Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 22 lipca 2014 r.

Nowe sprawozdanie o stanie unijnego rynku telekomunikacyjnego

#ConnectedContinent #broadband

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj sprawozdanie dotyczące rynku telekomunikacyjnego i kwestii regulacyjnych w tej dziedzinie w UE. Sprawozdanie dotyczy lat 2012–2013.

Główne wnioski ze sprawozdania:

W 2013 r. przychody w tym sektorze ponownie spadły, zaczyna się jednak zwiększać poziom inwestycji.

W coraz mniejszym stopniu korzystamy z tradycyjnych usług telefonicznych, wzrasta natomiast popularność usług telefonii internetowej (VoIP).

W szybkim tempie zwiększa się natężenie przesyłu danych.

Ceny rozmów telefonicznych i transmisji danych w telefonii komórkowej w Unii są wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, ale w USA w większym stopniu korzysta się z telefonów komórkowych, co daje wyższy „średni przychód na użytkownika” w tym kraju.

Jedynie Dania, Niemcy, Łotwa i Malta osiągnęły wyznaczony na 2012 r. cel dotyczący zezwoleń na użytkowanie określonych zakresów częstotliwości. 21 państw członkowskich ostatecznie osiągnęło ten cel w 2013 r., ale opóźnienie w przydzielaniu pasma 800 MHz doprowadziło do znacznego spowolnienia wdrażania w Unii łączności komórkowej czwartej generacji (4G).

Na uzyskanie zezwolenia na wdrożenie sieci działającej w nowych zakresach częstotliwości potrzeba od kilku dni do kilku lat – w zależności od tego, w którym kraju Unii tworzona jest dana sieć. Większość organów w dalszym ciągu nie dopuszcza możliwości elektronicznego składania wniosków.

@NeelieKroesEU, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, stwierdziła: „Wyraźnie widać, że czeka nas jeszcze długa droga do prawdziwie jednolitego rynku. Aby go urzeczywistnić, musimy ograniczyć biurokrację, potrzebujemy też większej spójności w działalności regulacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Szybkie wdrożenie dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów łączności szerokopasmowej przyczyni się do realizacji jednolitego rynku, lecz pozostanie jeszcze wiele do zrobienia”.

Infrastruktura

W sprawozdaniu stwierdzono również, że w niektórych państwach członkowskich, w tym w Belgii, Bułgarii, Republice Czeskiej, Francji, Luksemburgu, na Malcie i w Polsce, dostęp do pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest rozproszony, skomplikowany i utrudniony.

Kwestie konsumenckie

Wysokość opłat hurtowych za przenoszenie numerów, tj. koszt ponoszony przez konkurenta z tytułu przeniesienia do jego sieci numeru abonenta, różni się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich.

Łączność szerokopasmowa

Większość państw w Europie opracowała plany rozwoju łączności szerokopasmowej (z wyjątkiem Grecji, Rumunii i Cypru, w których prace nad takimi planami jeszcze trwają, ale są już na ukończeniu). Źródła finansowania krajowych projektów realizacji sieci szerokopasmowych są bardzo zróżnicowane (np. finansowanie z krajowych środków publicznych w postaci pomocy państwa lub ze środków unijnych funduszy strukturalnych).

Kontekst

W sprawozdaniu poruszono szereg różnych kwestii regulacyjnych, takich jak regulacja rynku, plany rozwoju łączności szerokopasmowej i źródła finansowania takiego rozwoju, krajowe organy regulacyjne, udzielanie zezwoleń, zarządzanie zakresami częstotliwości, prawa w zakresie prowadzenia instalacji i dostępu do infrastruktury pasywnej, dostęp i wzajemne połączenie, kwestie konsumenckie, usługa powszechna i neutralność sieci. Powyższe kwestie zostały opisane z uwzględnieniem zmian zachodzących na rynku, zagadnień dotyczących konkurencyjności i celów agendy cyfrowej. Sprawozdanie dotyczy okresu od stycznia 2012 r. do grudnia 2013 r.

Przydatne linki

Link do sprawozdania

Strona internetowa instrumentu „Łączność na całym kontynencie”

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

Ryan Heath (+32 22961716)

Siobhan Bright (32 22957361)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar