Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. jūlijā

Jauns ziņojums par situāciju ES telesakaru tirgos

#ConnectedContinent #broadband

Šodien Eiropas Komisija ir publicējusi ziņojumu par telesakaru tirgu un regulējumu ES. Šis ziņojums attiecas uz 2012.–2013. gadu.

Galvenie secinājumi, kas atrodami ziņojumā, ir šādi:

nozares ieņēmumi 2013. gadā atkal samazinājās, bet investīcijas sāk pieaugt;

pieaugot interneta (VoIP) pakalpojumu popularitātei, sarūk tradicionālās telefonijas pakalpojumu izmantošana;

datu plūsma strauji aug;

mobilo balss zvanu un datu cenas ES ir augstākas nekā ASV, bet arī mobilo sakaru izmantojums ES ir augstāks nekā ASV, kā rezultātā "vidējie ieņēmumi uz lietotāju" ASV ir augstāki.

Mērķi — 2012. gadu — , kas bija noteikts attiecībā uz īpašu radiofrekvenču joslu atbrīvošanu, ir sasniegušas vienīgi Dānija, Latvija, Malta un Vācija. 21 dalībvalsts šo mērķi sasniedza 2013. gadā, bet kavēšanās 800 MHz frekvenču joslas piešķiršanā būtiski palēnināja 4G mobilo sakaru izvēršanu ES.

Laiks, kas nepieciešams jaunu tīklu izvēršanas atļauju saņemšanai, variē no dažām dienām līdz vairākiem gadiem atkarībā no tā, kurā ES vietā tīkls tiek izbūvēts. Lielākā daļā iestāžu joprojām neparedz iespēju pieprasījumus iesniegt elektroniski.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa @NeelieKroesEU sacīja: "Mēs joprojām par krietnu tiesu atpaliekam no mērķa — reāla vienotā tirgus. Mums ir jāmazina birokrātijas radītie šķēršļi un jāuzlabo regulatīvo pasākumu konsekvence gan valstu, gan ES līmenī, lai šo vienoto tirgu pamazām veidotu. Strauja direktīvas par platjoslas izmaksu samazināšanu ieviešana būs viens no faktoriem, kas ļaus tuvoties šim mērķiem, bet ar to vien nepietiek."

Infrastruktūra

Ziņojumā ir arī norādīts, ka dažās dalībvalstīs, tostarp Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Francijā, Luksemburgā, Maltā un Polijā, piekļuve pasīvai telesakaru infrastruktūrai ir neviengabalaina, sarežģīta un apgrūtinoša.

Ar patērētāju tiesību aizsardzību saistītie jautājumi

Starp dalībvalstīm ir vērojamas krasas atšķirības attiecībā uz vairumtirdzniecības maksu par numura pārnesamību, t. i., no konkurenta iekasēto maksu par abonenta numura pārcelšanu.

Platjosla

Vairums Eiropas valstu plānus attiecībā uz platjoslu ir izstrādājušas (izņemot Grieķiju, Rumāniju un Kipru, kuru plāni pašlaik ir pēdējā izstrādes posmā); valstu platjoslas plāniem atvēlētais finansējums dalībvalstu vidū krasi atšķiras (piemēram, finansējums, kas izmanto valsts publiskos līdzekļus valsts atbalsta veidā, vai ES struktūrfondu finansējums).

Priekšvēsture

Ziņojums attiecas uz vairākiem ar regulējumu saistītiem jautājumiem: tirgus regulējumu, platjoslas plāniem un finansējumu, valsts regulatīvajām iestādēm, atļaujām, frekvenču spektra pārvaldību, tiesībām piekļūt pasīvajai infrastruktūrai, piekļuvi un starpsavienojumiem, patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, universālo pakalpojumu un tīkla neitralitāti. Šie temati ir aprakstīti, tiem fonā ieskicējot norises tirgū, konkurētspējas aspektus un to, cik lielā mērā izdodas pietuvoties digitalizācijas programmā izvirzīto mērķu sasniegšanai. Ziņojums attiecas uz laikposmu no 2012. gada janvāra līdz 2013. gada decembrim.

Noderīgas saites

Saite uz ziņojumu

"Savienotā kontinenta" tīmekļa vietne

Nēlī Krusas tīmekļa vietne:

Sekojiet Nēlī Krusai tviterī

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pasts


Side Bar