Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. liepos 18 d.

Žaidimų papildinių pirkimas. Bendrais Europos Komisijos ir valstybių narių veiksmais siekiama didesnės internetinius žaidimus perkančių vartotojų apsaugos

Gavusios daugybę skundų dėl internetinių žaidimų papildinių pirkimo, ypač dėl papildinių, kuriuos netyčia nusipirko vaikai, ES šalių nacionalinės institucijos pradėjo bendradarbiauti su Europos Komisija, kad išspręstų šią problemą.

Visoje ES suderintais vykdymo užtikrinimo veiksmais dėl papildinių pirkimo internete ir mobiliųjų žaidimų padaryta didelė pažanga siekiant realių rezultatų. Šios pramonės srities atstovai prisiėmė įvairių įsipareigojimų, kuriais siekiama išspręsti vartotojų iškeltus klausimus. Šiais veiksmais bus padidintas vartotojų pasitikėjimas greitai augančiu mobiliųjų programėlių sektoriumi.

„Tai pirmi tokie bendri Europos Komisijos ir nacionalinių institucijų vykdymo užtikrinimo veiksmai. Džiaugiuosi, kad jau matyti apčiuopiamų rezultatų. Tai labai svarbu vartotojams. Ypač svarbu geriau apsaugoti internete žaidžiančius vaikus. Vykdant šiuos veiksmus sukaupta patirtis labai padės svarstant, kaip kuo veiksmingiau užtikrinti vartotojų teisių apsaugą Sąjungoje. Pamatėme, kad bendradarbiauti verta, nes pavyko pagerinti vartotojų apsaugą visose valstybėse narėse“,– sakė už vartotojų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Nevenas Mimica.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes pridūrė: „Komisija labai remia programėlių sektoriaus sukuriamas naujoves. Prekyba papildiniais yra teisėtas verslo modelis, bet kurdami tokius naujus verslo modelius mobiliųjų programėlių kūrėjai privalo suprasti ES teisę ir jos laikytis.“

2013 m. gruodžio mėn. Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklui priklausančių nacionalinių institucijų bendrojoje suderintoje pozicijoje1, kuri buvo nusiųsta „Apple“, „Google“ ir Europos sąveikiosios programinės įrangos federacijai, paraginta, kad:

  • žaidimai, reklamuojami kaip nemokami, neturėtų klaidinti vartotojų dėl realių susijusių išlaidų;

  • žaidimai neturėtų tiesiogiai raginti vaikų ką nors pirkti žaidime arba įtikinti suaugusįjį nupirkti už juos;

  • vartotojai turėtų būti tinkamai informuojami apie mokėjimo sąlygas, o už pirkinius neturėtų būti nurašoma nuo sąskaitos pagal numatytuosius nustatymus be aiškaus vartotojo sutikimo;

  • prekybininkai turėtų pateikti e. pašto adresą, kad vartotojai, esant klausimams ar skundams, galėtų su jais susisiekti.

Remiantis ES taisyklėmis nustatytu bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje mechanizmu, „Apple“, „Google“ ir susijusios prekybos asociacijos paprašytos imtis konkrečių veiksmų visoje ES, kad išspręstų iškeltus klausimus.

„Google“ nutarė atlikti kelis pakeitimus, kurie šiuo metu jau vykdomi ir bus užbaigti iki 2014 m. rugsėjo pabaigos. Žodis „nemokamai“ nebus naudojamas, jei žaidžiant galima nusipirkti papildinių. Bus parengtos gairės jos programėlių kūrėjams, kad vaikai nebūtų tiesiogiai raginami ką nors pirkti žaidime, kaip apibrėžta pagal ES teisę. Bus nustatytos su aiškiais terminais susietos priemonės, kurios padės pastebėti akivaizdžius ES vartotojų teisės aktų pažeidimus. „Google“ taip pat pakeitė savo numatytuosius nustatymus, kad mokėjimą reikėtų patvirtinti kiekvienąkart, kai perkamas papildinys, nebent vartotojas pats šiuos nustatymus pasikeistų.

„Apple“ pasiūlė išspręsti visų pirma su mokėjimo patvirtinimu susijusius klausimus, bet, deja, dar nepriėmė jokių konkrečių ir tiesioginių priemonių. Negauta jokio tvirto įsipareigojimo įgyvendinti tokius galimus pakeitimus ir jokio susijusio tvarkaraščio. Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje institucijos toliau bendradarbiaus su „Apple“, kad užtikrintų, kad bendrovė pateiktų konkrečią informaciją apie reikalaujamus pakeitimus ir savo veiklą suderintų su bendrosios pozicijos nuostatomis.

Valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijos ir Europos Komisija taip pat pakvietė internetinių žaidimų kūrėjų asociacijas ir platformas apsvarstyti, kokių konkrečių priemonių jos galėtų imtis, kad išspręstų bendrojoje pozicijoje iškeltus klausimus, įskaitant galimybę parengti gaires ar standartus, į kuriuos būtų įtraukta pozicija dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje.

Vykdymo užtikrinimas ir galimi teisiniai veiksmai yra nacionalinių institucijų atsakomybė, ir dabar jau jos svarstys, kaip išspręsti likusius teisinius klausimus.

Europos Komisija ir valstybės narės toliau stebės padėtį ir visų pirma prižiūrės, kaip praktiškai vykdomi įsipareigojimai, prisiimti dėl klausimų, iškeltų pozicijoje dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje.

Pagrindiniai faktai

ES reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) (EB Nr. 2006/2004) nacionalinės vartotojų institucijos sujungiamos į europinį vykdymo užtikrinimo tinklą. Dėl šios sistemos, kai padaromas tarpvalstybinis ES vartotojų taisyklių pažeidimas, vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kreiptis į kitos ES šalies atitinkamą instituciją ir paprašyti imtis veiksmų. Toks bendradarbiavimas galimas, taikant įvairias sritis apimančias vartotojų taisykles, pavyzdžiui, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą ir Nesąžiningų sąlygų sutartyse direktyvą.

Daugiau informacijos

Nacionalinių vartotojų teisių vykdymo užtikrinimo bendroji pozicija dėl vartotojų apsaugos žaidimų mobiliųjų programėlių srityje (2014 m. liepos mėn.)

Nacionalinių vartotojų teisių vykdymo užtikrinimo bendroji pozicija dėl vartotojų apsaugos žaidimų mobiliųjų programėlių srityje (2013 m. gruodžio mėn.)

Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje svetainė

IP/14/187

Komisijos nario N. Mimicos svetainė

Komisijos nario N. Mimicos Twitter @MimicaEU

Vartotojų reikalų generalinio direktorato Twitter @EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

David Hudson, +32 2 296 83 35

Andreana Stankova, +32 2 295 78 57

Joshua Salsby, +32 2 297 24 59

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas

1 :

Europos vaizdo žaidimų kūrėjų federacija ir Tarptautinė socialinių žaidimų asociacija, kurios irgi atstovauja žaidimų kūrėjams ir platformoms, su pozicija dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje supažindintos 2014 m. pradžioje ir pakviestos prisijungti prie vykdomų diskusijų su bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje institucijomis.


Side Bar