Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 juli 2014

Köp i appar: EU-kommissionen och EU-länderna gör gemensam sak för att skydda nätspelande konsumenter

Efter ett stort antal klagomål i EU-länderna om köp inuti appar för onlinespel – och särskilt barns oavsiktliga köp – har EU-länderna gått samman med EU-kommissionen för att finna en lösning på problemet.

Det gemensamma krafttaget i EU när det gäller köp i appar för online- och mobilspel har inneburit ett stort steg mot konkreta resultat. Branschen har gjort en rad åtaganden för att visa att de tar konsumenternas oro på allvar. Satsningen är till för att stärka konsumenteras förtroende för den snabbväxande appbranschen.

– Detta är den allra första satsningen i sitt slag där kommissionen och nationella myndigheter har gått samman för att gemensamt vidta åtgärder. Det gläder mig att se att vi når konkreta resultat. Det betyder mycket för konsumenterna. Särskilt barn måste skyddas i större utsträckning när de spelar online. Satsningen ger dessutom ovärderlig erfarenhet för de pågående diskussionerna om hur man på bästa sätt kan se till att konsumenternas rättigheter verkligen tillämpas i EU. Den har visat att samarbete lönar sig för att förbättra konsumentskyddet i alla medlemsländer, säger Neven Mimica, EU-kommissionär med ansvar för konsumentpolitik.

– Kommissionen är mycket positiv till nyskapandet inom appbranschen. Köp i appar är en legitim affärsmodell, men det är viktigt att apptillverkarna förstår och respekterar EU-rätten när de utvecklar dessa nya affärsmodeller, säger Neelie Kroes, som är kommissionens vice ordförande och ansvarig för den digitala agendan.

I den gemensamma ståndpunkt som EU-ländernas myndigheter inom nätverket för konsumentskyddssamarbete godkänt och som skickades till Apple, Google och ISFE (Interactive Software Federation of Europe), en branschorganisation för interaktiva spel, i december 20131 står följande:

  • Spel som marknadsförs som gratis bör inte vilseleda konsumenterna om de verkliga kostnaderna.

  • Spel bör inte direkt uppmana barn att köpa föremål i ett spel eller övertala vuxna att köpa föremål åt dem.

  • Konsumenterna ska få tillräckligt med information om betalning, och köp bör inte debiteras genom förvalda inställningar utan konsumenternas uttryckliga samtycke.

  • Näringsidkare bör ha en e-postadress så att konsumenterna kan kontakta dem med frågor eller klagomål.

Genom den samarbetsmekanism för konsumentskydd som EU-lagstiftningen tillhandahåller blev Apple, Google och relevanta branschorganisationer ombedda att finna konkreta lösningar för hela EU på de problem som tagits upp.

Google har fattat beslut om en rad förändringar. De är på gång och kommer att vara helt genomförda i slutet av september 2014. T.ex. kommer ordet ”gratis” över huvud taget inte att användas när spel innehåller köp i appar, specifika riktlinjer kommer att tas fram för apputvecklarna så att barn inte direkt uppmanas till köp, och det planeras tidsbestämda åtgärder för att hjälpa till att upptäcka uppenbara överträdelser av EU:s konsumentskyddslagstiftning. Företaget har också anpassat sina grundinställningar så att varje köp i en app måste godkännas om inte konsumenten aktivt väljer att ändra dessa inställningar.

Tyvärr har Apple ännu inte lagt fram några konkreta eller omedelbara förslag till lösningar på problemen med bl.a. betalningsgodkännanden, men företaget har uppgett att man har för avsikt att ta itu med frågan. Något fast åtagande eller någon tidsplan har dock inte angetts för genomförandet av dessa eventuella framtida förändringar. Konsumentskyddsmyndigheterna kommer att fortsätta sin dialog med Apple för att se till att företaget ger närmare upplysningar om de nödvändiga förändringarna och att det anpassar sin praxis efter den gemensamma ståndpunkten.

EU-ländernas tillsynsmyndigheter och kommissionen har också bett sammanslutningar för spelutvecklare och spelplattformar för onlinespel att fundera över konkreta åtgärder som de skulle kunna vidta för att ta itu med de frågor som behandlas i den gemensamma ståndpunkten, t.ex. eventuella riktlinjer eller standarder som följer konsumentskyddsnätverkets ståndpunkt.

Det är nu upp till de nationella myndigheterna att besluta om åtgärder, eventuellt rättsliga sådana, och att överväga hur eventuella kvarvarande juridiska frågor kan lösas.

Kommissionen och EU-länderna kommer att fortsätta att övervaka utvecklingen, och särskilt vad de åtaganden som gjorts har inneburit i praktiken för de frågor som tas upp i konsumentskyddsnätverkets ståndpunkt.

Bakgrund

Genom förordningen om konsumentskyddssamarbete (förordning (EG) nr 2006/2004) ingår de nationella konsumentmyndigheterna i ett europeiskt nätverk. På så sätt kan en myndighet i ett EU-land be myndigheten i ett annat EU-land att ingripa mot överträdelser av konsumentskyddet i EU. Samarbetet gäller konsumentskydd på olika områden, t.ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om oskäliga villkor.

Mer information

Common Positions of the national consumer enforcement authorities on consumer protection in games apps, från juli 2014

Common Positions of the national consumer enforcement authorities on consumer protection in games apps, från december 2013

Webbplats för konsumentskyddssamarbete

IP/14/187

Neven Mimicas webbplats

Följ Neven Mimica på Twitter: @MimicaEU

Följ EU:s konsumentpolitik på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Joshua Salsby  (+32 2 297 24 59)

För allmänheten: Europa direkt tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post

1 :

The European Games Developer Federation (EGDF) och International Social Games Association (ISGA), som också företräder spelutvecklare och spelplattformar, fick höra talas om konsumentskyddsnätverkets gemensamma ståndpunkt i början av 2014 och bad att få delta i de pågående diskussionerna med de myndigheter som ingår i nätverket.


Side Bar