Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj/Strasbourg, 15. julij 2014

Kako izkoristiti evropsko tradicionalno znanje: Komisija začenja javno posvetovanje o zaščiti geografske označbe za nekmetijske izdelke

Komisija je danes začela posvetovanje o zeleni knjigi glede morebitne razširitve zaščite geografske označbe na nekmetijske izdelke.

Potrošniki si v današnjem globaliziranem svetu prizadevajo prepoznati avtentične in izvirne izdelke. Pri tem pričakujejo, da bodo kakovost in posebne značilnosti izdelka ustrezale oglaševanim.

Geografska označba (GO) označuje blago, ki izvira iz določene države, regije ali kraja, pri čemer so določena kakovost, sloves ali druge značilnosti izdelka povezane z njegovim geografskim poreklom, kot so na primer bordojsko vino, muransko steklo ali parmski pršut. Kmetijskim proizvodom (na primer sirom, vinom, mesu, sadju in zelenjavi) posebnega geografskega porekla z nekaterimi lastnostmi ali izdelanim po tradicionalnih metodah je mogoče podeliti zaščiteno geografsko označbo po vsej EU (npr. parmezan). Vendar nekmetijski izdelki (npr. izdelki iz keramike, marmorja, nožarski izdelki, čevlji, tapiserije in glasbeni instrumenti) do zdaj niso bili deleženi enotne zaščite geografske označbe na ravni EU, ki bi presegala nacionalno zakonodajo.

Podpredsednik Komisije za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Evropska unija premore veliko izdelkov, ki se izdelujejo na podlagi tradicionalnega znanja in metod ter so pogosto zakoreninjeni v kulturni in družbeni dediščini določenega geografskega območja, vse od češkega kristala in škotskega tartana pa do marmorja iz Carrare in tapiserij iz Aubussona. Ti izdelki niso le del evropskih znanj in veščin, imajo tudi precejšen gospodarski potencial, ki ga morda ne izkoriščamo v celoti. Razširitev zaščite geografskih označb EU na takšne izdelke lahko prinese precejšnje koristi MSP in evropskim regijam. S tem bi lahko prispevali k ohranitvi naše edinstvene in raznolike dediščine, hkrati pa občutno pripomogli k evropski rasti in delovnim mestom.“

Zelena knjiga je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu sprašuje o trenutnih oblikah zaščite, zagotovljenih na nacionalni ravni in evropski ravni ter potencialnih gospodarskih, družbenih in kulturnih koristih, ki bi se lahko dosegle z boljšo zaščito geografskih označb v EU. V drugem delu so bolj tehnična vprašanja za pridobitev mnenj zainteresiranih strani o možnostih za zaščito geografskih označb za nekmetijske izdelke na ravni EU. Možni cilji za vse nove ukrepe segajo od izpolnjevanja minimalnih zahtev glede zaščite geografskih označb, ki so določene s Sporazumom o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (sporazum TRIPS), do zagotavljanja dodatnih meril za zaščito, kot so merila iz zakonodaje EU o kmetijskih geografskih označbah.

Vse zainteresirane strani – od potrošnikov, proizvajalcev in distributerjev do lokalnih organov – so vabljene, da do 28. oktobra 2014 pošljejo svoje pripombe in predloge. Komisija bo objavila rezultate posvetovanja in jih bo upoštevala pri odločanju, ali je potrebno nadaljnje ukrepanje na ravni EU.

Ozadje

EU zavezujejo pravila o zaščiti geografskih označb na podlagi Sporazuma TRIPS, ki velja za vseh 159 članic Svetovne trgovinske organizacije (STO), ter zajema kmetijske in nekmetijske izdelke. V vseh državah članicah STO morajo biti geografske označbe zaščitene, da bi se preprečila zavajanje javnosti glede porekla blaga in nepoštena konkurenca. Članice STO lahko za dosego tega cilja uporabljajo različne pravne instrumente. Nekatere članice STO, vključno s 14 državami članicami EU, imajo posebno zakonodajo o zaščiti geografskih označb za nekmetijske izdelke.

Na ravni EU se trenutno zagotavlja zaščita geografske označbe za vina, žgane pijače, aromatizirana vina ter za kmetijske proizvode in živila. Vendar pa do zdaj ni bilo usklajene ali enotne zaščite geografskih označb za nekmetijske izdelke na ravni EU. Namesto tega se uporabljajo nacionalni pravni instrumenti, kar ima za posledico različne stopnje pravnega varstva po Evropi. Proizvajalci nekmetijskih izdelkov, ki želijo zaščititi geografsko označbo v EU morajo zaprositi za zaščito v vsaki državi članici, kjer je ta na voljo, kar ni učinkovito na enotnem trgu, v primeru zlorab pa morajo poseči po pravdnem postopku.

Komisija je na to težavo opozorila v svojem sporočilu iz leta 2011: „Enotni trg na področju varstva pravic intelektualne lastnine“ in je predlagala temeljito analizo obstoječega pravnega okvira za zaščito geografskih označb za nekmetijske izdelke v državah članicah ter njegovih posledic za enotni trg.

Leta 2012 je bila naročena zunanja študija o zaščiti geografskih označb za nekmetijske proizvode na notranjem trgu. Rezultati študije, objavljene marca 2013, kažejo, da obstoječi pravni instrumenti, ki so na voljo proizvajalcem na nacionalni in evropski ravni, ne zadoščajo. Komisija je 22. aprila 2013 organizirala javno obravnavo, na kateri se je razpravljalo o rezultatih študije. Njen namen je bil tudi zagotoviti platformo za široko razpravo o potrebi po učinkovitejši zaščiti geografskih označb za nekmetijske izdelke na ravni EU.

Glej tudi MEMO/14/486

Za več podatkov ali sodelovanje v posvetovanju

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/geo-indications-non-agri/index_en.htm

Informacije o študiji in javna razprava

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_en.htm

Kontaktne osebe:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar