Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT PL

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2014

Τα κράτη μέλη καλούνται να βελτιώσουν τους ελέγχους ποιότητας στα πανεπιστήμια και στις επαγγελματικές σχολές

Τα κράτη μέλη πρέπει να εγκαταλείψουν τη γραφειοκρατική προσέγγιση και να αναβαθμίσουν τα συστήματα ελέγχου της ποιότητας, αν επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις των πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών, σύμφωνα με δύο εκθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση, που δημοσιεύονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/eqavet_en.pdfΟι εκθέσεις επισημαίνουν ότι, μολονότι έχει επιτευχθεί πρόοδος, απαιτούνται περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί μια «κουλτούρα ποιότητας», ώστε η διδασκαλία να είναι καλύτερα ευθυγραμμισμένη με την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και με τις ανάγκες της κοινωνίας. Επίσης, υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία και στη δυνατότητα των σπουδαστών να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στη λήψη αποφάσεων.

«Η διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί τη βάση για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στα εκπαιδευτικά μας συστήματα, και χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της ως καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων και των επαγγελματικών σχολών μας. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τις προδιαγραφές κατά τρόπο που να ενθαρρύνει την πολυμορφία και την απασχολησιμότητα και όχι την ομοιομορφία», δήλωσε η κα Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία.

Η έκθεση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η διασφάλιση της ποιότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικών στόχων και στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως ο αυξανόμενος φοιτητικός πληθυσμός στην Ευρώπη, ο οποίος αυξήθηκε κατά 25% και πλέον σε 20 εκατομμύρια από το 2000 και μετά. Υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών που βασίζονται στις ΤΠΕ. Η διαφάνεια είναι επίσης ζωτικής σημασίας: τα αποτελέσματα της διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό και να τροφοδοτούν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Η έκθεση για το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση (EQAVET) καταδεικνύει ότι έχει επίσης συμβάλει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, μέσω της υποστήριξης όπως ένα διαδικτυακό εργαλείο για την οικοδόμηση και την παρακολούθηση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, καθώς και με την ενθάρρυνση της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μέσω του δικτύου EQAVET. http://www.eqavet.eu/index.htmlΑλλά, και σ’ αυτή την περίπτωση, απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης για τη διασφάλιση της ποιότητας με μεγαλύτερη διαφάνεια και την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στους τίτλους σπουδών που χορηγούνται σε διαφορετικές χώρες.

Αυτό θα βοηθήσει τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και τους εργαζομένους να εξασφαλίσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των προσόντων τους στο εξωτερικό. Οι τομείς προτεραιότητας για περαιτέρω συνεργασία περιλαμβάνουν τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας της μάθησης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, και τον ορισμό και την αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, θα παρέχει στα κράτη μέλη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη των συστημάτων τους για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια και στην επαγγελματική εκπαίδευση, τον προσδιορισμό επιτυχημένων πρακτικών και τη στήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εν λόγω τομέα. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας.

Ιστορικό

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η έκθεση της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί μέρος της συνέχειας στην ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του 2006. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0060:0062:EN:PDFΒασίζεται σε προηγούμενη έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2009.

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το δίκτυο EQAVET συγκεντρώνει εκπροσώπους των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την προώθηση της συνεργασίας όσον αφορά την ανάπτυξη και τη βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας. Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα βασίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του EQAVET.

Για περισσότερες πληροφορίες

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η ποιότητα και η σημασία της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

EQAVET

Erasmus+

Δικτυακός τόπος του Erasmus+

Συχνές ερωτήσεις για το Erasmus+

Το Erasmus+ στο Facebook

Δικτυακός τόπος της κας Ανδρούλλας Βασιλείου

Η κα Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Ντίνα Αβραάμ (+32 2 295 96 67)


Side Bar