Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. heinäkuuta 2014

Petostentorjunnassa selvää edistymistä EU:ssa, mutta jäsenmaiden on tehostettava toimiaan

Jäsenvaltioiden on toimittava tarmokkaammin estääkseen ja havaitakseen EU:n varojen vilpillisen käytön ja parannettava raportointiaan. Näin kehotetaan komission vuotuisessa raportissa taloudellisten etujen suojaamisesta (nk. PIF-kertomus). Raportissa esitetään yksityiskohtaisia suosituksia eri osa-alueilla, joihin kansallisten viranomaisten olisi erityisesti keskityttävä. Kertomuksen mukaan EU:n menoihin liittyvissä havaituissa väärinkäytöksissä on kyse alle 0,2 prosentista kaikista varoista. Komissio kuitenkin uskoo, että petosten torjumiseksi ja havaitsemiseksi olisi jäsenmaissa tehtävä enemmän. Tämänvuotisessa PIF-kertomuksessa suositellaankin muiden muassa, että jäsenvaltiot tarkastelevat uudelleen valvontatoimiaan, jotta ne olisivat riskiperusteisia ja hyvin kohdennettuja.

Myönteisenä havaintona kertomuksessa todetaan, että kansallisella tasolla edistytään hyvin uusien sääntöjen ja linjausten täytäntöönpanossa. Se tehostaa petostentorjuntaa tulevina vuosina. EU:n tasolla on puolestaan viiden viime vuoden kuluessa saatu edistytty selvästi entistä vahvemman petostenvastaisen ympäristön luomisessa. Toimilla voi olla huomattavaa vaikutusta petosten määrään, kunhan ne on pantu täysimääräisesti täytäntöön.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaava komissaari Algirdas Šemeta toteaa, että komissio on viiden viime vuoden aikana nostanut petostentorjunnan uudelle tasolle. ”Olemme vankasti sitoutuneet suojelemaan kansalaisten rahoja huijareilta”, sanoo Šemeta ja jatkaa: ”Tämä käy selvästi ilmi käyttöön otetuista uusista säännöistä, aloitteista ja järjestelmistä.” ”Nyt on jäsenvaltioiden aika tehdä osuutensa tehokkaammin”, patistaa komissaari. ”Maiden on tehostettava toimiaan petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja syytteen nostamiseksi niitä vastaan, jotka yrittävät käyttää EU:n varoja vilpillisesti.”

Kertomuksen mukaan EU:n talousarvioon kohdistuvat petokset, jotka kansalliset viranomaiset havaitsivat, vähenivät hiukan vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna. Petosten kohteeksi joutuneiden varojen määrä oli yhteensä 248 miljoonaa euroa eli 0,19 prosenttia menopuolen talousarviosta. Edellisvuotena määrä oli 315 miljoonaa euroa, eli pudotusta oli noin 21 prosenttia. Talousarvion tulopuolella epäiltyjen tai todettujen petosten kohteeksi joutuneiden varojen määrä oli 61 miljoonaa euroa eli 0,29 prosenttia vuonna 2013 kannetuista perinteisistä omista varoista. Edellisvuotena määrä oli 77,6 miljoonaa euroa, joten pudotusta oli tässäkin tapauksessa 21 prosenttia. Vaikka EU:n varoihin kohdistuvien petosten taloudelliset kokonaisvaikutukset pienenivätkin viime vuonna, EU:n menoihin liittyviä tapauksia raportoitiin enemmän kuin edellisvuotena. Tämä saattaa johtua siitä, että petosten varhaiseksi havaitsemiseksi on käytetty voimakkaampia toimenpiteitä, mikä on vähentänyt petosten kohteena olleiden varojen kokonaismäärää. Se voi olla myös merkki siitä, että jotkin jäsenvaltiot ovat parantaneet petoksien raportointia.

Tausta

Perussopimuksen 325 artiklan mukaisesti komissio antaa vuosittain kertomuksen EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ja raportoi samalla toimenpiteistä, joita on toteutettu EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjumiseksi. Kertomuksessa esitetään yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden ilmoittamat petokset koko EU:n talousarvion osalta (tulot ja menot). Kertomus auttaa arvioimaan, millä aloilla riskit ovat suurimmat. Näin toimenpiteet voidaan kohdistaa paremmin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

Sen lisäksi, että kertomuksessa esitetään tiedot ilmoitetuista petoksista, väärinkäytöksistä, takaisinperinnästä, rahoitusoikaisuista ja raportoinnista jäsenvaltioissa, siinä keskitytään tavallisesti joka vuosi tarkemmin johonkin alaan. Tänä vuonna kertomuksessa luodaan katsaus jäsenvaltioiden edistymiseen kansallisten petostentorjunnan yhteistyöstä vastaavan yksikön (AFCOS) perustamisessa. Yksikön perustamista edellytetään uudessa petostentorjuntavirastosta (OLAF) annetussa asetuksessa. AFCOSin tarkoituksena on tehdä aktiivista yhteistyötä ja vaihtaa tietoja OLAFin kanssa. Näin parannetaan yhteistä taistelua petoksia vastaan. Kertomuksessa annetaan yksityiskohtaiset tiedot jäsenvaltioista, jotka ovat jo nimenneet AFCOS-yksikön, ja kehotetaan jäljellä olevia neljää jäsenvaltiota huolehtimaan asiasta vuoden loppuun mennessä.

Tänään julkaistussa raportissa kerrotaan lisäksi yksityiskohtaisesti niistä lukuisista toimenpiteistä, joilla komissio vuonna 2013 torjui EU:n varoihin kohdistuvia petoksia. Toimenpiteet pohjautuvat intensiiviseen petostentorjuntaohjelmaan, jota komissio on toteuttanut viiden viime vuoden ajan. Komission uuden petostentorjuntastrategian täytäntöönpanon lisäksi (IP/11/783) vuonna 2013 tapahtui merkittävää lainsäädännöllistä edistystä:

Komissio ehdotti Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamista (IP/13/709). Tämä uusi virasto tehostaa merkittävästi EU:n talousarvioon eri puolilla Eurooppaa kohdistuvien rikosten tutkimista ja tekijöiden asettamista syytteeseen.

Uusi OLAF-asetus tuli voimaan ja osaltaan tehosti viraston tutkimuksia (MEMO/13/651).

Toimielimet edistyivät merkittävästi käsitellessään komission ehdotusta EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeuden avulla (IP/12/767). Ehdotuksella on määrä yhdenmukaistaa talousarvioon kohdistuvien rikosten määritelmät ja ottaa käyttöön näistä rikoksista langetettavat vähimmäisseuraamukset tarkoituksena entisestään helpottaa huomattavasti varojen suojaamista ja petosten ennaltaehkäisyä.

Lisätietoja

Ks. myös MEMO/14/487

Kertomus on saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/reports/communities-reports/index_en.htm

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan kotisivu:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Komissaari Šemeta Twitterissä: @ASemetaEU

Yhteyshenkilöt:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Franck Arrii (+32 2 297 22 21)

Lisätietoja yleisölle: Europe Direct -palvelu puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar