Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles/Strasbourg, 15. srpnja 2014.

Europska komisija rješava nepoštene prakse u lancu opskrbe hranom

Europska komisija danas je donijela komunikaciju kojom se države članice potiče na traženje načina za bolju zaštitu malih proizvođača hrane i trgovaca hranom na malo od nepoštenih praksi njihovih katkad puno jačih trgovinskih partnera. Prije nego što prehrambeni proizvod dođe do potrošača, mnogi različiti sudionici na tržištu (proizvođači, prerađivači, trgovci itd.) koji su dio lanca opskrbe pridonose njegovoj kvaliteti i vrijednosti. Zbog razvoja događanja kao što je povećana koncentracija tržišta, odnose među sudionicima u lancu opskrbe karakteriziraju vrlo različite razine pregovaračke moći. Iako su razlike u pregovaračkoj moći u trgovinskim odnosima uobičajene i zakonite, ta neravnoteža u nekim slučajevima može dovesti do nepoštenih trgovinskih praksi.

Potpredsjednik Michel Barnier odgovoran za unutarnje tržište i usluge izjavio je: „Mi potrošači možda kupujemo kod naših lokalnih trgovaca na malo, ali lanac opskrbe hranom ima jasnu europsku dimenziju. Potrebni su jednaki i pošteni uvjeti za male i srednje dobavljače hrane i trgovce hranom na jednoj strani i velike multinacionalne proizvođače i supermarkete na drugoj strani. Nepoštene trgovačke prakse to ugrožavaju. Industrija je već poduzela važne i vrijedne korake za rješavanje nepoštenog ponašanja i trebala bi nastaviti s time. Države članice trebale bi osigurati uspostavu učinkovitih i dosljednih regulatornih okvira za daljnji razvoj i dopunu samoregulatornih inicijativa.”

Nepoštene trgovačke prakse obuhvaćaju:

izbjegavanje ili odbijanje pismenog navođenja osnovnih poslovnih uvjeta,

jednostrane promjene troška ili cijene proizvoda ili usluga s retroaktivnim učinkom,

prijenos neopravdanog ili nesrazmjernog rizika na ugovornu stranku,

namjerno ometanje plana isporuke ili prijama radi ostvarenja neopravdane prednosti,

jednostrani prekid poslovnog odnosa bez otkaznog roka ili prekid koji podliježe nerazumno kratkom otkaznom roku i bez objektivno opravdanog razloga.

Lanac opskrbe hranom ključan je za svakodnevni život i dobrobit potrošača, a važan je i za gospodarstvo u cjelini, jer je u njemu zaposleno više od 47 milijuna osoba unutar EU-a, mnoge u MSP-ovima, i da čini približno 7 % bruto dodane vrijednosti EU-a. Ukupna veličina tržišta trgovine na malo proizvodima povezanima s hranom u EU-u procjenjuje se na 1,05 bilijuna EUR. Lanac opskrbe hranom ima snažnu međunarodnu dimenziju i osobitu važnost u okviru jedinstvenog tržišta EU-a. Prekogranična trgovina među državama članicama čini otprilike 20 % ukupne proizvodnje hrane u EU-u. Procjenjuje se da je barem 70 % ukupnog godišnjeg izvoza poljoprivrednih proizvoda država članica namijenjeno drugim državama članicama.

Glavni elementi

Komunikacijom o nepoštenim trgovinskim praksama dionicima se predlaže niz prioriteta u cilju poticanja učinkovitog okvira protiv tih praksi na razini EU-a. Ne predlaže se regulatorno djelovanje na razini EU-a, nego se države članice potiče da osiguraju primjenu odgovarajućih mjera protiv nepoštenih trgovačkih praksi, vodeći pri tom računa o nacionalnim okolnostima. Prijedlozi u okviru komunikacije temelje se na tri ključna elementa:

1. potpora dobrovoljnoj inicijativi povezanoj s opskrbnim lancem: dobrovoljni kodeksi ponašanja temelj su poštenih i održivih trgovačkih odnosa. Stoga se komunikacijom poslovne subjekte u lancu opskrbe hranom potiče da se pridruže postojećoj inicijativi povezanoj s opskrbnim lancem, koja je pokrenuta u rujnu 2013., i njezinim nacionalnim platformama. Osim toga njome se upravljačka skupina inicijative poziva da što je više moguće poveća sudjelovanje MSP-ova koji su ključni korisnici inicijative.

2. standardi za načela dobre prakse na razini EU-a: države članice koje na nacionalnoj razini već rješavaju problem nepoštenih trgovinskih praksi odabrale su različite pristupe. S druge strane, određene države članice nisu još uopće poduzele posebne mjere protiv nepoštenih trgovinskih praksi. Kako bi se problem nepoštenih trgovinskih praksi učinkovito riješio na cijelom području EU-a, a posebice na prekograničnoj razini, bilo bi korisno imati zajedničko shvaćanje pravila u području nepoštenih trgovinskih praksi. Komunikacijom se načela dobrovoljne inicijative povezane s opskrbnim lancem predlažu kao temelj takvog zajedničkog shvaćanja propisa.

3. učinkovita provedba na nacionalnoj razini: ako je u trgovinskom odnosu gospodarski ovisna o drugoj jačoj ugovornoj stranki, slabija stranka zbog straha od ugrožavanja ili gubitka poslovnog odnosa često može odustati od obrane od nepoštenih trgovinski praksi s pomoću sudskog postupka ili dobrovoljnih mehanizama rješavanja sporova. Kako bi se uspostavio pouzdani odvraćajući faktor protiv upotrebe nepoštenih trgovinskih praksi, Komunikacijom se predlažu minimalni provedbeni standardi primjenjivi širom EU-a.

Pozadina

Važnost njegovanja održivih trgovinskih odnosa rješavanjem pitanja nepoštenih trgovinskih praksi naglašena je u akcijskom planu za maloprodajni sektor iz siječnja 2013.(IP/13/78). Komisijinom zelenom knjigom o nepoštenim trgovinskih praksama među poduzećima u lancu opskrbe hranom i drugim proizvodima u Europi, koja je objavljena zajedno s akcijskim planom, pokrenuta je opsežna rasprava i dobiveni su odgovori iz svih segmenata gospodarstva. Današnjom Komunikacijom nastavlja se radom u tom području.

Nepoštene trgovinske prakse mogu imati štetne učinke, a osobito na lanac opskrbe hranom. Mogu djelovati na sposobnost MSP-ova da se održe na tržištu, ulažu nova sredstva u proizvode i tehnologiju i razvijaju prekogranične poslovne aktivnosti na jedinstvenom tržištu. Nadalje, mogući su i određeni neizravni negativni učinci na MSP-ove duž lanca opskrbe. Primjerice, MSP možda neće pokušati ostvariti trgovinski odnos zbog straha od nepoštenih trgovinskih praksi koje bi mu mogle biti nametnute. Nepoštene trgovinske prakse u okviru EU-a mogle bi imati izravne ili neizravne učinke i na proizvođače i poduzeća izvan EU-a, pa i na zemlje u razvoju.

Određene države članice prepoznale su moguće štetne učinke nepoštenih trgovinskih praksi i pokrenule regulatorne inicijative protiv njih ili to namjeravaju učiniti, što je dovelo do regulatornog razilaženja širom EU-a. U kontekstu Komisijina Foruma za bolje funkcioniranje lanca opskrbe hranom tržišni operateri prepoznali su problem nepoštenih trgovinskih praksi i razvili niz dobrih načela u području vertikalnih odnosa i samoregulatorni okvir u cilju primjene tih načela, takozvanu inicijativu povezanu s opskrbnim lancem.

Vidi i MEMO/14/485.

Više informacija

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm

Osobe za kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e–poštom


Side Bar