Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 juli 2014

100 miljoner euro till Snabbspåret till innovation och fem innovationspriser

EU-kommissionen går i dag ut med hur anslaget på 100 miljoner euro ska användas för den nya pilotverksamheten ”Snabbspåret till innovation” och fem innovationspriser. Prispengarna kommer från Horisont 2020, som är EU:s program för forskning och innovation med en budget på 80 miljarder euro. Syftet med pilotverksamheten är att stödja Europas ekonomi genom att erbjuda innovativa företag och organisationer bidrag till slutspurten inför en marknadslansering av lovande idéer. Priserna är en belöning för tekniska genombrott av stor samhällelig betydelse. Initiativen är ett stöd tillde satsningar på innovation i Europa som ingår som en del av Horisont 2020:s första tvååriga arbetsprogram. I dag bekräftas också att 7 miljarder euro har avsatts för ansökningsomgångar inom Horisont 2020 under 2015 och tidsplanen för ansökningarna fastställs (MEMO/14/492).

EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn har följande kommentar.

– Reaktionerna på de första Horisont 2020-ansökningsomgångarna har varit enorma, med mer än 17 000 förslag hittills. Jag är imponerad av näringslivets tydligt ökade intresse, särskilt småföretagens. I dag går startskottet för 2015 års ansökningsomgångar och jag är övertygad om att efterfrågan kommer att vara lika stark. Snabbspåret till innovation och de nya innovationspriserna kommer att inspirera ännu fler innovatörer i hela Europa att delta. Med dessa åtgärder bidrar vi till att öka Europas konkurrenskraft och skapa tillväxt och arbetstillfällen.

Pilotverksamheten Snabbspåret till innovation kommer att ta emot ansökningar från och med januari 2015. Avsikten är att understödja små konsortier av mellan tre och fem organisationer med stark näringslivsmedverkan att ge lovande idéer den sista puffen innan de släpps ut på marknaden. Pilotverksamheten är öppenför idéer på alla teknik- och tillämpningsområden och för alla typer av företag som är etablerade i EU eller länder associerade till Horisont 2020.

Tävlingarna om de fem innovationspriserna kommer att starta senare i år och i början av 2015. Priserna, vars värde uppgår till 6 miljoner euro 2015, gäller tre olika forskningsområden: hälsovård ("pris för minskad användning av antibiotika", "matskannerpris"), miljö ("pris för minskade luftföroreningar") samt informations- och kommunikationsteknik ("kollaborativ spektrumdelning", "pris för optisk överföring").

Den nya version av arbetsprogrammet som antagits i dag innehåller närmare uppgifter om 2015 års ansökningsomgångar, utlysta i december ifjol, och informerar om sista inlämningsdag (se IP/13/1232). Alla finansieringsmöjligheter inom ramen för Horisont 2020 finns att tillgå på deltagarportalen.

Enorma reaktioner

Reaktionerna på de första Horisont 2020-ansökningsomgångarna utlysta i december har varit enorma, med över 17 000 inlämnade förslag i slutet av juni. Det ansökta beloppet är nio gånger större än de tillgängliga medlen. Ökningen jämfört med det föregående sjunde ramprogrammet är påtaglig och konkurrensen mycket större. Ökningen av ansökningarna från näringslivet är påfallande: företagens ansökningar som gäller Horisont 2020-pelarna ”industriellt ledarskap” och ”samhällsutmaningar” står för 44 % av det totala antalet jämfört med 30 % för jämförbara områden i sjunde ramprogrammet. Särskilt de små och medelstora företagen är starkt företrädda med sina över 5 500 ansökningar till Horisont 2020-omgångar som uppmuntrar till ledarskap inom möjliggörande och industriell teknik och med nästan 2 700 ansökningar om medel från det nya instrumentet för små och medelstora företag vars budget är på 3 miljarder euro.

Bakgrund

Horisont 2020 är EU:s största ramprogram någonsin för forskning och utveckling med en sjuårsbudget på nära 80 miljarder euro. Större delen av EU:s forskningsmedel fördelas efter öppna ansökningsomgångar, men i budgeten för Horisont 2020 ingår även medel till gemensamma forskningscentrumet, som är EU-kommissionens egna vetenskapliga enhet, Europeiska institutet för innovation och teknik samt forskning som genomförs inom ramen för Euratomfördraget. Separata ansökningsomgångar offentliggörs också inom ramen för särskilda partnerskap med näringslivet och medlemsländerna (se IP/13/668 och IP/14/796). Under 2015 kommer EU:s forskningsbudget att uppgå till totalt omkring 9,9 miljarder euro, inklusive dessa poster och administrativa utgifter.

Läs mer

MEMO/13/1085: Horisont 2020 – EU:s nya program för forskning och innovation

Webbplats för Horisont 2020

Deltagarportal

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32-2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32-2 295 56 04)


Side Bar