Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 juli 2014

Nätspel om pengar: Kommissionen rekommenderar principer som skyddar konsumenterna

Europeiska kommissionen antog i dag en rekommendation om spel på nätet, där medlemsländerna uppmuntras att införa en hög skyddsnivå för konsumenter, spelare och barn med hjälp av principer om nätspel och om ansvarsfull reklam och sponsring av sådana tjänster. Syftet är att skydda hälsan och att minimera eventuella ekonomiska skador som kan uppstå på grund av tvångsmässigt eller omåttligt spelande.

Kommissionens vice ordförande Michel Barnier, som ansvarar för den inre marknaden for tjänster hade följande kommentar:
– Dagens rekommendation handlar om en av kärnpunkterna i kommissionens handlingsplan från 2012 om nätspelstjänster. Vi måste bli bättre på att skydda alla medborgare, särskilt våra barn, från riskerna med nätspel om pengar. Vi förväntar oss nu att både medlemsländerna och nätspelsaktörer ska leva upp till vår ambition att skapa en hög konsumentskyddsnivå i hela EU i denna snabbväxande digitala sektor.

Huvuddragen

Rekommendationen innehåller ett antal principer som medlemsländerna uppmanas att införa i sin spellagstiftning:

  • Krav om grundläggande information på spelsajter, främst för att konsumenterna ska få tillräcklig information för att förstå riskerna med spel. Reklam och sponsring bör ske på ett ansvarsfullt sätt.

  • Medlemsstaterna bör se till att barn inte ska kunna spela om pengar på nätet och att regler finns som begränsar barnens kontakt med spel, t.ex. i form av reklam eller marknadsföring av speltjänster, oavsett om det sker i etermedier eller visas på annat sätt.

  • Man bör behöva registrera sig för att skapa ett spelarkonto, som tvingar konsumenterna att lämna uppgifter om ålder och identitet för kontroll av operatörerna. Detta bör också göra att aktörerna kan hålla ett öga på spelarbeteenden och slå larm om så behövs.

  • Fortlöpande stöd till spelare bör finnas tillgängligt för att förebygga spelrelaterade problem, genom att tillhandahålla verktyg som gör att de kan hålla spelandet under kontroll: möjligheter när man registrerar sig att sätta en övre gräns för sina utgifter, att få information om vinster och förluster under spelets gång och att kunna ta time-out från allt spel.

  • Spelarna bör ha tillgång till journummer som de kan ringa för att söka hjälp för sitt spelbeteende, och de bör enkelt kunna utesluta sig själva från spelsajter.

  • Reklam för nätspel och sponsring av sådana tjänster bör vara mer socialt ansvarsfull och transparent. Det bör exempelvis inte förekomma ogrundade påståenden om vinstchanserna, finnas några påtryckningar om att spela eller förespeglingar om att spel löser sociala, yrkesmässiga, personliga eller ekonomiska problem.

  • Medlemsländerna bör se till att nätspelsaktörernas anställda utbildas i att interagera med spelarna så att de förstår spelproblematiken och kan kommunicera med spelarna på lämpligt sätt.

Medlemsländerna uppmanas också att genomföra medvetandehöjande kampanjer om spel och därmed förknippade risker, samt samla in uppgifter om skapade och avslutade spelarkonton samt om överträdelser av reglerna för reklam och sponsring. Medlemsländerna bör även utse en behörig tillsynsmyndighet för oberoende övervakning av att rekommendationen följs.

Bakgrund

Rekommendationen presenterades i kommissionens handlingsplan En övergripande europeisk ram för onlinespel, som antogs den 23 oktober 2012 (IP/12/1135 och MEMO/12/798).

Den snabba utvecklingen av nättekniken, med nya mobiltelefoner och smarta telefoner, surfplattor och digital-tv, medför ett ökat utbud och användning av nätspelstjänster i Europa. Med nära sju miljoner EU-konsumenter som deltar i nätspel utgör denna marknad 45 % av den världsomspännande marknaden.

För de flesta i EU som deltar i spel på nätet handlar det om en fritidsaktivitet. Det finns dock många risker förknippade med spel. Uppskattningsvis 0,1–0,8 % av den vuxna befolkningen är spelmissbrukare och ytterligare 0,1–2,2 % uppvisar potentiellt problematiska tendenser i sitt spelande. Spelande blir ett problem när det från att bara vara en avkoppling övergår till att bli ett beroende. Barn och ungdomar hamnar också allt mer i riskzonen, på grund av att de använder internet mer och mer för information eller underhållning, och lätt kan komma i kontakt med spelreklam och spelsajter. Förebyggande åtgärder är därför nödvändiga för att minimera den potentiella skadan och för att garantera att nätspelstjänster erbjuds och marknadsförs på ett ansvarsfullt sätt.

Därtill kommer att flera medlemsländer håller på att se över sina regelverk på detta område och bör kunna använda rekommendationen som vägledning.

Nästa steg: Medlemländerna uppmanas att informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits med ledning av rekommendationen 18 månader efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen kommer att utvärdera de åtgärder som medlemsländerna har vidtagit 30 månader efter offentliggörandet.

Mer information:

Rekommendationen åtföljs av en konsekvensbedömning och en beteendeundersökning om nätspel samt lämpliga åtgärder för att skydda konsumenterna. Dessa finns tillgängliga på kommissionens webbplats.

http://ec.europa.eu/internal_market/gambling/initiatives/index_en.htm#recommendation

Se även MEMO/14/484

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar