъде подписано днес между Европейската комисия и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), малките и средните предприятия (МСП) в Европа скоро ще получат достъп до допълнително финансиране на обща стойност до 25 млрд. евро. Домакин на церемонията по подписването на споразумението ще бъде новият комисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, г-н Фердинандо Нели Ферочи.

Благодарение на сумата от 1,3 млрд. евро, предвидена в бюджета на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) за финансирането на МСП, ще стане възможно през следващите седем години от финансови посредници да бъдат мобилизирани до 25 млрд. евро чрез ефекта на лоста. Споразумението подготвя почвата до края на 2014 г. да започне предоставянето на дялово и дългово финансиране за МСП по програмата COSME. След подписването на споразумението ЕИФ ще обяви през следващите седмици публична покана за изразяване на интерес, по която могат да кандидатстват финансови институции, отговарящи на условията (банки, гаранционни институции, фондове и др.). След обстойна надлежна процедура ЕИФ ще избере финансови посредници, които да предоставят новото финансиране на европейските МСП от всички сектори.

Г-н Фердинандо Нели Ферочи, еврокомисар по въпросите на промишлеността и предприемачеството, заяви: Благодарение на програмата COSME европейските МСП скоро ще получат достъп до допълнително финансиране на обща стойност до 25 млрд. евро под формата както на гаранции по заеми, така и на дялово финансиране. Това е важна част от отговора на ЕС за преодоляване на добре известните трудности, с които се сблъскват МСП за получаване на достъп до кредитиране. Подписването днес на настоящото споразумение показва, че Европейската комисия е твърдо решена да подпомага МСП в Европейския съюз за процъфтяването им, тъй като те представляват гръбнакът на неговата икономика и на тях се дължат 85 % от всички нови работни места.

Пиер Луиджи Джилиберт, главен изпълнителен директор на ЕИФ, заяви: Чрез програмата COSME ЕИФ ще бъде в състояние да подкрепи още повече МСП навсякъде в Европа през следващите 7 години. Въз основа на успехите на Програмата за конкурентоспособност и иновации — предшественик на COSME, която даде възможност за финансирането на МСП с около 20 млрд. евро и допринесе за поддържането на повече от един милион работни места, ние се стремим към по-нататъшно подобряване на достъпа до финансиране за МСП и към принос за растежа и заетостта в Европа.

До 21 млрд. евро гаранции за МСП

COSME ще функционира посредством финансирането на гаранции за банките с цел да им се помогне да предоставят повече заеми и финансов лизинг на МСП. Въздействието е съществено, тъй като благодарение на ефекта на лоста на програмата COSME всяко евро, инвестирано в гаранция за заем, може да осигури до 30 евро за финансиране на МСП. Тази гаранция ще помогне на много МСП, които без нея може да не получат финансиране поради липсата на достатъчно обезпечение.

Очаква се до 330 000 МСП да получат заеми, обезпечени с гаранции по линия на COSME, като общата стойност на заемите достигне 21 млрд. евро. Въз основа на опита от Програмата за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), предхождаща COSME, се очаква 90 % от бенефициерите да са предприятия с персонал до 10 души и да получат гарантиран заем в среден размер на около 65 хил. евро. Точно това е категорията МСП, които понастоящем се сблъскват с най-големи трудности във връзка с получаването на заем.

4 млрд. евро за дялово финансиране, за да се помогне на МСП да се разрастват и да разширяват дейността си

Част от бюджета на COSME ще бъде инвестиран също така във фондове, които предоставят рисков капитал за МСП в етап на разрастване и особено за тези от тях с трансгранична дейност. Управителите на фондовете ще действат на търговска основа, за да се гарантира, че инвестициите са насочени към МСП с най-голям потенциал за растеж. Очаква се около 500 дружества да получат дялово финансиране, като общият обем на инвестициите достигне 4 млрд. евро и се привлече допълнително финансиране чрез съвместни инвестиции от други публични и частни източници.

Достъп до финансиране от Европейския съюз

Интернет порталът „Достъп до финансиране“ предоставя лесно разбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и МСП могат да получат достъп до финансиране в общ размер на повече от 100 млрд. евро по различни програми на Европейския съюз през следващите седем години. Порталът съдържа подробна информация как МСП могат да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС, чрез някоя от приблизително 1 000 банки и други финансови институции. Порталът е достъпен на всички езици на ЕС и за всички държави — членки на ЕС, и държави — кандидатки за членство в Съюза.

Контекст

COSME е програма на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП, която е с период на изпълнение 2014—2020 г. и планиран бюджет от 2,3 млрд. евро, които благодарение на ефекта на лоста могат да осигурят до 25 млрд. евро за подкрепа на МСП в следните области: подобрен достъп до финансиране, достъп до пазари и насърчаване на предприемаческата култура. Програмата COSME се основава на успеха на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (ПКИ), която спомогна за мобилизирането на повече от 16 млрд. евро заеми и 2,8 млрд. евро рисков капитал за над 328 000 МСП в Европа през периода 2007—2013 г.

За повече информация

Програма COSME

IP/14/753

Портал „Достъп до финансиране“

Информация относно ЕИФ

Основната задача на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е да подкрепя европейския сектор на микро-, малки и средни предприятия (МСП), като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков капитал и капитал за осигуряване на растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които са насочени специално към този пазарен сегмент. В тази си роля ЕИФ спомага за постигането на целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научноизследователската и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. В края на 2013 г. общите нетни ангажименти на ЕИФ във фондове за дялово участие възлизат на над 7,9 млрд. евро. Със своите инвестиции в над 435 фонда ЕИФ е водещ участник в европейския рисков капитал поради техния мащаб и обхват — особено във високотехнологични сегменти и сегменти в начален етап на развитие. В края на 2013 г. портфейлът на ЕИФ от гаранции по заеми възлиза на повече от 5,6 млрд. евро в над 300 операции, с което той се нарежда между основните гаранти за заеми за европейските МСП и е водещ гарант в областта на микрофинансирането.

За повече информация: www.eif.org

За контакти:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Европейски инвестиционен фонд: Susanne Gutjahr (+352 248581487)


Side Bar