Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. juuli 2014

Äpi kaudu tehtud ostud: Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide ühismeede aitab paremini kaitsta internetimängudes ostude tegijaid

Kuna ELi riikides on esitatud palju kaebusi seoses äpi kaudu internetimängus tehtud ostudega, eelkõige laste tehtud tahtmatute ostudega, ühendasid liikmesriikide ametiasutused lahenduse leidmiseks jõud Euroopa Komisjoniga.

Interneti- ja mobiilimängude äppide kaudu tehtud ostudega seoses võetud ELi kooskõlastatud jõustamismeede on olnud edukas ja andnud käegakatsutavaid tulemusi. Tootjad on võtnud tarbijate muredega tegelemiseks mitmeid kohustusi. Meede suurendab tarbijate usaldust kiiresti kasvava äpisektori vastu.

„See on esimene omataoline jõustamismeede, mille puhul Euroopa Komisjon ja riikide ametiasutused on ühendanud oma jõud. Mul on hea meel näha, et see annab käegakatsutavaid tulemusi. See on oluline tarbijate jaoks. Eelkõige lapsi on vaja paremini kaitsta, kui nad mängivad internetis. Selle meetmega saame ka hindamatu kogemuse käimasolevaks aruteluks selle üle, kuidas korraldada liidus tarbijaõiguste jõustamist kõige tõhusamalt. See on näidanud, et koostöö annab tulemusi ja aitab parandada tarbijate kaitset kõigis liikmesriikides,” ütles ELi tarbijapoliitika volinik Neven Mimica.

Digitaalarengu eest vastutav komisjoni asepresident Neelie Kroes lisas: „Komisjon toetab igati innovatsiooni äpisektoris. Äpi kaudu ostmine on seaduslik, kuid äppide loojad peavad uusi ärimudeleid välja töötades mõistma ja järgima ELi õigusakte.”

Liikmesriikide ametiasutuste vahel tarbijakaitse koostöövõrgustikus kokkulepitud ühine seisukoht, mis edastati 2013. aasta detsembris(1) Apple'ile, Google'ile ja Euroopa interaktiivse tarkvara föderatsioonile, on järgmine:

  • tasuta mängudena reklaamitavad mängud ei tohiks eksitada tarbijaid mänguga tegelikult kaasnevate kulude suhtes;

  • mänguga ei tohiks otseselt innustada last mängu käigus mingit toodet ostma või veenma täiskasvanuid seda talle ostma;

  • tarbijaid tuleks õigesti teavitada maksmise korraldusest ja ostude eest ei tohiks vaikeseadetega võtta tarbijalt raha ilma tarbija sõnaselge nõusolekuta;

  • kauplejad peaksid esitama oma meiliaadressi, et tarbijad saaksid nendega küsimuste või kaebuste tekkimisel ühendust võtta.

Apple'il, Google'il ja asjakohastel kutseühingutel paluti ELi eeskirjadega ettenähtud tarbijakaitse koostöömehhanismi abil pakkuda välja konkreetseid lahendusi kogu ELis tõstatatud probleemidele.

Google on otsustanud teha mitmeid muudatusi. Praegu tegeletakse nende rakendamisega, millega jõutakse lõpule 2014. aasta septembris. Muu hulgas ei kasutata äpi kaudu ostmist võimaldavate mängude puhul sõna „tasuta”, äppide loojatele koostatakse konkreetsed juhised, et vältida otsest laste poole pöördumist viisil, mis on vastuolus ELi õigusega, ja võetakse ajaliselt piiritletud meetmeid, mis aitavad jälgida ELi tarbijakaitseseaduste võimalikke rikkumisi. Google on samuti kohandanud oma vaikeseadeid, nii et iga äpimängus tehtud ost on vaja kinnitada, kui tarbija just ise neid seadeid ei muuda.

Kuigi Apple pole seni kahjuks leidnud konkreetseid ja koheseid lahendusi probleemidele, mis on seotud eelkõige maksete kinnitamisega, on ta teinud ettepaneku tegeleda nende probleemidega. Siiski ei ole ta võtnud võimalike tulevaste muudatuste rakendamiseks kindlat kohustust ega koostanud ajakava. Tarbijakaitse koostöövõrgustikus osalevad ametiasutused jätkavad koostööd Apple'iga selleks, et Apple esitaks vajalike muudatuste konkreetsed üksikasjad ja viiks oma tegevuse kooskõlla ühise seisukohaga.

Liikmesriikide täitevasutused ja Euroopa Komisjon on kutsunud ka internetimängude loojate liidud ja platvormid arutlema konkreetsete meetmete üle, mida nad saaksid võtta ühises seisukohas tõstatatud probleemide lahendamiseks, sealhulgas tarbijakaitsealast koostööd puudutavat seisukohta sisaldavate suuniste või standardite kehtestamise võimaluse üle.

Meetmete jõustamise, sealhulgas võimalike kohtumenetluste üle otsustavad liikmesriikide ametiasutused, kes peavad nüüd kaaluma, kuidas lahendada muud veel lahendamata õiguslikud probleemid.

Euroopa Komisjon ja liikmesriigid jälgivad ka edaspidi seda valdkonda ning eelkõige seda, kuidas on võetud meetmetega lahendatud tarbijakaitsealase koostööga seotud seisukohas tõstatatud probleemid.

Taust

ELi tarbijakaitse koostöö määrusega ((EÜ) nr 2006/2004) on riikide tarbijakaitseasutused ühendatud üleeuroopaliseks tarbijakaitsevõrgustikuks. Tänu sellele võrgustikule võib ühe liikmesriigi asutus helistada oma sõsarasutusele muus ELi riigis ja paluda tal sekkuda ELi tarbijaõiguste piiriülese rikkumise korral. Koostööd kasutatakse tarbija õiguste kaitsmiseks paljudes valdkondades, nagu ebaausate kaubandustavade direktiiv ja direktiiv ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes.

Lisateave

Riikide tarbijakaitseasutuste ühised seisukohad mängurakendustega seotud tarbijakaitse kohta, juuli 2014

Riikide tarbijakaitseasutuste ühised seisukohad mängurakendustega seotud tarbijakaitse kohta, detsember 2013

Tarbijakaitsealase koostöö veebisait

IP/14/187

Volinik Mimica veebisait

Volinik Mimica Twitteris: @MimicaEU

ELi tarbijapoliitika peadirektoraat Twitteris: @EU_Consumer

Kontaktisikud:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Joshua Salsby  (+32 2 297 24 59)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post

1 :

European Games Developer Federation (Euroopa mänguarendajate föderatsioon) ja International Social Games Association (rahvusvaheliste sotsiaalsete mängude assotsiatsioon), kes esindavad samuti mängude arendajaid ja platvorme, said tarbijakaitse koostöövõrgustiku ühisest seisukohast teada 2014. aasta alguses ning avaldasid soovi tarbijakaitse koostöövõrgustiku ametiasutustega toimuvates aruteludes osalemiseks.


Side Bar