Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. července 2014

Nová zpráva o stavu telekomunikačních trhů v EU

#ConnectedContinent #broadband

Evropská komise dnes zveřejnila zprávu o telekomunikačním trhu a regulaci v tomto odvětví v EU. Zpráva se věnuje období let 2012–2013.

Hlavní závěry zprávy:

příjmy odvětví v roce 2013 opět poklesly, investice však začínají růst,

s narůstající popularitou internetové telefonie (VoIP) klesá zájem o využívání tradičních telefonních služeb,

rychle narůstá objem datových přenosů,

v EU jsou ceny hlasového volání do mobilní sítě a datových služeb vyšší než v USA, zatímco USA vykazuje vyšší míru používání mobilních služeb, což vede k vyššímu „průměrnému výnosu na jednoho uživatele“ v USA,

cíl na rok 2012 pro udělení konkrétních pásem spektra splnily pouze Dánsko, Německo, Lotyšsko a Malta. 21 členských států nakonec cíl v roce 2013 splnilo, zpožděné přidělení pásma 800 MHz však výrazně zpomalilo zavádění mobilních služeb 4G v celé EU,

doba potřebná k získání povolení k zavádění nových sítí se pohybuje od několika dní po několik let podle toho, kde v EU se síť buduje. Většina orgánů stále nepovoluje podávání žádostí v elektronické formě.

„Ke skutečně jednotnému trhu máme evidentně stále daleko," uvedla k tomu místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU). „K jeho vybudování je potřeba snížit administrativní zátěž a zajistit jednotnější právní předpisy na vnitrostátní i evropské úrovni. Splnění tohoto cíle sice napomůže rychlé provedení směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení, velkou část práce máme nicméně stále před sebou.“

Infrastruktura

Zpráva rovněž uvádí, že přístup k pasivní telekomunikační infrastruktuře v některých členských státech, včetně Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Lucemburska, Malty a Polska, je roztříštěný, komplikovaný a obtížný.

Spotřebitelské otázky

Mezi členskými státy existují podstatné rozdíly, co se týče velkoobchodních cen přenositelnosti čísla, tj. nákladů účtovaných konkurenci za přenesení čísla účastníka.

Širokopásmové připojení

Většina evropských zemí stanovila plány pro širokopásmové připojení (s výjimkou Řecka, Rumunska a Kypru, které své plány právě dokončují); financování vnitrostátních projektů v oblasti širokopásmového připojení se výrazně liší (např. z vnitrostátních fondů ve formě státní podpory či ze strukturálních fondů EU).

Souvislosti

Zpráva se věnuje různým regulatorním otázkám: regulaci trhu, plánům širokopásmového připojení a jejich financování, vnitrostátním regulačním orgánům, povolením, správě rádiového spektra, poskytnutí práva přístupu a přístupu k pasivní telekomunikační infrastruktuře, přístupu a propojení, spotřebitelským otázkám, univerzální službě a neutralitě sítě. Tyto otázky jsou popsány v souvislosti s vývojem na trhu, konkurenceschopnosti a cílů digitální agendy. Zpráva se zabývá obdobím od ledna 2012 do prosince 2013.

Užitečné odkazy

Odkaz na zprávu

Internetové stránky Connected Continent

Webové stránky Neelie Kroesové

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716)

Siobhan Bright (+32 22957361)

Pro veřejnost: služba Europe Direct tel.:00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar