Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 juli 2014

Ny rapport om läget på EU:s telekommunikationsmarknader

#ConnectedContinent #broadband

EU-kommissionen publicerade idag en rapport om telekommunikationsmarknaden och telekom-lagstiftning i EU. Rapporten omfattar åren 2012–2013.

De viktigaste resultaten i rapporten är följande:

Under 2013 minskade sektorns intäkter återigen, medan investeringarna har börjat att öka.

Användning av traditionella telefonitjänster minskar allt eftersom internet-tjänster (VoiP) blir alltmer populära.

Datatrafiken ökar snabbt.

Priserna för mobil taltelefoni och mobila datatjänster är högre i EU än i USA, medan användningen av mobil telefoni är högre i USA, vilket leder till en högre genomsnittlig intäkt per användare i USA.

Endast Danmark, Tyskland, Lettland och Malta uppfyllde 2012 års mål för godkännande av de specifika frekvensbanden. 21 medlemsländer har till slut uppfyllt sina mål under 2013, men förseningarna i tilldelningen av 800 MHz-bandet har avsevärt försenat utbyggnaden av 4G-nät i EU.

Den tid som behövs för att få tillstånd att bygga nya nät varierar från några dagar till år beroende på var i EU nätverket ska inrättas. De flesta myndigheterna godkänner fortfarande inte elektroniskt inlämnade ansökningar.

– Vi har fortfarande långt kvar till en verklig inre marknad. Vi måste minska byråkratin, och för att skapa en sådan inre marknad måste vi först uppnå en mer konsekvent reglering på både nationell nivå och EU-nivå. Vi kan bidra till att uppnå detta mål om vi snabbt genomför direktivet om minskade kostnader för bredband, men det krävs mer insatser än så, sade Europeiska kommissionens vice ordförande @NeelieKroesEU.

Infrastruktur

Det konstaterades också i rapporten att tillgången till en passiv telekommunikationsinfrastruktur ännu är fragmenterad, komplicerad och besvärlig i några medlemsländer, som bland annat Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Luxemburg, Malta och Polen.

Konsumentfrågor

Det finns stora skillnader mellan medlemsländernas grossistavgifter för nummerportabilitet, dvs. kostnaden för en konkurrent för överföring av en abonnents nummer.

Bredband

De flesta europeiska länderna har redan inrättat bredbandsplaner (med undantag för Grekland, Rumänien och Cypern, som är i färd med att slutföra sina bredbandsplaner). Finansieringen av de nationella projekten varierar avsevärt (det kan vara allt mellan nationella offentliga medel i form av statligt stöd eller medel från EU:s strukturfonder).

Bakgrund

Rapporten omfattar en hel rad olika regleringsfrågor: marknadsreglering, bredbandsplaner och finansiering av bredband, nationella tillsynsmyndigheter, tillståndsgivning, förvaltning av spektrum, ledningsrätter och tillgång till passiv infrastruktur, tillgång och samtrafik, konsumentfrågor, samhällsomfattande tjänster och nätneutralitet. I samband med marknadsutveckling, konkurrenskraft och målen för den digitala agendan redogörs det för dessa frågor. Den här rapporten omfattar perioden från januari 2012 till december 2013.

Länkar

Länk till rapporten

Webbplatsen för En uppkopplad kontinent

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

För allmänheten: Europe Direct tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar