Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел/Страсбург, 15 юли 2014 г.

Европейската комисия предприема мерки за борба с нелоялните практики в продоволствената верига

Днес Европейската комисия прие съобщение, с което държавите членки се насърчават да осигурят по-добра защита на дребните производители и търговци на хранителни продукти от нелоялните практики, до които прибягват далеч по-силните им търговски партньори. Преди даден хранителен продукт да стигне до потребителите, много и различни участници в продоволствената верига (производители, преработватели, търговци на дребно и др.) повишават качеството и стойността му. Различни фактори, като големия пазарен дял например, обуславят съществени разлики в съотношението на силите при договарянето между участниците във веригата на доставки. Въпреки че различното пазарно влияние в процеса на договаряне е често срещано и закономерно явление в търговските отношения, в някои случаи неравенството на силите може да доведе до нелоялни търговски практики.

Като потребители всички пазаруваме в близкия магазин, но продоволствената верига — или с други думи, веригата на предлагане на хранителни продукти, определено е част от единния европейски пазар, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Мишел Барние, който отговаря за вътрешния пазар и услугите. Трябва да осигурим равнопоставени условия между доставчиците и търговците на дребно, от една страна, които са предимно малки и средни предприятия, и големите многонационални производители и търговски вериги, от друга страна. Нелоялните търговски практики са заплаха за това. В отрасъла вече се полагат сериозни усилия за борба с нелоялното поведение и работата в тази насока трябва да продължи. Държавите членки трябва да осигурят ефикасна и последователна нормативна уредба, с помощта на която да се доразвият и допълнят предприетите от бизнеса инициативи за саморегулиране.

Нелоялни търговски практики са например:

  • нежелание или отказ съществени търговски условия да се оформят в писмен вид;

  • едностранни промени в себестойността или цените на продукти или услуги, които се въвеждат със задна дата;

  • прехвърляне на неоправдан или несъразмерен риск към някоя от договарящите се страни;

  • умишлено нарушаване на графика за доставка или за получаване, за да се придобие необосновано предимство, или

  • едностранно прекратяване на търговски отношения без предизвестие или с предизвестие с необосновано кратък срок и без обективна причина.

Продоволствената верига не само задоволява ежедневните ни потребности. Освен значението ѝ за благосъстоянието на потребителите тя е важен икономически отрасъл — в хранително-вкусовата промишленост в ЕС работят над 47 милиона души, много от които са заети в малки и средни предприятия, като отрасълът съставлява 7% от брутната добавена стойност в ЕС. Пазарът на дребно на храни и съпътстващи ги продукти в ЕС се изчислява на 1,05 трилиона евро. Продоволствената верига е тясно свързана с международния пазар и е от особено значение за единния европейски пазар. Близо 20% от общото производство на хранителни продукти в ЕС е предназначено за вътрешна търговия между отделните държави членки. Според оценките най-малко 70% от общия годишен износ на селскостопански продукти на държавите от ЕС е за други държави в Съюза.

Основни моменти

В съобщението относно нелоялните търговски практики се посочват редица приоритети за заинтересованите страни, които биха улеснили създаването на обща уредба срещу подобни практики в ЕС. Не се предлагат регулаторни мерки на равнището на Съюза, но държавите членки се поощряват да въведат подходящи механизми, съобразени с местните условия. Предложенията в съобщението са в три основни насоки:

1. Подкрепа за доброволната инициатива за продоволствената верига: доброволното спазване на кодекс на поведение е крайъгълен камък за изграждането на справедливи и трайни търговски отношения. Ето защо стопанските субекти в продоволствената верига се насърчават да се включат в инициативата, която стартира през септември 2013 г., и в националните ѝ платформи. Управителният орган на инициативата се призовава също така да поощри максимално участие на малките и средните предприятия, които в най-голяма степен биха се възползвали от успеха на инициативата.

2. Общи стандарти на равнището на ЕС и принципи за добра практика: държавите членки, които вече вземат мерки за борба с нелоялните търговски практики на национално равнище, прилагат различни подходи. Същевременно в други държави членки все още няма конкретни стъпки за преодоляване на проблема. Ето защо — за да може да се предприемат ефикасни действия в целия Европейски съюз и особено през граница, от полза за всички ще бъде да се формира общо разбиране за правилата за борба с нелоялните търговски практики. В съобщението се предлага принципите, залегнали в инициативата за продоволствената верига, да се използват като основа за създаването на общ регулаторен подход.

3. Ефикасно прилагане на разпоредбите на национално равнище: ако е икономически зависима от по-силния си търговски партньор, по-слабата страна в търговските отношения често може да се откаже да защитава интересите си по съдебен път или чрез механизми за доброволно уреждане на спорове от страх да не си навреди или да не изгуби важно търговско партньорство. За да се създадат надеждни механизми, чрез които да се възпре използването на нелоялни търговски практики, в предложението се предлага да се установят минимални стандарти, които да се прилагат в целия ЕС.

Контекст

Значението на борбата с нелоялните търговски практики като важен фактор за изграждането на трайни търговски отношения бе подчертано в приетия през януари 2013 г. Европейски план за действие в областта на търговията на дребно (IP/13/78). Представената от Комисията Зелена книга относно нелоялните търговски практики между предприятията по веригата на доставки на хранителни и нехранителни стоки, която беше публикувана заедно с плана за действие, постави началото на широки обсъждания, в които се включиха множество заинтересовани страни. Приетото днес съобщение е следваща стъпка в този процес.

Нелоялните търговски практики имат неблагоприятни последици, особено за малките и средните предприятия в продоволствената верига. Те могат да застрашат самото им съществуване или ограничават възможностите им да инвестират в нови продукти и технологии и да развиват стопанска дейност през граница в рамките на единния пазар. Възможни са и косвени отрицателни последици, например дадено малко или средно предприятие от продоволствената верига може изобщо да не направи опит да се включи в търговски отношения от страх, че ще му бъдат наложени нелоялни търговски условия. Прилагането на нелоялни търговски практики в Европейския съюз може пряко или косвено да се отрази и върху производителите и предприятията извън ЕС, включително в развиващите се държави.

Много държави членки осъзнават вредното влияние на нелоялните търговски практики и вече са предприели или предвиждат да предприемат регулаторни мерки за борба с проблема. Това води до различия в съществуващата нормативна уредба в ЕС. В рамките на създадения от Комисията форум на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни участниците на пазара признаха проблемите, свързани с нелоялните търговски практики, и изготвиха набор от добри принципи за вертикалните отношения по веригата, както и рамка за саморегулиране за осъществяването им на практика — т.нар. инициатива за продоволствената верига.

Вж. също MEMO/14/485.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar