Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT EL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 28 stycznia 2014 r.

Państwa członkowskie wezwane do usprawnienia kontroli jakości na uniwersytetach oraz w wyższych szkołach zawodowych

Zgodnie z dwoma opublikowanymi dziś przez Komisję Europejską sprawozdaniami na temat zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym oraz szkoleniu zawodowym państwa członkowskie muszą zmienić swoje schematyczne podejście i podnieść standardy systemów jakości, jeśli chcą, aby uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe poprawiły swoje wyniki. W sprawozdaniach tych podkreślono, że, pomimo osiągniętych postępów, niezbędne są dalsze reformy mające na celu zagwarantowanie „kultury jakości”. Chodzi o to, aby nauczanie było ściślej powiązane z realiami rynku pracy oraz potrzebami społeczeństwa. Należy również położyć większy nacisk na współpracę międzynarodową oraz zapewnić, by studenci mieli większy wpływ na podejmowane decyzje.

„Zapewnienie jakości to podstawa dla budowania zaufania do naszych systemów edukacji. Musimy lepiej wykorzystywać ten potencjał w charakterze katalizatora dla modernizacji naszych uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. Naszym celem jest podnoszenie standardów w taki sposób, aby promować różnorodność i szanse na zatrudnienie, a nie jednakowość.”, powiedziała komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.

W sprawozdaniu na temat szkolnictwa wyższego wyjaśniono, w jaki sposób zapewnienie jakości ułatwia ustalanie celów dotyczących jakości oraz stawianie czoła wyzwaniom takim jak rosnąca liczba studentów w Europie, która od roku 2000 zwiększyła się o ponad 25% i wynosi 20 milionów. Podkreślono w nim również wagę jak najlepszego wykorzystania technologii teleinformatycznych. Przejrzystość również ma ogromne znaczenie: wyniki dotyczące zapewnienia jakości powinny być powszechnie dostępne i służyć strategicznemu podejmowaniu decyzji.

Sprawozdanie na temat europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (EQAVET) wskazuje, że ramy te przyczyniły się również do rozwinięcia kultury jakości, między innymi dzięki takim pomocom, jak internetowe narzędzie do tworzenia i monitorowania systemów zapewnienia jakości oraz poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w ramach sieci EQAVET. Jednak i w tym obszarze niezbędne są dalsze działania na rzecz zapewnienia jakości w sposób bardziej przejrzysty, a także wzajemne zaufanie odnośnie do kwalifikacji uzyskiwanych w poszczególnych państwach.

Pomogłoby to uczniom wyższych szkół zawodowych i pracownikom uznawaniu ich umiejętności, kompetencji i kwalifikacji za granicą. Obszary priorytetowe dla dalszej współpracy to usprawnienie zapewnienia jakości uczenia się poprzez praktykę w miejscu pracy, w tym przyuczanie do zawodu, oraz określanie i ocenianie rezultatów nauczania.

Erasmus+, nowy program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu zagwarantuje państwom członkowskim środki finansowe na rozwijanie systemów zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym i kształceniu zawodowym, określenie najlepszych praktyk i wsparcie współpracy w tym zakresie na poziomie europejskim. Państwa członkowskie mogą korzystać ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu poprawy zapewnienia jakości.

Kontekst

Szkolnictwo wyższe

Sprawozdanie Komisji na temat zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym jest częścią działań w następstwie realizacji planu modernizacji instytucji szkolnictwa wyższego oraz zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. Opiera się na poprzednim sprawozdaniu opublikowanym w roku 2009.

Kształcenie i szkolenie zawodowe

Sieć EQAVET skupia przedstawicieli państw członkowskich, Komisji Europejskiej, pracodawców i związków zawodowych w celu rozwijania i poprawy zapewnienia jakości. Opublikowane dziś sprawozdanie opiera się na wynikach pierwszej oceny EQAVET.

Dodatkowe informacje

Kształcenie i szkolenie

Jakość i adekwatność szkolnictwa wyższego

EQAVET

Erasmus+

Strona internetowa programu Erasmus+

Najczęściej zadawane pytania: Erasmus+

Program Erasmus+ na Facebooku

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar