Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. heinäkuuta 2014

Sovellusten kautta suoritettavat ostot: Euroopan komission ja jäsenvaltioiden yhteisellä toimella ollaan parantamassa kuluttajansuojaa internetpeleissä

Saatuaan EU-maista lukuisia valituksia internetpelisovellusten kautta suoritettavista ostoista ja etenkin lasten tahattomasti tekemistä ostoista jäsenvaltioiden viranomaiset ja Euroopan komissio yhdistivät voimansa löytääkseen asiaan ratkaisun.

EU:n tason koordinoidut täytäntöönpanotoimet internet- ja mobiilipelisovellusten kautta tehtävien ostojen alalla ovat johtamassa konkreettisiin tuloksiin. Alalla on sitouduttu useisiin toimiin, joilla pyritään puuttumaan kuluttajia huolettaviin seikkoihin ja lisäämään kuluttajien luottamusta nopeasti kasvavaan sovellusalaan.

”Kyseessä olevat täytäntöönpanotoimet ovat laatuaan ensimmäiset, joissa Euroopan komissio ja jäsenvaltioiden viranomaiset ovat yhdistäneet voimansa. Olen tyytyväinen, että se on johtamassa konkreettisiin tuloksiin, jotka ovat merkittäviä kuluttajien kannalta. Etenkin lapsia on suojattava paremmin internetpelaamisen yhteydessä. Toimesta saadaan myös arvokasta kokemusta pohdittaessa, mikä olisi tehokkain tapa organisoida kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanoa unionissa. Se on osoittanut, että yhteistyö kannattaa ja että yhteistyöllä voidaan parantaa kuluttajien suojaa kaikissa jäsenvaltioissa”, totesi kuluttajapolitiikasta vastaava EU-komissaari Neven Mimica.

Euroopan digitaalistrategiasta vastaava komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes puolestaan totesi, että komissio tukee innovointia sovellusalalla. ”Sovellusten kautta tehtävät ostot ovat laillista liiketoimintaa, mutta sovellusten tekijöiden on ymmärrettävä ja noudatettava EU:n lainsäädäntöä kehittäessään tällaisia uudenlaisia liiketoimintamalleja”, Kroes jatkoi.

Jäsenvaltioiden kuluttajaviranomaisten kuluttajansuojaa koskevan yhteistyöverkoston (CPC) puitteissa sopimasta yhteisestä kannasta ilmoitettiin Applen, Googlen ja pelien kehittäjien liiton (Interactive Software Federation of Europe, ISFE)1 edustajille joulukuussa 2013, ja siinä esitettiin seuraavat seikat:

  • ”ilmaisina” mainostetut pelit eivät saisi johtaa kuluttajia harhaan todellisista kustannuksista,

  • peleissä ei saisi suoraan kehottaa lapsia ostamaan lisäominaisuuksia peliin tai suostuttelemaan aikuisia tekemään tällaisia ostoja,

  • kuluttajille olisi tiedotettava riittävästi maksujärjestelyistä, eikä ostoja pitäisi veloittaa oletusasetusten mukaisesti ilman kuluttajan nimenomaista suostumusta,

  • myyjien olisi annettava sähköpostiosoite, jonka kautta kuluttajat voivat esittää kysymyksiä tai valituksia.

Applea, Googlea ja alan järjestöjä pyydettiin toimittamaan konkreettisia ratkaisuja esiin tuotuihin huolenaiheisiin koko EU:ssa hyödyntämällä EU:n sääntöjen mukaista kuluttajansuojan yhteistyömekanismia.

Google on päättänyt useista muutoksista, joiden täytäntöönpano on käynnissä ja jotka saatetaan päätökseen syyskuun 2014 loppuun mennessä. Se ei esimerkiksi käytä enää sanaa ”ilmainen”, jos peleissä on sovellusten kautta tehtäviä ostoja, laatii kohdennettuja ohjeita sovellustensa kehittäjille, jottei peleissä kehoteta suoraan (EU:n lainsäädännön määritelmän mukaisesti) lapsia ostoihin, ja toteuttaa aikataulun mukaisia toimia, joiden avulla on helpompi seurata EU:n kuluttajalakien ilmeisiä rikkomisia. Se on myös mukauttanut oletusasetuksiaan niin, että maksut on hyväksyttävä ennen jokaista sovelluksen kautta tehtävää ostoa, ellei kuluttaja aktiivisesti päätä muuttaa näitä asetuksia.

Apple ei valitettavasti ole esittänyt konkreettisia ja välittömiä ratkaisuja tähän mennessä etenkään maksujen hyväksyntään liittyvistä kysymyksistä, mutta se on todennut puuttuvansa näihin seikkoihin. Tällaisten mahdollisten tulevien muutosten toteutumiselle ei kuitenkaan ole esitetty mitään vankkoja sitoumuksia tai aikatauluja. Kuluttajansuojaviranomaiset jatkavat edelleen keskusteluja Applen kanssa ja pyrkivät varmistamaan, että se antaa tarkkoja tietoja pyydetyistä muutoksista ja muuttaa käytäntönsä yhteisen kannan mukaiseksi.

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaiset ja Euroopan komissio ovat myös kehottaneet internetpelien kehittäjiä ja foorumeita pohtimaan konkreettisia toimenpiteitä, joita ne voisivat toteuttaa kuluttajaviranomaisten yhteisessä kannassa esitettyihin seikkoihin puuttumiseksi, esimerkiksi yhteisen kannan mukaisia suuntaviivoja tai standardeja.

Täytäntöönpano, myös mahdolliset oikeudelliset toimet, ovat kansallisten viranomaisten vastuulla, ja ne pohtivat nyt, mikä olisi paras tapa puuttua avoinna oleviin oikeudellisiin ongelmiin.

Euroopan komissio ja jäsenvaltiot seuraavat asiaa edelleen ja etenkin sitä, missä määrin annetuilla sitoumuksilla on käytännössä puututtu yhteisessä kannassa esitettyihin huolenaiheisiin.

Taustaa

EU:n kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöverkostosta annetulla asetuksella (EY) N:o 2006/2004 liitetään kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset Euroopan laajuiseksi täytäntöönpanoverkostoksi. Näiden puitteiden ansiosta yhden EU-maan kansalliset viranomaiset pystyvät ottamaan yhteyttä vastaaviin viranomaisiin toisessa EU-maassa ja pyytämään niitä toimimaan tapauksissa, joissa EU:n kuluttajansuojasääntöjä rikotaan valtioiden rajat ylittävästi. Yhteistyötä sovelletaan eri alojen kuluttajansuojasääntöihin, esimerkiksi sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskevaan direktiiviin).

Lisätietoja

Kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten yhteiset kannat kuluttajansuojasta pelisovellusten alalla, heinäkuu 2014

Kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten yhteiset kannat kuluttajansuojasta pelisovellusten alalla, joulukuu 2013

Kuluttajansuojayhteistyötä käsittelevä verkkosivu

IP/14/187

Komissaari Mimican verkkosivut

Komissaari Mimica Twitterissä: @MimicaEU

Seuraa EU:n kuluttajapolitiikkaa Twitterissä: @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Joshua Salsby  (+32 2 297 24 59)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

1 :

European Games Developer Federation (EGDF) ja International Social Games Association (ISGA), jotka myös edustavat pelien kehittäjiä ja foorumeita, saivat CPC:n yhteisestä kannasta tietoa vuoden 2014 alussa ja pyysivät päästä mukaan keskustelemaan kuluttajansuojaviranomaisten kanssa.


Side Bar