Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. júla 2014

Nákup v rámci aplikácií: zvýšená ochrana spotrebiteľov pri online hrách vďaka spolupráci medzi Európskou komisiou a členskými štátmi

V reakcii na veľký počet sťažností v krajinách EÚ týkajúcich sa nákupov v rámci aplikácií v prípade online hier a najmä neplánovaných nákupov deťmi spojili vnútroštátne orgány a Európska komisia sily, aby spoločne hľadali možné riešenia.

Koordinovaný postup zameraný na presadzovanie dodržiavania práva v EÚ v prípade nákupov v rámci aplikácií pri online hrách a hrách na mobilných zariadeniach priniesol výrazný pokrok v dosahovaní hmatateľných výsledkov. Zástupcovia tohto odvetvia prijali niekoľko záväzkov, ktorých cieľom je vyriešiť obavy spotrebiteľov. Týmto postupom sa zvýši dôvera spotrebiteľov v rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie aplikácií.

„Ide vôbec o prvý takýto postup pri presadzovaní dodržiavania práva v EÚ, v ktorom vnútroštátne orgány spojili sily s Európskou komisiou. Som rád, že prináša hmatateľné výsledky. Tento fakt je pre spotrebiteľov dôležitý. Ide najmä o deti, ktoré pri hraní online hier potrebujú zvýšenú ochranu. Spoločný postup nám zároveň umožňuje získať neoceniteľné skúsenosti vzhľadom na prebiehajúce úvahy o tom, ako čo najlepšie zorganizovať presadzovanie dodržiavania spotrebiteľských práv v Únii. Ukázal nám, že spolupráca sa vypláca a pomáha zvyšovať ochranu spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch,“ reagoval v tejto súvislosti komisár EÚ pre spotrebiteľskú politiku Neven Mimica.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová, ktorá zodpovedá za digitálnu agendu, dodáva: „Komisia významne podporuje inovácie v odvetví aplikácií. Nákup v rámci aplikácií je legitímnym modelom podnikania, ale je nevyhnutné, aby výrobcovia aplikácií pri vývoji nových podnikateľských modelov poznali a rešpektovali právne predpisy EÚ“.

V spoločnom vyhlásení, na ktorom sa dohodli vnútroštátne orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa a ktoré adresovali spoločnostiam Apple, Google a Európskej federácii interaktívnych programov v decembri 2013 (1), sa od zástupcov odvetvia žiada, aby:

  • hry prezentované ako „bezplatné“ nezavádzali spotrebiteľov, pokiaľ ide o skutočné náklady, ktoré s nimi súvisia,

  • hry priamo nenabádali deti k tomu, aby si v rámci hry čokoľvek kupovali, alebo aby presvedčili dospelú osobu, nech to kúpi za nich,

  • spotrebitelia boli riadne informovaní o podmienkach platby za nákup a aby takáto platba neprebiehala v režime automaticky predvoleného nastavenia úhrady bez výslovného súhlasu spotrebiteľov,

  • predajcovia poskytli emailovú adresu, aby ich spotrebitelia mohli kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Vďaka mechanizmu pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa vymedzeného v predpisoch EÚ boli spoločnosti Apple, Google, ako aj príslušné obchodné združenia požiadané, aby v prípade vzniknutých obáv priniesli konkrétne riešenia pre celú EÚ.

Google sa rozhodol zaviesť hneď niekoľko zmien. Ich realizácia už prebieha a bude trvať do konca septembra 2014. Patrí k nim nepoužívanie slova „bezplatný“ v prípade hier, ktoré obsahujú nákup v rámci aplikácií, vypracovanie konkrétnych pokynov pre firmy vyvíjajúce aplikácie v snahe zabrániť priamemu nabádaniu detí v zmysle vymedzenia v právnych predpisoch EÚ, ako aj časovo ohraničené opatrenia na monitorovanie zjavných porušení právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľov. Takisto upravil svoje predvolené nastavenia tak, aby v prípade, že sa tieto nastavenia nerozhodne spotrebiteľ zmeniť, podliehala každá platba za nákup v rámci aplikácie jeho súhlasu.

Hoci firma Apple, žiaľ, do dnešného dňa nepredložila žiadne konkrétne a okamžité riešenia problémov, ktoré súvisia najmä s autorizáciou platieb, zástupcovia firmy sa vyjadrili, že tieto problémy chcú riešiť. Napriek tomu neposkytli žiaden reálny záväzok ani termín, dokedy firma potrebné zmeny v budúcnosti zrealizuje. Orgány zo siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa budú aj naďalej od firmy Apple žiadať, aby predložila konkrétne detaily k požadovaným zmenám a aby tieto zmeny zrealizovala v súlade so spoločným vyhlásením.

Orgány členských štátov na presadzovanie práva a Európska Komisia zároveň vyzvali združenia firiem vyvíjajúcich online hry a ich platformy, aby zvážili konkrétne opatrenia, ktoré môžu prijať v snahe vyriešiť problémy uvedené v spoločnom vyhlásení, ako aj možnosť zohľadniť vo svojich pokynoch či normách vyhlásenie v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Presadzovanie práva, vrátane prijímania možných právnych krokov, je v rukách vnútroštátnych orgánov, ktoré teraz zvážia, akým spôsobom vyriešiť zostávajúce právne otázky.

Európska komisia a členské štáty budú aj naďalej sledovať celú záležitosť, a najmä úroveň uplatňovania záväzkov riešiť obavy uvedené vo vyhlásení v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa v praxi.

Súvislosti

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (ES č.°2006/2004) spája štátne orgány na ochranu spotrebiteľov do celoeurópskej siete právnej ochrany. Vďaka nej môže štátny orgán z jednej krajiny EÚ požiadať podobný orgán v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel ochrany spotrebiteľov v EÚ. Spolupráca sa týka pravidiel ochrany spotrebiteľov v rôznych oblastiach, napr. smernice o nekalých obchodných praktikách a smernice o nekalých zmluvných podmienkach.

Ďalšie informácie

Spoločné vyhlásenie vnútroštátnych spotrebiteľských orgánov presadzovania práva k ochrane spotrebiteľa pred aplikáciámi v hrách z júla 2014

Spoločné vyhlásenie vnútroštátnych spotrebiteľských orgánov presadzovania práva k ochrane spotrebiteľa pred aplikáciámi v hrách z decembra 2013

Webová lokalita siete pre spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa

IP/14/187

Webové stránky komisára Mimicu

Komisár Mimica na Twitteri: @MimicaEU

Spotrebiteľská politika v EÚ na Twitteri: @EU_Consumer

Kontaktné osoby:

David Hudson (+32 2 296 8335)

Andreana Stankova (+32 2 295 7857)

Joshua Salsby  (+32 2 297 2459)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom

1 :

Európska federácia tvorcov videohier (EGDF) a Medzinárodné združenie spoločenských hier (ISGA), ktoré tiež zastupuje tvorcov hier a herných platforiem, sa o spoločnom vyhlásení v rámci spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa dozvedeli začiatkom roka 2014 a požiadali o účasť v prebiehajúcich diskusiách s orgánmi zo siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa.


Side Bar