Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 18. jūlijā

Pirkumi lietotnēs: Eiropas Komisija un dalībvalstis vienotas rīcībā labāk aizsargāt patērētājus tiešsaistes spēļu jomā

Pēc tam, kad ES valstis bija saņēmušas daudz sūdzību par tiešsaistes spēļu lietotnēs veiktiem pirkumiem jeb tā sauktajiem in-app purchases, jo īpaši par pirkumiem, kurus nejauši veikuši bērni, valstu iestādes un Eiropas Komisija apvienoja centienus, lai rastu risinājumu.

ES koordinētā rīcība, piemērojot likumdošanu par tiešsaistes spēļu lietotnēs veiktiem pirkumiem un mobilo spēļu iegādi, ir veicinājusi būtiskus panākumus, lai sasniegtu konkrētus rezultātus. Nozare ir uzņēmusies vairākas saistības, kuru mērķis ir risināt patērētājiem radušās problēmas. Šī rīcība vairos patērētāju uzticēšanos strauji augošajai mobilo lietotņu nozarei.

“Tā ir pirmā šāda veida rīcība, kur Eiropas Komisija un valstu iestādes ir apvienojušas spēkus. Esmu gandarīts, ka tā dod konkrētus rezultātus. Tas ir svarīgi patērētājiem. Jo īpaši labāk aizsargātiem, spēlējot spēles tiešsaistē, jābūt bērniem. Šī rīcība arī dod nenovērtējamu pieredzi diskusijās par to, kā visefektīvāk nodrošināt patērētāju tiesību ievērošanu Savienībā. Ir pierādījies, ka sadarbība atmaksājas un palīdz uzlabot patērētāju aizsardzību visās dalībvalstīs,” teica ES patērētāju politikas komisārs Nevens Mimica.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece, par Digitalizācijas programmu atbildīgā komisāre Nēlī Krusa piebilda: "Komisija ļoti atbalsta inovāciju mobilo lietotņu jomā. Pirkumi lietotnēs ir likumīgs uzņēmējdarbības modelis, taču ir svarīgi, lai lietotņu izstrādātāji, pievēršoties šiem jaunajiem uzņēmējdarbības modeļiem, izprastu ES tiesību aktus un ievērotu tos”.

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības (CPC) tīklā ietilpstošās valstu iestādes 2013. gada decembrī pieņemtajā kopējā nostājā aicināja Apple, Google un Eiropas Interaktīvo programmatūru federāciju1) rīkoties, lai:

  • patērētāji netiktu maldināti par spēļu, ko reklamē kā “bezmaksas” spēles, faktiskajām izmaksām,

  • spēlēs nebūtu tieša pamudinājuma bērniem iegādāties papildu saturu vai pārliecināt pieaugušos viņiem to nopirkt,

  • patērētāji būtu atbilstoši informēti par maksāšanas kārtību, veicot pirkumus, un lai nauda par pirkumu netiktu atskaitīta automātiski pēc noklusējuma, bez skaidri paustas patērētāju piekrišanas,

  • tirgotāji norādītu e-pasta adresi, pa kuru jautājumu vai sūdzību gadījumā patērētāji varētu ar tiem sazināties.

Izmantojot ES noteikumos paredzēto mehānismu sadarbībai patērētāju tiesību aizsardzības jomā, Apple, Google un attiecīgās tirdzniecības apvienības visā ES tika aicinātas nodrošināt konkrētus risinājumus apzinātajām problēmām.

Google ir nolēmis veikt vairākas izmaiņas. To īstenošana ir uzsākta un tiks pabeigta 2014. gada septembra beigās. Izmaiņas paredz, ka gadījumos, kad spēlēs būs ietvertas iespējas lietotnēs veikt pirkumus, vairs netiks izmantots vārds “bezmaksas”, tiks izstrādātas ES tiesību aktos īpaši lietotņu izstrādātājiem paredzētas vadlīnijas, lai novērstu bērnu tiešu pārliecināšanu, un noteiktos termiņos īstenojami pasākumi, lai uzraudzītu acīmredzamus ES patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus. Google ir arī pielāgojis noklusējuma iestatījumus, lai pirms katra lietotnē veikta pirkuma tiktu prasīta maksājuma autorizācija, ja vien patērētājs nav apzināti izvēlējies šo iestatījumu mainīt.

Lai gan līdz šim Apple diemžēl vēl nav nodrošinājis konkrētus un tūlītējus risinājumus problēmām saistībā ar maksājumu autorizāciju, tas ir piedāvājis tās risināt. Taču nav ne konkrētu saistību, ne grafika šādu nākotnē iespējamu izmaiņu īstenošanai. CPC tīkla iestādes turpinās strādāt ar Apple, lai panāktu, ka tas sniedz konkrētu informāciju par nepieciešamajām izmaiņām un saskaņo savu praksi ar kopējo nostāju.

Attiecīgās dalībvalstu iestādes un Eiropas Komisija ir aicinājušas tiešsaistes spēļu izstrādes apvienības un platformas konkretizēt pasākumus, kurus tās varētu veikt, lai risinātu kopējā nostājā aplūkotos jautājumus, tostarp arī iespējamās vadlīnijas vai standartus, kuros būs iekļauta nostāja par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

Par tiesību aktu ievērošanu, arī par iespējamo vēršanos tiesā, ir atbildīgas valstu iestādes, kuras apsvērs, kā vēl neatrisinātos juridiskos jautājumus tagad risināt.

Eiropas Komisija un dalībvalstis arī turpmāk uzraudzīs šo jautājumu un jo īpaši to, cik lielā mērā uzņemtās saistības risina minētajā nostājā apzinātās problēmas.

Konteksts

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā ((EK) Nr. 2006/2004) noteikts, ka valstu patērētāju aizsardzības iestādēm jāsadarbojas Eiropas mēroga tīklā, kurš nodrošina tiesību aktu piemērošanu. Ar šā tīkla starpniecību valsts iestāde vienā ES valstī var uzrunāt līdzīgu iestādi citā ES valstī un lūgt, lai tā iesaistās tāda ES patērētāju aizsardzības noteikumu pārkāpuma izskatīšanā, kurā iesaistītas vairākas valstis. Sadarbība attiecas uz patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu piemērošanu dažādās jomās, piemēram, jomās, ko reglamentē negodīgas komercprakses direktīva un direktīva par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

Plašāka informācija

Valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu kopējā nostāja par patērētāju aizsardzību tiešsaistes spēļu lietotņu jomā no 2014. gada jūlija

Valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu kopējā nostāja par patērētāju aizsardzību tiešsaistes spēļu lietotņu jomā no 2013. gada decembra

Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīkls

IP/14/187

Komisāra Nevena Mimicas tīmekļa vietne

Komisārs Nevens Mimica tviterī: @MimicaEU

Jaunākā informācija par ES patērētāju politiku tviterī: @EU_Consumer

Kontakti:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai epasts

1 :

Eiropas Spēļu veidotāju federācija (European Games Developer Federation (EGDF)) un Starptautiskā sociālo spēļu asociācija (International Social Games Association (ISGA)), kuras arī pārstāv spēļu izstrādātājus un platformas, uzzinājušas par CPC tīkla kopējo nostāju 2014. gada sākumā, lūdza tās pieaicināt notiekošajās diskusijās ar CPC tīkla iestādem.


Side Bar