Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, an 22 Iúil 2014

€100 milliún curtha i leataobh ag an gCoimisiún le haghaidh na scéime 'Nuálaíocht a Thabhairt chun Tosaigh' agus le haghaidh cúig ghradam don nuálaíocht

Inniu d'fhógair an Coimisiún Eorpach go bhfuil sé beartaithe aige €100 milliún a infheistiú sa scéim phíolótach 'Nuálaíocht a Thabhairt Chun Tosaigh' (FTI), agus i gcúig ghradam don nuálaíocht faoin gclár Fís 2020 (clár um thaighde agus nuálaíocht an Aontais Eorpaigh, a bhfuil buiséad €80 billiún aige). Ceapadh an scéim seo chun gheilleagar na hEorpa a chothú, trí dheontais a chur ar fáil do ghnólachtaí agus d'eagraíochtaí nuálaíocha d'fhonn iad a ghríosadh leis na smaointe móra atá acu a iompú ina dtáirgí don mhargadh. Gradaim iad a bhronnfar as teicneolaíocht cheannródaíoch a mbeadh an-úsáid léi sa tsochaí a fhorbairt. Na tionscnaimh seo, is gné iad de straitéis arb é is aidhm léi an nuálaíocht a chur chun cinn san Eoraip agus is cuid iad den chéad chlár oibre dhá bhliain atá ag an gclár Fís 2020. Dearbhaítear i bhfógra an lae inniu freisin go mbeidh €7 billiún ar fáil le haghaidh tionscadal faoin gclár Fís 2020 in 2015, agus leagtar amach ann na spriocdhátaí le hiarratais a chur isteach ar mhaoiniú (MEMO/14/492).

Seo mar a labhair an Coimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn: "Rabharta freagraí a fuaireamar ar na chéad ghlaonna ar thionscadail a rinneadh faoin gclár Fís 2020; cuireadh 17,000 togra isteach cheana féin. Is díol suntais dom an méadú atá tagtha ar an líon iarratas ón lucht tionscail, ó ghnólachtaí beaga go háirithe. Inniu tosófar ar a bheith ag glacadh le hiarratais do 2015, agus táim deimhin de go mbeidh éileamh chomh mór céanna arís ar an gclár. I ngeall ar an scéim nua seo 'Nuálaíocht a Thabhairt chun Tosaigh' agus na gradaim nua nuálaíochta, beidh tuilleadh deiseanna fós ann do nuálaithe na hEorpa tairbhe a bhaint as an maoiniú atá ar fáil. Cuidiú iad na bearta seo chun cumas iomaíochta na hEorpa a fheabhsú, borradh a chur faoin bhfás agus poist a chruthú."

Is féidir iarratais a dhéanamh ar an scéim 'Nuálaíocht a Thabhairt chun Tosaigh' ó mhí Eanáir 2015 amach. Beidh sí ina chúnamh ag grúpaí beaga eagraíochtaí (idir trí agus cúig cinn) a bhfuil ról lárnach i ngnó acu, chun na smaointe móra atá acu a iompú ina dtáirgí don mhargadh. Glacfar faoin scéim seo le haon saghas teicneolaíochta nó le haon saghas úsáide den teicneolaíocht sin agus le hiarratas ó aon eintiteas dlíthiúil atá bunaithe san AE nó i dtír ina bhfuil an clár Fís 2020 i bhfeidhm.

Anonn in 2014 agus i dtosach 2015 a chuirfear tús leis na comórtais le haghaidh na gcúig ghradam don nuálaíocht. Is le trí théama éagsúla i réimse an taighde a bhaineann na gradaim (a mbeidh luach €6 milliún orthu in 2015), mar atá: sláinte (gradam as úsáid frithbheathach a laghdú agus gradam le haghaidh scanóra bia); an comhshaol (gradam as truailliú aeir a laghdú); agus Teicneolaiocht na Faisnéise agus na Cumarsáide (gradam as speictream a roinnt go comhpháirteach agus gradam as tarchur optúil).

Sa Chlár Oibre nuashonraithe a glacadh inniu, tugtar sonraí na nglaonna ar thionscadail do 2015 a fógraíodh den chéad uair mí na Nollag seo caite, agus sonraítear ann na spriocdhátaí le haghaidh tionscadail a chur isteach (féach IP1/3/1232). Is féidir teacht ar gach deis maoiniúcháin atá ar fáil faoin gclár Fís 2020 ag an Tairseach do rannpháirtithe.

Freagra ar na chéad ghlaonna ar thionscadail faoin gclár Fís 2020

Léiríodh spéis ollmhór sna chéad ghlaonna ar thionscadail faoin gclár Fís 2020 a fógraíodh den chéad uair i mí na Nollag. Faoi dheireadh mhí an Mheithimh bhí os cionn 17,000 togra faighte agus an t-éileamh a bhí ar an maoiniú bhí sé naoi n-oiread níos mó ná an méid maoinithe a bhí ar fáil. Méadú mór is ea é sin ar an seachtú creatchlár (FP7, an ceann roimh an gceann seo) agus tá leibhéal níos airde iomaíochta ann, leis. Tá athrú mór tagtha ar an líon iarratas ó lucht tionscail; 44 % d'iomlán na n-iarratas ó ghnólachtaí, iarratais ar cholúin na "ceannaireachta tionsclaíche" agus na "ndúshlán sochaíoch" sa chlár iad i gcomparáid le 30 % faoi réimsí cosúla sa seachtú creatchlár. Tá iarratas faighte ó an-chuid fiontar beag agus meánmhéide (FBManna) go háirithe. Tháinig 5,500 iarratas ó FBManna i dtaca le ceannaireacht i réimse na dteicneolaíochtaí cumasúcháin agus tionsclaíocha a fhorbairt, agus isteach is amach le 2,700 iarratas ar mhaoiniú faoin Ionstraim nua maidir le FBManna, ionstraim a bhfuil buiséad €3 bhilliún aici.

Cúlra

Is é an clár Fís 2020 an creatchlár taighde agus nuálaíochta is mó riamh a bhí ag an AE, agus tá isteach is amach le €80 billiún de bhuiséad aige do thréimhse seacht mbliana. Is ar bhonn glaonna iomaíocha a bhronnann an AE an chuid is mó dá mhaoiniú taighde, ach tugtar maoiniú ó bhuiséad Fís 2020 freisin don Áireamhán Comhpháirteach Taighde, do sheirbhís eolaíochta inmheánach an Choimisiúin Eorpaigh; don Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht agus do thaighde a dhéantar faoi chuimsiú Chonradh Euratom. Chomh maith leis sin, foilsítear glaonna ar leith faoi chomhpháirtíochtaí faoi leith le lucht tionscail agus leis na Ballstáit (féach IP/13/668agusIP/14/796). In 2015, thart ar €9.9 billiún a bheidh i mbuiséad iomlán taighde an AE, costas na nithe sin san áireamh agus costas riaracháin san áireamh.

Tuilleadh eolais

MEMO/13/1085: Fís 2020: clár nua um thaighde agus forbairt an Aontais Eorpaigh

Suíomh gréasáin Fís 2020:

Tairseach do rannpháirtithe

Teagmháil:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar